Publicerad 11 mars 2021

Medarbetarnas inställning, digital service

SKR har frågat några av sektorns yrkesgrupper hur de ser på digitalisering. Undersökningen visar att majoriteten av medarbetarna i välfärden är positivt inställda till den ökade digitaliseringen, både på̊ arbetsplatsen och i samhället.

Behoven av välfärd ökar i takt med att det blir allt fler barn och äldre i befolkningen. Samtidigt förväntar sig medborgarna en smartare och mer tillgänglig välfärd som med hjälp av digital teknik ger snabbare och mer sammanhållen service. I det arbetet är välfärdens medarbetare – både dagens och morgondagens – mycket viktiga.

SKR har därför frågat förskollärare, lärare, undersköterskor, läkare, sjuksköterskor och socionomer om hur de ser på digitaliseringen. Sju av tio tillfrågade jobbar på en arbetsplats där det införts digitala verktyg eller arbetssätt under de senaste två åren. Fler än åtta av tio medarbetare vet hur de ska använda sig av de digitala verktyg som finns på arbetsplatsen idag.

Digitalisering i välfärden - Attityder och erfarenheter bland medarbetare och studenter

Syftet med rapporten är att stödja arbetsgivare i kommuner och regioner som utvecklar verksamheten med hjälp av digitalisering.

Seminarium om medarbetarnas inställning

Ladda ner presentation

Studien Digitalisering i välfärden - Attityder och erfarenheter bland medarbetare och studenter (Powerpoint) Powerpoint, 2 MB.

Studenter behöver bättre förberedning

Studenterna i undersökningen är mer positiva till digitalisering på arbetsplatsen och i samhället än yrkesverksamma. De är även mer positiva till digitala verktyg i arbetet.

Samtidigt visar undersökningen att endast 16 procent av studenterna upplever att deras utbildning förbereder dem för att använda digitala verktyg i arbetet.

Vidare arbete

Den demografiska utvecklingen utmanar svensk välfärd. Digitalisering är ett sätt för kommuner och regioner att möta de växande och förändrade behoven. Kommuner, regioner, SKR och staten behöver samarbeta för att svara upp mot medborgarnas behov och förväntningar på välfärd i framtiden.

Kommuners och regioners roll

Det är i kommuner och regioner som välfärden bedrivs och det är där det stora utvecklingsarbetet med stöd av digital teknik ska genomföras. Kommuner och regioner behöver fortsätta att utbilda personalen i användandet av digital teknik.

Statens roll

Staten har en central roll för att ge kommuner och regioner förutsättningar i utvecklingsarbetet, genom att säkerställa finansieringen av nödvändiga investeringar och undanröja juridiska hinder. Digitaliseringen påverkar i hög utsträckning kompetenskraven för jobben i välfärden. Utbildningarna måste förbereda studenterna för ett arbetsliv i vården, omsorgen och skolan som i allt större utsträckning präglas av digitala verktyg och arbetssätt.

SKR:s roll

SKR tillhandahåller vägledning och stöd för kommuner och regioner, mötesplatser för erfarenhetsutbyte och nationella ramavtal. SKR bidrar också till att utveckla nationell digital infrastruktur och samverkar med de fackliga organisationerna på central nivå.

Informationsansvarig

  • Somia Frej
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR