Publicerad 14 september 2022

Våld i nära relation, hedersrelaterat våld – stöd för socialtjänsten

Socialtjänsten har ett viktigt ansvar att skydda och stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn. Sedan 2021 har socialtjänsten även ansvar för våldsutövare.

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck orsakar stort lidande för de som drabbas. Ibland kan stödet från samhället utgöra skillnaden mellan liv och död.

Nya förskrifter om våld i nära relation

Den 31 maj 2022 beslutade Socialstyrelsen om nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (HSLF-FS 2022:39). Författningen träder i kraft den 1 november 2022, och då upphör de gamla föreskrifterna (SOFS 2014:14) att gälla.

Socialstyrelsens meddelandeblad Nya förskrifter och allmänna råd våld i nära relationer

Nytt ansvar för våldsutövare

Sedan augusti 2021 har socialtjänsten ett nytt ansvar att ”verka för att det som utövar våld mot närstående ska ändra beteende”. SKR har tagit fram frågor och svar om nya lagstiftningen samt stöd hur kommuner och regioner kan stärka arbetet med våldsutövande män, samtidigt som de utsattas säkerhet sätts i centrum.

Förändringsarbete med våldsutövare

Framgångsfaktorer i kommuner

Vad behövs för att kommuners arbete mot våld i nära relation ska vara framgångsrikt och långsiktigt hållbart? SKR har identifierat fem faktorer:

  • många vägar in
  • direkt och adekvat stöd och hjälp
  • integrera kvinnofridsarbetet i ordinarie strukturer
  • samverkan med andra samhällsaktörer
  • nationellt stöd

Faktorerna beskrivs i rapporten Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet. Skriften ger även konkreta tips vad du som strateg, förtroendevald och förvaltningschef kan göra.

Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet

Flyktingar från Ukraina – ökad risk för prostitution och människohandel

Kvinnor och barn som flyr löper ökad risk att utsättas för våld och utnyttjas för prostitution och människohandel. Jämställdhetsmyndigheten har information för dig som är yrkesverksam och en stödtelefon där du kan få vägledning. Myndigheten har även tagit fram översatt information direkt riktad till flyktingar.

Till dig som möter personer på flykt från Ukraina, Jämställdhetsmyndigheten

Runt om i landet finns även särskilda regionkoordinatorer som yrkesverksamma kan kontakta. De är anställda i socialtjänsten och är en del av den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

Kontaktlista regionkoordinatorer, Jämställdhetsmyndigheten

Barn som upplever våld

SKR har tagit fram en skrift om hur socialtjänsten kan stödja barn som upplever våld och bedöma omsorgsförmåga hos våldsutövande och våldsutsatta föräldrar. Det finns även information om det nya barnfridsbrottet samt stöd om att hålla svåra samtal med barn.

Barn och våld

Boende för våldsutsatta

Vad innebär regeringens aviserade reform för skyddat boende? Måste skyddat boende upphandlas? Vad kan kommuner och allmännytta göra för att underlätta möjligheten till stadigvarande boende? SKR har tagit fram frågor och svar samt lärande exempel.

Skyddat boende och stadigvarande boende för våldsutsatta

Individbaserad systematisk uppföljning

Genom att systematiskt följa upp insatser på individnivå, kan socialtjänsten få bättre kunskap målgruppen och om stödet gör någon skillnad – kunskap som kan användas för att förbättra stödet.2021-2023 genomför SKR ett projekt om individbaserad uppföljning på kvinnofridsområdet för kommuner. SKR har även samlat lärdomar från den omgång av projektet som genomfördes 2019-2020.

SU-Kvinnofrid – projekt för systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta

Vård- och insatsprogram, hedersrelaterat våld och förtryck

SKR har integrerat kunskap om hedersrelaterat våld och förtyck i de vård- och insatsprogram för psykisk hälsa som används av vården, skolan och socialtjänsten. Syftet är att underlätta för yrkesverksamma att tidigt upptäcka och stödja utsatta klienter, elever och brukare.

Nationella vård- och insatsprogram, stöd att förebygga hedersrelaterat våld

Ljudberättelser, hedersrelaterat våld och förtryck

SKR har tagit fram dramatiserade ljud-berättelser om hedersrelaterat våld och förtyck. Berättelserna kan användas för diskussion och reflektion i arbetsgrupper.

Ljuddrama: Socialkontoret (ekonomiskt bistånd)

Ljuddrama: BUP (barn- och ungdomspsykiatri)

Gå med i SKR:s kvinnofridsnätverk

SKR har ett nätverk för dig som arbetar med våld in nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Genom nätverket får du löpande information från nationell nivå och möjlighet att dela tips, kunskap och erfarenheter med kollegor från hela landet.

SKR:s kvinnofridsnätverk

Lärande exempel

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR