Publicerad 27 oktober 2023

Strategi för hälsa

Att förbättra hälsan i befolkningen är av avgörande betydelse för att klara välfärdens verksamheter nu och i framtiden. Sveriges viktiga välfärdsverksamheter behöver ledas, styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Strategi för hälsa bidrar till att utveckla samverkansformer mellan kommuner och regioner. Ett mer hälsofrämjande samhälle är ett gemensamt fokus för Nära vård, Kraftsamling för psykisk hälsa och Strategi för hälsa. Genom att ha hälsa som strategi klarar vi välfärdsuppdraget.

Strategi för hälsa arbetar för att ge möjlighet till lärande av framgångsrika lokala och regionala exempel. Länkar finns under Webbsändningar. Under mål och indikatorer finns länkar till kommunspecifika rapporter och Strategi för hälsas indikatorer i Kolada.

Summering och avstamp för fortsatt arbete

Inriktningen för fortsatt arbete beskrivs i en sammanfattande rapport. Rapporten lyfter fram lärdomar som kan bidra till ytterligare kraft för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete som gör skillnad. Måluppfyllelsen av överenskomna mål presenteras tillsammans med en nulägesbild av samverkansarbetet i Sveriges län. Det finns en enorm potential om det bästa får möjlighet att skalas upp. Allt fler län går från att pröva nya arbetssätt till att breddinföra. I rapporten finns exempel på framgångsrikt lokalt och regionalt hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Rapporten vänder sig i första hand till förtroendevalda, chefer, ledare och utvecklingsledare i kommuner och regioner som arbetar för befolkningens hälsa. Rapporten finns även i en förkortad sammanfattande version som bilaga under huvudrapporten.

En samverkansresa för hälsa. Strategi för hälsa 2017-2023

Tre målområden för genomförandet

I SKR:s inriktningsdokument för kongressperioden 2020-2023 finns målet att: Kommuner och regioner jobbar tillsammans med Strategi för hälsa för att uppnå strategins mål - En god och jämlik hälsa, God kvalitet samt Hållbart och uthålligt.

Det finns tre målområden för genomförandet av strategin. Genom att ha gemensamma mål och indikationer inom alla verksamheter; skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård skapar vi samsyn kring hur vi ska prioritera. Målområdena är:

  • En god och jämlik hälsa
  • God kvalitet
  • Hållbart och uthålligt

Gemensamt fokus för ett hälsofrämjande samhälle

Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa är tre uppdrag på SKR som tillsammans bidrar till ett mer hälsofrämjande samhälle. Uppdragen har tydliga inriktningar som skiljer sig åt men det finns ett gemensamt fokus som utgår från:

  • Att skapa förutsättningar för ett mer hälsofrämjande samhälle.
  • Att alla individer ges förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade att nå sin fulla potential.
  • Välfungerande och behovsanpassade välfärdstjänster.

Omställning Nära vårdKraftsamling psykisk hälsa

Informationsansvarig

  • Jesper Ekberg
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.