Publicerad 31 maj 2023

Generella variabler för uppföljning inom socialtjänsten

SKR har genomfört ett utvecklingsarbete för att underlätta systematisk uppföljning med stöd av socialtjänstens verksamhetssystem. Arbetet har resulterat i ett förslag på 20 generella variabler för uppföljning som är användbara för hela socialtjänsten.

Utvecklingsarbetet genomfördes 2017-2018. Fokus för arbetet var att ringa in vad som är viktig grundinformation om för att följa upp kvalitet och resultat i socialtjänsten och hur verksamhetssystemen kan utvecklas för att stödja individbaserad uppföljning och kunskapsutveckling.

De generella variabler som lyftes fram i arbetet är till stor del kända och många av dem används redan i kommuner och verksamheter. De fungerar för enkla sammanställningar över antal, andel och löptider. Men de kan också användas för fördjupade analyser som korskörningar av uppgifter för att upptäcka eventuella omotiverade skillnader mellan olika grupper av brukare. Att samma variabler används av fler ger också en möjlighet till jämförelser med andra verksamheter som följer upp samma information på samma sätt.

Arbetet med generella variabler har återupptagits

Under 2023 har arbetet med utvecklingen av generella variabler för uppföljning i verksamhetssystemen inom socialtjänsten återupptagits. Nu ingår det som ett delprojekt inom ramen för Verksamhetssystem för socialtjänsten, som är ett projekt som leds av SKR, Inera och Adda tillsammans med medverkande kommuner, i samverkan med leverantörer och branschen, för att bidra till bättre verksamhetssystem för socialtjänsten. Mer information om projektet:

Beställarnätverk socialtjänsten

Variablerna behöver kompletteras

Många kommuner och verksamheter är redan igång med ett fungerande lokalt uppföljningsarbete. Det är viktigt att poängtera att arbetet med generella variabler inte ska ses som en färdig lösning för att tillgodose alla kommuner och verksamheters behov av uppföljning. Erfarenheten är tvärtom att verksamheter måste komplettera de föreslagna variablerna med ytterligare uppgifter för att göra uppföljningen relevant för sin specifika verksamhet och i sitt lokala sammanhang.

Frågor till brukarna om kvalitet och resultat

Att ställa frågor till brukarna om deras upplevelser och erfarenheter är ytterligare ett sätt att systematiskt fånga aspekter av kvalitet och resultat i verksamheten. Det kan vara svårt att formulera generella brukarfrågor som fungerar för hela socialtjänsten. Socialtjänstens målgrupp är heterogen och olika hänsyn behöver tas för olika målgrupper, t.ex. när det gäller frågor till barn eller personer som har en kognitiv nedsättning. I arbetet ges exempel på sex frågor som riktar sig till brukarna och som var och en berör en viss aspekt av kvalitet eller resultat i socialtjänstens arbete.

Arbete tillsammans med kommuner och RSS:er

Arbetet har gjorts tillsammans med intresserade kommuner och regionala samverkans- och stödstrukturer och i samråd med Socialstyrelsen. Det har samordnats med liknande utvecklingsarbeten som brukarundersökningarna inom IFO och funktionshinderområdet, Webbkollen Barn och Unga och Socialstyrelsens datorbaserade verktyg för systematisk uppföljning (SUreg).

Material från utvecklingsarbetet

Rapport: Verksamhetssystem som stöd för systematisk uppföljning. Förslag till generella variabler och brukarfrågor för uppföljning av socialtjänstens stöd.

Tabell med förslag till generella variabler för uppföljning av socialtjänstens stöd (Excel) Excel, 51 kB.

Informationsansvarig

  • Mia Ledwith
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.