Publicerad 25 februari 2022

Vård för våldsutsatta patienter

Våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och könsstympning orsakar stort lidande och bidrar till fysisk och psykisk ohälsa. Vården har en viktig roll att tidigt upptäcka våldsutsatta och hjälpa dem till rätt vård, stöd och behandling.

Mäns våld mot kvinnor är inte bara ett jämställdhetsproblem. WHO har klassat våld mot kvinnor som ett folkhälsoproblem. Ibland kan ett adekvat stöd från samhällets olika aktörer utgöra skillnaden mellan liv och död.

Varför ska hälso- och sjukvården uppmärksamma våld?

Våld syns inte alltid utanpå, och kan vara svårt att berätta om. Det gör att utsatta personer kan söka vård flera gånger, utan att grundorsaken till ohälsan upptäcks. Därför är det viktigt att vården ställer frågor om våld, och har rätt kunskap och resurser att möta behoven.

Filmen beskriver hur vanligt våld är och varför det är viktigt att frågan uppmärksammas i hälso- och sjukvården. Medverkar gör Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland. Längd 4:50 min.

Syntolkad version

Rapporter om hur vården kan utvecklas

Hälso- och sjukvård för våldsutsatta – så kan arbetet utvecklas

SKR har kartlagt regionernas vård och stöd till patienter som utsatts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och andra former av mäns våld mot kvinnor. Rapporten identifierar utmaningar, goda exempel och ger konkreta förslag på vad beslutsfattare på olika nivåer hälso- och sjukvården kan göra för att förbättra vården för våldsutsatta.

Hälso- och sjukvård för våldsutsatta

Goldina Smirthwaite, fil dr i vårdvetenskap och handläggare på SKR, berättar om kartläggningen och de utmaningar som identifierats. Föreläsningen tar även upp våldets omfattning och konsekvenser. Filmen är 32 minuter.

Vården vid sexuellt våld – nuläge och vägar framåt

SKR:s nationella kartläggning av vården vid sexuellt våld belyser förbättringsområden och vägar framåt för att bättre kunna möta patientgruppens behov. För att fortsätta stärka vården behövs fokus på stöd och behandling till de som utsatts tidigare i livet. Rapporten lyfter även goda exempel på vård som bedrivs på olika håll i landet.

Vården vid sexuellt våld

Vård vid könsstympning – lärdomar från fyra verksamheter

SKR har intervjuat företrädare från fyra verksamheter som har erfarenhet av att behandla och ge stöd till könsstympade kvinnor. Syftet är att sprida lärdomar från dess verksamheter till andra medarbetare i vården. Rapporten är tänkt som stöd till yrkesverksamma.

Vården för kvinnor som utsatts för könsstympning

Särskilda satsningar på SKR

SKR genomför en särskild kvinnofridssatsning 2021-2023. I den ingår stöd till hälso- och sjukvården att bättre upptäcka våld och stödja utsatta och deras barn.

SKR:s kvinnofridssatsning

SKR har en överenskommelse med regeringen om insatser för kvinnors hälsa och förlossningsvård. Åren 2021-2022 har en tilläggsöverenskommelse tecknats där målen är tydliga: regionerna ska säkerställa en tydlig vårdkedja för personer som utsatts för sexuellt våld eller könsstympning, kunskapen ska öka hos vårdens personal och bemötande ska förbättras. Alla patienter ska erbjudas vård baserad på bästa möjliga kunskap.

Överenskommelse om kvinnors hälsa

Lärande exempel

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR