Publicerad 3 april 2024

Uppföljning av Nära vård

En uppföljning av omställningen till Nära vård är nödvändig för att veta att rätt saker görs vid rätt tid och ger effekt. Dagens utvecklingsmått, indikatorer men även studier är anpassade efter gårdagens vård och omsorg. Tillsammans med kommuner och regioner arbetar SKR nu för att ta fram metoder och mått för att följa omställningen.

Årsberättelse Nära vård

Omställningen till Nära vård har potential att förbättra befolkningens hälsa och tillvarata samhällets resurser på ett bättre sätt än idag. Inte minst är detta högst relevant att agera på i det extraordinärt tuffa ekonomiska läge som råder. Med denna samling berättelser och lärande från 2022 och 2023 vill SKR erbjuda en möjlighet att ta del av hur den Nära vården utvecklas. Innehållet kommer främst från kommuners och regioners rapportering till Socialstyrelsen av överenskommelsen om God och nära vård 2022.

Årsberättelse Nära vård 2022 och 2023

Webbsändning 13 juni 2023

Ett direktsänt samtal där årsberättelsen för 2022 och 2023 presenteras och diskuteras. Medverkande: Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister, Palle Lundberg, VD SKR, Rachel de Basso, sjukvårdsdelegationens ordförande SKR, Cecilia Person, chef vårdcentralen Svalöv, Camilla Holmqvist, kommundirektör Alvesta kommun, Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård SKR, Kajsa Westling, analytiker Hälsolabb och moderator Selma Wolofsky, kommunikatör SKR. Sändningen är cirka 75 minuter.

Ramverk för lärande uppföljning

För att lära oss om vilka effekter som omställningen till nära vård skapar så behöver uppföljningen ske gemensamt över verksamhets- och organisationsgränser. Som stöd för att etablera gemensamma arbetssätt för uppföljning, lärande och utveckling tar SKR tillsammans med regioner och kommuner fram ett ramverk och metodstöd för lärande uppföljning av nära vård.

Ramverk för lärande uppföljning

Indikatorer för uppföljning av Nära vård

I rapporten "Att följa omställningen till Nära vård" från 2019 redovisas resultatet av ett första steg i arbetet med att ta fram gemensamma indikatorer för Nära vård.

Rapporten Att följa omställningen till Nära vård

Infografik indikatorer

Som ett första steg att visa och beskriva indikatorer för Nära vård finns en infografik som utgår från data som kan fångas idag.

Indikatorer Nära vård

Indikatorer på regionnivå Vården i siffror

På Vården i siffror finns Nära vård beskrivet i en särskild webbrapport med indikatorer på regionnivå. Här finns aktuell inrapporterad data för regionerna för ett antal indikatorer kopplade till Nära vård.

Omställningen till Nära vård, Vården i siffror

Indikatorer i Kolada

I Kolada finns indikatorer presenterade utifrån fokusförflyttningarna i Nära vård. Du kan välja att visa data för en specifik kommun eller region eller för alla kommuner eller regioner.

Kolada kommuner Nära vård

Kolada regioner Nära vård

Socialstyrelsens förslag på indikatorer

I omställningen till en mer nära vård har Socialstyrelsen har tagit fram indikatorer och centrala mått för 2022 på läns- och kommunnivå.

Indikatorlista och profilprogram för kommuner och regioner, Socialstyrelsen

Resultat och effekter av Nära vård

Lärdomar och framgångsfaktorer - Omställningen till Nära vård

Förändrade arbetssätt är en viktig del av förflyttningen till en Nära vård. Om en lyckas ställa om till nya arbetssätt beror på en mängd olika aspekter, och den stora frågan som ofta ställs är ”hur får vi det att hända – att vårdsystemet faktiskt ställs om?”. I denna sammanställning presenteras flera framgångsfaktorer för att få det att hända. Framgångsfaktorerna har kommit fram genom olika exempel på samverkan och effekter av den.

Omställningen till Nära vård - från idé till verklighet (PDF) Pdf, 155 kB.

Hemsjukhuset i Borgholm - primärvården utvecklats utifrån de mest sjukas perspektiv

I Borgholm på Öland kan människor få merparten av sin vård i sina hem istället för att behöva uppsöka vårdmottagningar och sjukhus. För patienterna innebär det bland annat en hög tillgänglighet och kontinuitet i deras vård. Arbetssättet är utvecklat i samverkan av hälsocentralen och Borgholms kommun. När samverkan utgår från ett gemensamt personcentrerat angreppssätt utvecklas ömsesidiga goda relationer och resultat.

Lärande exempel: Hemsjukhuset i Borgholm

Sjukstugan i Storuman - ett vårdnav anpassat för glesbygden

I Storuman i Region Västerbotten skapar sjukstugan förutsättningar för en personcentrerad vård och samverkan mellan kommunens och regionens hälso- och sjukvård. Resultatet visar bland annat på minskat behov av inläggningar på sjukhus, mindre användning av öppen specialistvård och minskat behov av att söka vård på akutmottagning på sjukhus.

Lärande exempel: Sjukstugan i Storuman - ett vårdnav anpassat för glesbygden

Kunskapsunderlag om Nära vård

På uppdrag av SKR har Leading Health Care bland annat följt arbetet med nära vård i Västerbotten. Utifrån dessa slutsater och två tidigare rapporter har Leading Health Care tagit fram råd och insikter för alla som arbetar med nära vård. Rapporten lyfter fram fyra områden som är viktiga för att arbetet med nära vård ska leda till ett hållbart resultat.

  1. Börja rätt - utan att hoppa över viktiga steg
  2. Skapa en funktionell arena för samverkan
  3. Använd någon form av förbättringscykel
  4. Visa resultat som övertygar

Införande av Nära vård, Leading Health Care

Lärdomar av utvärdering av Nära vård

Det finns ett behov att snabbt mäta och visa på resultat, samtidigt som utrymme och tid behöver ges för att pröva sig fram till vad som fungerar bäst. Rapporten ger sex konkreta utmaningar i olika delar av utvärderingsprocessen. Varje utmaning följs av ett resonemang kring möjliga orsaker och förslag på lösningar. Rapporten är framtagen av Leading Health Care på uppdrag av SKR.

Lärdomar av utvärdering av Nära vård, Leading health care

Att mäta ändamålsenlighet och systemeffekter

Nära vård-satsningar är ofta gränsöverskridande i den mån att de sträcker sig över etablerade organisatoriska och budgetmässiga silos. Att kunna mäta ändamålsenlighet, det vill säga om rätt insatser görs för rätt målgrupp, är ett utvärderingsområde i behov av metodutveckling.

I rapporten "Nära vård – Nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter" presenteras ett ramverk som vägledning till hur dessa beräkningar kan göras utifrån lokala satsningar på nära vård.

Nära vård- nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter

Myndigheternas uppföljning av Nära vård

Socialstyrelsen, Myndigheten för vård-och omsorgsanalys och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i uppdrag att följa omställningen till nära vård.

Uppföljning av omställningen till Nära vård, Socialstyrelsen

God och Nära vård, Myndigheten för vård- och omsorgsanalays

Omställningen till en god och nära vård, IVO

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.