Publicerad 5 april 2022

Uppföljning Nära vård

En uppföljning av omställningen till Nära vård är nödvändig för att veta att rätt saker görs vid rätt tid och ger effekt. Dagens utvecklingsmått, indikatorer men även studier är anpassade efter gårdagens vård och omsorg. Tillsammans med kommuner och regioner arbetar SKR nu för att ta fram metoder och mått för att följa omställningen.

Personcentrerad uppföljning

Värde för vem?

Hälsolabb har tillsammans med nio kommuner, regioner och samordningsförbund samlat in data om invånares, patienters och brukares upplevelser av hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detta redovisas i rapporten "Värde för vem? - Ett tjänstelogiskt perspektiv på invånarens värdeskapande i hälso-, sjukvård och socialtjänst".

Rapporten är framtagen av Hälsolabb som är ett samarbete mellan ExperioLab, SKR, Karlstads Universitet och Linköpings Universitet. Syftet är att stödja omställningen till Nära vård.

Rapporten Värde för vem? ExperioLab

Nationell punktmätning, Webbkollen efter utskrivning från sjukhus

Idag sker en uppföljning av patienter som lämnar slutenvården med fortsatta behov av vård eller omsorg. Det sker via telefonuppföljningen ”Nationell punktmätning av utskrivning från sjukhus, Webbkollen”. Det saknas dock kunskap om att mäta upplevelser och erfarenheter genom dessa telefonuppföljningar, såväl ur uppringande personals perspektiv som ur vårdtagarens perspektiv.

Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om upplevelser och erfarenheter av den strukturerade nationella punktmätningen Webbkollen vid utskrivning från sjukhus samt att undersöka upplevelser och erfarenheter av övergången från sjukhusvård till ordinärt boende generellt.

Uppföljning av Nationell punktmätning, webbkollen efter utskrivning från sjukhuset, Göteborgs universitet

Förslag till former för uppföljning, indikatorer

Det finns behov och efterfrågan av ett gemensamt set av indikatorer som SKR kan ställa till medlemmarnas förfogande att använda som stöd i den pågående omställningen. Svensk hälso- och sjukvård och omsorg behöver en gemensam nationell strategi för förändringarna mot en God och nära vård och där har ett sådant indikatorset sin plats. Initiativ har därför tagits till ett projekt för att utarbeta förslag till former för uppföljning och till ett indikatorset att ställa till SKR- medlemmarnas förfogande så att de får bättre förutsättningar för att systematiskt och gemensamt kunna följa förflyttningen mot det som kännetecknar Nära vård.

I rapporten "Att följa omställningen till Nära vård" redovisas resultatet av ett första steg i det arbetet. Det ska ses som en översikt över mått och indikatorer som projektet bedömt vara användbara i det här sammanhanget.

Rapporten Att följa omställningen till nära vård

Webbrapport: Vården i siffror

På Vården i siffror finns Nära vård beskrivet i en särskild webbrapport med indikatorer på regionnivå. Här finns aktuell inrapporterad data för regionerna för ett antal indikatorer kopplade till Nära vård.

Omställningen till nära vård, Vården i siffror

Visa och beskriva indikatorer

Som ett första steg att visa och beskriva indikatorer för Nära vård finns en infografik som utgår från data som kan fångas idag.

Indikatorer nära vård

Lärdomar av utvärdering av Nära vård

Det finns ett behov att snabbt mäta och visa på resultat, samtidigt som utrymme och tid behöver ges för att pröva sig fram till vad som fungerar bäst. Rapporten ger sex konkreta utmaningar i olika delar av utvärderingsprocessen. Varje utmaning följs av ett resonemang kring möjliga orsaker och förslag på lösningar. Rapporten är framtagen i samarbete mellan SKR och Leading health care. Rapporten är framtagen av Leading Health Care på uppdrag av SKR.

Lärdomar av utvärdering av Nära vård, Leading health care

Rapport om regionernas arbete med Nära vård

Socialstyrelsen har sammanställt regionernas arbete i en rapport tillsammans med en bilaga där varje region presenteras separat.

Uppföljning av omställningen till en mer nära vård, Socialstyrelsen (PDF)

Bilaga: Omställningen i de 21 regionerna, Socialstyrelsen (PDF)

Att mäta ändamålsenlighet och systemeffekter

Nära vård-satsningar är ofta gränsöverskridande i den mån att de sträcker sig över etablerade organisatoriska och budgetmässiga silos. Att kunna mäta ändamålsenlighet, det vill säga om rätt insatser görs för rätt målgrupp, är ett utvärderingsområde i behov av metodutveckling.

I rapporten "Nära vård – Nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter" presenteras ett ramverk som vägledning till hur dessa beräkningar kan göras utifrån lokala satsningar på nära vård.

Nära vård- nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter

Exempel på närsjukvårdsteam

SKR arbetar med att ta fram några exempel på insatser inom Nära vård och mäta deras ändamålsenlighet och systemeffekter. Närsjukvårdsteamen från Södra Älvsborgs sjukhus är ett sådant. Det visar bland annat på kostnadstäckning efter sex månader (genom utebliven sjukhusvård och akutbesök), hög vårdkvalitet och patientsäkerhet och mycket hög patientnöjdhet. För kommunerna innebär det även effektivare vård- och omsorgsplanering av insatser inom rehabilitering, biståndsbedömning, anhöriginformation.

Närsjukvårdsteam Södra Älvsborgs sjukhus med kostnadsberäkningar (PDF) Pdf, 918 kB.

Slutrapport Att samverka med närsjukvårdsteam Västra Götalandsregionen

Socialstyrelsens uppdrag

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla den nationella uppföljningen av primärvården och omställningen till en mer nära vård. Uppdraget består av tre delar och sträcker sig fram till år 2022.

Deluppdrag I

Uppdraget handlar om nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. Uppdraget ska ge förslag på variabler och personalkategorier som bedöms vara nödvändiga att omfattas av en uppgiftsskyldighet för sjukvårdshuvudmän.

Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård deluppdrag I (PDF)

Deluppdrag II

Uppdraget handlar om att analysera möjligheterna att inhämta resultat på aggregerad nivå från regioner och kommuner i syfte att följa omställningen samt att ge förslag på indikatorer anpassade för att kunna följa omställningen.

Uppföljning av omställningen till en mer nära vård- Ett förslag på indikatorer deluppdrag II (PDF)

Deluppdrag III

Uppdraget handlar om uppföljning och stöd till regionernas och kommunernas omställningsarbete till en mer nära vård. Socialstyrelsen ska årligen följa upp och rapportera hur omställningen till en mer nära vård i regioner och kommuner utvecklas.

Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2020, utvecklingen i regioner och kommuner, deluppdrag III (PDF)

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR