Publicerad 17 maj 2022

Överenskommelse, psykisk hälsa 2022

SKR och staten har träffat en tilläggsöverenskommelse som kompletterar grundöverenskommelsen om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022 som beslutades av parterna i december 2020.

Syftet med tilläggsöverenskommelsen är att klargöra den ekono­miska omfattningen av överenskommelsen för 2022 samt de ekonomiska villkoren, åtagandena mellan parterna och villkoren för kommuner och regioner respektive SKR avseende återrapporteringen av 2022 års bidrag. Parterna är överens om att inriktningen på överens­kom­melsen för perioden 2022 i övrigt kvarstår oförändrad och syftar till att:

  • stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån lokala och regionala handlingsplaner
  • bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap
  • initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade insatser för att förebygga psykisk ohälsa och öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan har drabbats.

Överenskommelse Insatser inom området psykisk hälsa- och suicidprevention 2022 Pdf, 268 kB.

Överenskommelse psykisk hälsa 2021-2022

Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel

Regeringen och SKR är överens om att överenskommelsen för 2022 omfattar totalt 1 635 000 000 kronor där den stora merparten fördelas till kommuner och regioner. Fördelningen liknar i stort fördelningen under 2021.

Fördelning av stimulansmedel

Regioner

Belopp kronor

Utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner med mera.

217 000 000

Insatser för barn och unga inklusive barn- och ungdomspsykiatrin.

370 000 000

Kunskapsbaserad och säker hälso-och sjukvård.

100 000 000

Traumavård.

50 000 000


Fördelning av stimulansmedel

Kommuner

Belopp kronor

Utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner med mera.

197 000 000

Kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst.

100 000 000


Fördelning av stimulansmedel

Länsgemensamma medel

Belopp kronor

Insatser för personer med samsjuklighet.

200 000 000

Insatser för stärkt brukarmedverkan.

24 000 000

Suicidprevention.

200 000 000

Ungdomsmottagningar.

150 000 000


Fördelning av stimulansmedel

Sveriges Kommuner och Regioner

Belopp kronor

Stöd till samordning, administration med mera.

27 000 000

SKR ska lämna en verksamhetsrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023.

Redovisning av kommuners och regioners insatser

Kommuner och regioner ska redovisa de insatser som har vidtagits med stöd av överenskommelsen samt hur överenskommelsens medel har använts. Redovisningen ska ske i enlighet med de instruktioner som tas fram av SKR i samverkan med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. I redovisningen ska jämställdhetsperspektivet belysas där så är lämpligt och det ska framgå hur insatserna har bidragit till de jämställdhetspolitiska delmålen om jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR