Publicerad 16 mars 2021

Undernäring hos vuxna

Undernäring på sjukhus och inom omsorgen är vanligt, ibland undvikbar och vårdrelaterad. De allra flesta personer med risk för undernäring befinner sig dock hemma, men det är när de möter vården eller omsorgen som det är lättast att upptäcka och därmed åtgärda undernäringen.

Enligt svenska och internationella studier bedöms 30–50 procent inom slutenvård vara i risk för undernäring. Av dessa har 20–25 procent en utvecklad undernäring. Ungefär hälften bedöms vara under 65 år. Inom äldreomsorgen är siffran cirka 60 procent.

Nationell kraftsamling

Strategi för hälsa innebär en kraftsamling för att alla ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Sveriges Kommuner och Regioners styrelse har beslutat att anta Strategi för hälsa och att stödja kommuner och regioner i arbetet för att nå de gemensamma målen i strategin.

Ett område som är viktigt för att uppnå det övergripande målet att alla ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv, är nutrition och att förebygga undernäring bland äldre och personer med sjukdom i alla åldrar. Undernäring är också en viktig underliggande orsak till fall, som är ett av de andra områden som SKR kraftsamlar kring.

Mot denna bakgrund har SKR i samarbete med en extern arbetsgrupp samlat ett antal förslag till hälsofrämjande och förebyggande insatser i ett dokument som alla kommuner och regioner kan kraftsamla kring. Arbetet har skett i samverkan med Socialstyrelsen och Livsmedelsverket. Syftet med dokumentet är att underlätta arbetet på regional och lokal nivå, men även belysa vikten av ett arbete där både vård och omsorg, invånare samt intresseorganisationer samverkar.

Nationell kraftsamling för att minska undernäring hos vuxna individer (PDF) Pdf, 406 kB.

Stöd i arbetet att förebygga undernäring hos vuxna individer

Ta reda på om individen har:

  • oavsiktlig viktförlust (tecken på negativ energibalans)
  • ätsvårigheter, till exempel aptitlöshet eller tugg-och sväljproblem
  • undervikt, det vill säga body mass index (BMI) är mindre än 20 kg/m2 (för patienter under 70 år) eller BMI är mindre än 22 kg/m2 (för patienter 70 år och äldre).

Översikt, nutrition, Vårdhandboken

Utvärdera rutinerna

Rutinkollen är ett IT-stöd som verksamheter kan använda för att utvärdera hur väl rutinerna följs. Stödet erbjuds alla verksamheter som bedriver vård.

IT-stödet Rutinkollen

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR