Publicerad 6 maj 2024

Uppföljning i primärvården - verksamhetsutveckling hälsa-och sjukvård

Två av huvudkomponenterna för att följa upp primärvård är data och ett systematiskt arbetssätt, utöver kännedom om primärvårdens särart och kontext. Som stöd finns Primärvårdskvalitet, ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården.

Primärvårdskvalitet

Primärvårdskvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården med syfte att stödja förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion och lärande.

SKR samordnar och projektleder Primärvårdskvalitet i nära samarbete med primärvårdens professionsföreningar och finansieras gemensamt av regionerna. På Primärvårdskvalitets webbplats presenteras listor på kvalitetsindikatorer, foldrar och stödmaterial för att komma igång samt lärande exempel för vårdcentraler, rehab och regioner.

Primärvårdskvalitet

Primärvårdskvalitet utvecklas av primärvårdens professioner och speglar den breda verksamheten av akuta och kroniska tillstånd, psykisk ohälsa, rehabilitering samt kärnområden såsom kontinuitet, samsjuklighet och levnadsvanor. Primärvårdskvalitet innehåller nationella och evidensbaserade kvalitetsindikatorer som hämtas automatiskt från befintliga datakällor, utan behov av extra registrering.

Uppdatering till nya nationella riktlinjer och ny evidens sker årligen. Vårdcentraler och rehab-enheter som använder Primärvårdskvalitet kan se alla uppgifter om sin egen verksamhet och även följa upp vården av enskilda patienter. Som referens visas regionala och nationella genomsnittsvärden. Systemet presenteras mer i filmen nedan.

Primärvårdsuppföljning

PrimärvårdsUppföljning är ett metodstöd för dialogbaserad verksamhetsuppföljning och baseras på grundprinciperna för tillitsbaserad ledning och styrning. Metoden är ett konkret verktyg och ger även förslag på datakällor som kan användas vid dialogen och bland annat inkluderar Primärvårdskvalitet.

Primärvårdsuppföljning grundar sig i ett vetenskapligt arbete och är framtagen av SKR i samråd med vårdvalsnätverket och en referensgrupp med vetenskaplig och praktisk förankring i uppföljningsarbete.

Rapporten går att läsa och ladda ner. Det finns även mallar som kan användas vid det praktiska utförandet.

Primärvårdsuppföljning

Uppföljning av primärvård

En film där Primärvårdskvalitet presenteras och visas upp. Medverkande gör allmänläkare och projektledare för Primärvårdskvalitet Ulrika Elmroth och Erika Högfeldt distriktsläkare på Stureby vårdcentral.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Elmroth
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.