Publicerad 28 mars 2024

Jämställdhet i socialtjänsten

För att människors kön inte ska påverka bemötande, bedömningar och insatser på ett osakligt sätt, behöver socialtjänsten driva ett aktivt jämställdhetsarbete. På den här sidan finns tips om stöd som SKR har tagit fram.

Nästan alla klienter, brukare och boende är också kvinnor och män, flickor och pojkar (med undantag för personer som identifierar sig på annat sätt). Det faktum att människor har kön spelar roll för socialtjänstens arbete.

Sverige är fortfarande ett ojämställt samhälle där kvinnor och män till stor del har olika villkor i fråga om utbildning, arbete, inkomst, hälsa och trygghet. Den här ojämställdheten upprätthålls genom föreställningar om kön, om hur kvinnor och män är eller förväntas vara, som påverkar oss alla och som vi alla bidrar till.

Likvärdigt bemötande – träffsäkra insatser

En jämställd socialtjänst ger kvinnor och män, flickor och pojkar, ett likvärdigt bemötande. Behovsbedömningar görs utan förutfattade meningar om kön. Det bidrar till ökad rättssäkerhet, till mer träffsäkra insatser och till att resurser fördelas likvärdigt utifrån kvinnors och mäns behov och prioriteringar.

Jämställdhetsarbetet måste också beakta hur människors kön samspelar med andra faktorer, som ålder, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning, socioekonomi m.m.

SKR stöder jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner genom utbildningar, verktyg, material och särskilda satsningar.

Fakta om ojämställdhet

Vad är problemet? Det är en bra fråga att utgå från i allt förbättringsarbete. I en serie faktablad har SKR samlat vanliga jämställdhetsutmaningar inom olika verksamhetsområden, bland annat inom socialtjänsten.

Utmaningar för en jämställd socialtjänst (PDF) Pdf, 172 kB.

Utmaningar för en jämställd äldreomsorg (PDF) Pdf, 167 kB.

Maskulinitet och våldsförebyggande arbete (PDF) Pdf, 166 kB.

Inspiration till förändring

Genom filmer och lärande exempel sprider SKR inspiration om förbättringsarbete för en jämställd välfärd.

Jämställd biståndsbedömning i Örebro

En analys visade att brukare i Örebro fick olika insatser inom LSS bereonde på om de var kvinnor eller män. En orsak kunde vara att de fick olika frågor vid bedömningssamtalen. Filmen berättar hur handläggarna på utredningsenheten LSS/SoL säkerställer att de ställer samma frågor till kvinnor och män, genom att använda mallar för informationsinsamling och granska varandras utredningar ur ett jämställdhetsperspektiv.

Avslutat pilotprojekt för jämställd socialtjänst

För att skapa långsiktigt hållbara förbättringar behöver jämställdhetsperspektivet finns med i allt ordinarie arbete, i ledning, styrning och uppföljning. Det är den strategi som kallas jämställdhetsintegrering.

Under 2021-2023 har SKR drivit ett pilotprojekt för att utveckla metoder för jämställdhetsintegrering i socialtjänsten. Se resultatet av arbetet. kunskap och utvecklat metodstöd för en mer jämställd socialtjänst.

Stöd för en jämställd socialtjänst

Mera stöd till jämställdhetsintegrering

SKR har ett särskilt kongressuppdrag att stödja medlemmarnas jämställdhetsintegrering av ledning och styrning. Tillsammans med medlemmarna har SKR utvecklat en vägledning för jämställdhetsintegrering.

Vägledning för jämställdhetsintegrering

I satsningen på Modellkommuner utvecklar deltagarna sin jämställdhetsintegrering genom systematiska jämförelser och ömsesidigt lärande.

Modellkommuner för jämställdhetsintegrering

Stöd till kvinnofridsarbete

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är en jämställdhetsfråga. SKR stödjer kommuner och regioner att utveckla det förebyggande arbetet och förbättra stödet till våldsutsatta.

SKR:s arbete med kvinnofrid

Fråga om våld - fokusmånad i Jämtland

Jämtlands kommuner har infört en särskild fokusmånad där socialtjänsten frågar alla vuxna klienter om våld. Genom att ställa rutinmässiga frågor till alla, och inte bara på indikation, kan socialtjänsten upptäcka och hjälpa fler. I filmen berättar den regionala utvecklingsledaren samt en chef och en socialsekreterare om projektet. Filmen har tagits fram av SKR:s kvinnofridssatsning som stödjer kommuner att utveckla stödet till våldsutsatta.

Mer om Jämtlands arbete hittar du i SKR:s exempelbank.

Lärande exempel: Jämtlands socialtjänster inför fokusmånad för att upptäcka våld

Lärande exempel: Jämställd biståndsbedömning i Umeå

En enkätundersökning bland anhörigvårdare visade på skillnader i omfattningen av stödet till kvinnor och män. Utbildning i jämställdhet och genus och nya arbetssätt har lett till att könsskillnaderna har minskat.

Lärande exempel: Jämställd biståndsbedömning i Umeå

Informationsansvarig

  • Love Nordenmark
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.