Publicerad 19 april 2024

Remissyttranden

Remisser som kommit in till SKR från departementen. Listan uppdateras cirka en gång per månad.

Om du vill ha remisser från tidigare år, skicka e-post till

registrator@skr.se

Alla handlingar och beslut från SKR

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Beslutad av
 • Exitprogram för personer som är utsatta för prostitution, Ut ur utsatthet (SOU 2023:97)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om organisering av exitprogram för vuxna personer utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt utformning och organisering av ett program för barn utsatta för sexuell exploatering och mä...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi - sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras (SOU 2023:98)

  Betänkandet tar i huvudsak upp våldsutsatthet för personer som utnyttjas sexuellt i pornografiska syften, personernas tillgång till skydd, stöd och vård, samt att brott i samband med produktion och distribution av pornografi ska beivras.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Nya regler om cybersäkerhet (SOU 2024:18)

  Delbetänkandet tar i huvudsak upp frågor om nya regler beträffande cyber- och informationssäkerhet till följd av EU-direktiv.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-05-17

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Arbetsrätten under krig och krigsfara (SOU 2023:79)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om hur det arbetsrättsliga regelverket behöver anpassas för att tillgodose totalförsvarets behov under krig, krigsfara och extraordinära förhållanden. Därutöver har en lagförändring kring digital signering av ko...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-05-17

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

 • Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m. (SOU 2024:15)

  Betänkandet har som fokus hur Sverige kan skifta fokus i frågan om arbetskraftsinvandring från lågkvalificerad till mer högkvalificerad arbetskraft. Bland annat föreslås krav på en lön i nivå med medianlönen för att beviljas arbetstillstånd i Sverig...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-05-17

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Juridik

 • Förenklade förutsättningar för ett hållbart vattenbruk (SOU 2023:74)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågor som rör fiske- och miljölagstiftningen för att förenkla regelverket för vattenbruk när det gäller tillståndsgivning, annan prövning och tillsyn. Syftet är att förkorta handläggningstiderna, undvika dubbelprövnin...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-05-17

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Areella näringar vid vatten (SOU 2023:103)

  I betänkandet föreslås några mycket begränsade författningsändringar gällande strandskydd.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-05-17

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Skärpta krav i sfi (lagrådsremiss)

  Förslagen i lagrådsremissen syftar sammantaget till att främja elevers lärande och kunskapsresultat. Det ska i sin tur bidra till att stärka elevernas förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden, egenförsörjning och förbättra integrationen i s...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-05-17

  Verksamhetsområde:Integration

 • Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om stärkt livsmedelsberedskap genom bland annat en ny lag om livsmedelsberedskap.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-05-17

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Rätt frågor på regeringens bord – en ändamålsenlig regeringsprövning på miljöområdet (SOU 2024:11)

  Betänkandet tar i huvudsak upp regeringens roll på miljöområdet, främst i fråga om vilka ärenden som regeringen ska eller bör pröva i olika tillståndsfrågor på miljöområdet. Även frågan om prövning av verksamheter i Sveriges ekonomiska zon samt unda...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-05-17

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.