Publicerad 1 februari 2023

Strategi för hälsa

Sveriges viktiga välfärdsverksamheter - skola, socialtjänst, vård och omsorg, hälso- och sjukvård behöver ledas, styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa för hela befolkningen. Detta genom att arbeta med gemensamma mål, arbetsmetoder och uppföljning av resultat.

Att förbättra hälsan i befolkningen är nödvändigt för att klara de demografiska utmaningarna vi har framför oss, där fler behöver välfärdstjänster samtidigt som den arbetsföra befolkningen och därmed skatteintäkterna minskar. Befolkningens hälsa under hela livet både påverkas av och påverkar välfärdens verksamheter, det vill säga att förbättra hälsan hos alla är av avgörande betydelse för att klara verksamheterna in i framtiden.

Alla Sveriges län arbetar i antagna ledningsstrukturer för samverkan mellan länets kommuner och region. I dessa representeras skola, socialtjänst, vård och omsorg samt hälso- och sjukvård. I många län finns även folkhälsoansvariga i länet med som en del i samverkan. Strategi för hälsa bidrar till att utveckla samverkansformer kopplat till dessa befintliga strukturer. Fokus ligger på ett systematiskt förebyggande och hälsofrämjande samverkansarbete där viktiga delar är att utveckla arbetsmetoder, sätta konkreta mål samt mäta och följa upp resultaten. Genom att ha hälsa som strategi klarar vi välfärdsuppdraget.

Inspiration och stöd för lokalt och regionalt utvecklingsarbete i samverkan

Genom att ge exempel på framgångsrik samverkan från olika delar av landet vill vi sprida kunskap om insatser som gör skillnad. Vi vill också och underlätta för analysarbete. Strategi för hälsa arbetar för att ge:

 • Möjlighet till lärande av framgångsrika exempel. Det sker genom webbsända studiebesök och fördjupande seminarier.
 • Ett stöd som utvecklar samverkansarbetet mellan kommuner och region i respektive län inom områdena skola, socialtjänst, vård och omsorg, hälso- och sjukvård. Exempel är webbsända studiebesök från olika delar av landet och fördjupande webbinarier.
 • Ett analysstöd för att visualisera och tolka utvecklingen av strategins indikatorer på lokal, regional och nationell nivå. I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) samlas olika nyckeltal för kommuners och regioners alla verksamheter. Det finns också specifika kommunrapporter som illustrerar jämförelser och trender över tid på ett lättillgängligt sätt.
 • En samordning med de angränsande uppdragen Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa.

Skrift om strategi för hälsa

Visualisering av Strategins mål (PPT) Powerpoint, 13 MB.

Tre målområden för genomförandet

I SKR:s inriktningsdokument för kongressperioden 2020-2023 finns målet att: Kommuner och regioner jobbar tillsammans med Strategi för hälsa för att uppnå strategins mål - En god och jämlik hälsa, God kvalitet samt Hållbart och uthålligt.

Det finns tre målområden för genomförandet av strategin. Genom att ha gemensamma mål och indikationer inom alla verksamheter; skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård skapar vi samsyn kring hur vi ska prioritera. Målområdena är:

 • En god och jämlik hälsa
 • God kvalitet
 • Hållbart och uthålligt

Gemensamt fokus för ett hälsofrämjande samhälle

Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa är tre uppdrag på SKR som tillsammans bidrar till ett mer hälsofrämjande samhälle. Uppdragen har tydliga inriktningar som skiljer sig åt men det finns ett gemensamt fokus som utgår från:

 • Att skapa förutsättningar för ett mer hälsofrämjande samhälle.
 • Att alla individer ges förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade att nå sin fulla potential.
 • Välfungerande och behovsanpassade välfärdstjänster.

Omställning nära vård
Kraftsamling psykisk hälsa

SKR stödjer även ledning och styrning för ett systematiskt folkhälsoarbete. En del av detta är att underlätta och öka samverkan mellan kommuner, regioner och andra aktörer.

Informationsansvarig

 • Jesper Ekberg
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.