Publicerad 29 april 2024

Patientkontrakt - dokumenterad överenskommelse

Syftet med patientkontrakt är att genom en gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare säkerställa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt. SKR stödjer regionernas arbete med att utveckla och införa patientkontrakt.

Ett patientkontrakt är ett sätt att säkerställa att patienten blir delaktig i sin egen hälsa och vård samt att stödja patienten att tillvarata och nyttja sina egna resurser. Innehållet i överenskommelsen ska spegla:

  • vad som ska ske i vårdkontakterna
  • när det ska ske
  • vem patienten ska vända sig till.

Det ska vara tydligt både vad patienten och vården ska göra. I första hand ska patientkontrakt erbjudas patienter med omfattande och komplexa vårdbehov.

En överenskommelse

Patientkontrakt är inte ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt, utan en överenskommelse som vården och patienten utformar tillsammans. Det ska stödja relationen mellan patienten och vården, och bygger på samskapande och ett gemensamt ansvar. Patientkontrakt säkerställer att både patienter och närstående blir delaktiga i planering av vårdinsatserna. Delaktighet innebär att patienten medverkar i beslut om vård och behandling och själv förmedlar kunskap och erfarenhet till medarbetare i vården.

I den gemensamma överenskommelsen ska det vara tydligt vad patienten ska göra och vad vården ska göra. Överenskommelsen ska utgå utgår från patientens möjligheter och önskemål.

Patientkontraktets delar

Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan.

Gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare.Förstora bilden

Sammanhållen planering/samverkan

Genom samverkan mellan berörda vårdaktörer ska patientens behov, aktiviteter och önskemål samordnas, för att ge en överblick. En patient med flera vårdkontakter ska enkelt kunna ta del av en sammanhållen planering, som minskar dubbelarbete och sparar tid för både patienten och vården.

Fast kontakt med vården/samordning

Hälso- och sjukvården ska ansvara för samordning och koordinering av vårdinsatserna genom en fast vårdkontakt. En fast vårdkontakt kan utses i alla verksamheter och ska ha ansvar för samordning. Syftet är att skapa tydlighet för patienten kring nästa steg i vård och behandling, för att ge trygghet, kontinuitet och helhet. I primärvården är fast vårdkontakt och fast läkarkontakt reglerade i lag.

Kan invånarna i er region ta del om information om fast läkarkontakt? Här hittar du en checklista med frågor som ni som ni kan ställa er för att se om rätt rutiner finns på plats.

Checklista fast läkarkontakt (Word) Word, 127 kB.

Överenskommen tid/tillgänglighet

Det ska vara enkelt att ta kontakt med vården. Patienten ska kunna boka tider i samråd med vården eller på egen hand och på olika sätt, till exempel via webben. Tillgänglighet handlar även om att få vård inom rimlig tid när patienten behöver och kan, med nationella medicinska riktlinjer som utgångspunkt.

Överenskommelser med regeringen

I överenskommelsen om God och nära vård beskrivs hur patientkontrakt kan främja arbetet med personcentrering, samordning och kontinuitet i vården, som är ett av målen med vårdens omställning. Patientkontrakt lyfts även fram som en central del i överenskommelsen om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för att säkra ett personcentrerat arbetssätt där patienternas upplever att de är delaktighet.

Överenskommelse om God och nära vård

Överenskommelse om Sammanhållen, jämlik och säker vård

Införande av patientkontrakt

Regeringen och regionerna har kommit överens om att införa patientkontrakt. Bakgrunden är att trots Patientlagen, som infördes 2015 och som kom till för att stärka patientens ställning, finns fortfarande utmaningar. Bland annat visar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) rapport Lag utan genomslag, att vården behöver bli mer personcentrerad, inte minst för patienter med flera olika och långvariga kontakter med hälso- och sjukvården. Vården behöver också säkerställa att patienter inom rimlig tid får den samordnade vård de har behov av, oavsett egen förmåga att själva ta kontakt med och samordna vårdinsatser inom hälso-och sjukvården.

Lag utan genomslag Vårdanalys

Patientlagen på 1177

Bakgrund, pilotprojekt

Under hösten 2017 genomfördes ett pilotprojekt för att utveckla konceptet patientkontrakt i Landstinget i Kalmar län, Region Halland och Region Norrbotten. Projektet inkluderade bland annat intervjuer med patienter och närstående, workshops för både patienter och medarbetare samt ett designarbete för en framtida visualisering av sammanhållen plan på 1177.se.

Ur pilotprojektet drogs slutsatserna om de fyra delarna i patientkontrakt – överenskommelse, fast vårdkontakt, överenskommen tid och sammanhållen plan – och vad dessa ska leda till: delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan.

Slutrapport från pilotprojekt för utveckling av patientkontrakt 2017-2018 (PDF) Pdf, 13 MB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.