Publicerad 1 september 2022

Upphandling – fastigheter

Den offentliga sektorn handlar årligen upp varor och tjänster till ett värde av drygt 800 miljarder kronor. Upphandlingarna har en kraftig påverkan på marknaden, samhällsekonomin och tillväxten i landet.

Den offentliga sektorns upphandlingar styrs bland annat av Lagen om offentlig upphandling, LOU, och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF.

Gäller LOU vid hyra av lokal?

Gäller LOU vid hyra av lokal?

Kommuner och regioner har löpande behov av att hyra in verksamhetslokaler för att bland annat möta förändrade demografiska behov. Upphandlande myndigheter som ska hyra lokaler behöver beakta lagen om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU).

SKR har utarbetat vägledningen ”Gäller LOU vid hyra av lokal?” som syftar till att fungera som ett stöd inför och under en lokalanskaffning samt som ett diskussionsunderlag och argumentationsstöd.

Detta gör SKR

SKR har omfattande rådgivning kring upphandlingsfrågor till kommuner och regioner. SKR har också en referensgrupp för upphandlingsfrågor som består av upphandlingschefer från olika kommuner och regioner.

SKR Upphandling, juridik

Adda (tidigare SKL Kommentus), Ramavtal och upphandlingsstöd

SKR Upphandling, allmänt

SKR Cirkulär ekonom och upphandling

Ramavtal för avrop av särskilda boenden

Kombinationen av ett äldre fastighetsbestånd och en växande och åldrande befolkning innebär att många kommuner behöver renovera och ersätta befintliga boenden med särskild service för socialpsykiatri, funktionshindrade och äldre.

SKI:s ramavtal för bostadshus kan användas för att avropa den här typen av särskilda boenden. För att underlätta för kommunerna har SKR och SKI tillsammans med Winroth arkitekter, kommunrepresentanter och bostadsleverantörerna tagit fram stöd i form av handledningar, mallar och informationsfilmer.

Lätt att avropa särskilda boenden på Bostadsavtalet, Adda

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Informationsansvarig

  • Fredrik Johansson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR