Publicerad 12 maj 2023

Elstöd till kommuner och regioner kan sökas till 25 september

Regeringens förslag till elstöd till företag fick godkänt av EU-kommissionen i början på maj. Stödet hanteras av Skatteverket.

Kommuner och regioner, liksom andra elslutkunder, föreslogs få ta del av elprisstödet i elområdena 3 och 4 som regeringen presenterade i sin budget. Stödet omfattar i grunden 0,5 kronor per kilowattimme (kWh) i elområde 3 och 0,79 kronor i elområde 4 och baseras på användningen 1 oktober 2021–30 september 2022. Ansökan om stöd görs hos Skatteverket via en e-tjänst mellan 30 maj och 25 september 2023.

Skatteverket har en webbsida med information om elstödet och hur ansökan kan göras i Skatteverkets e-tjänst mellan 30 maj och 25 september 2023.

Elstöd till företag, Skatteverket

Maxbeloppet för hur mycket stöd som kan lämnas per företag eller koncern enligt EU:s statsstödsregler är satt till 20 miljoner kronor. Om bolagen ingår i en intressegemenskap/koncern avser det maximala stödet hela koncernen. Skatteverket har gett viss vägledning för hur koncernbegreppet ska tolkas för kommuner. Det verkar öppna för ansökningar från både kommunen och dess bolag eller bolagskoncern. Enligt Skatteverket ingår inte staten, en kommun eller en region i en intressegemenskap enligt 6 § andra stycket elstödsförordningen eftersom dessa inte kan vara ett moderföretag enligt årsredovisningslagen. Detta öppnar för att kommunen/regionen, dess direktägda bolag respektive bolagskoncern utgör egna stödberättigade enheter. Skatteverket lämnar även information om vad som gäller i de fall man har haft fastprisavtal under den period som ansökan bygger på.

Innebörden av vissa begrepp gällande elstöd till företag, rättslig vägledning, Skatteverket

På regeringens hemsida framgår en ändring som tillkommit i samband med godkännandet:

”Företag och organisationer med fastprisavtal för sin hela elförbrukning som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023 inte kommer vara stödberättigade. Anledningen till detta är att Europeiska kommissionen bland annat ville försäkra sig om att endast företag och organisationer som påverkats negativt av Rysslands invasion av Ukraina får del av elstödet.”

Europeiska kommissionen godkänner regeringens elstöd till företag, Regeringen

Redovisning av elstöd

Elstödet utgör en kostnadsersättning och intäktsredovisas 2023 på konto 351 Kostnadsersättningar och riktade bidrag, ej investeringsbidrag (Kommun-Bas) alternativt konto 381 Riktade statsbidrag och kostnadsersättningar, ej investeringsbidrag (Region-Bas).

Taket på 20 miljoner kronor begränsar stödet till kommunsektorn

SKR ansåg i sitt yttrande över förslaget att det inte är rimligt att begränsa stödet till kommuner och regioner på samma sätt som är nödvändigt för företag enligt EU:s statsstödsregler. Ingen sådan justering har dock gjorts vad gäller takbeloppet på 20 miljoner kronor. SKR framförde också att departementet behöver klargöra tolkningen för kommuner och regioner av koncernbegreppet samt av kravet att vara godkänd för eller uppfylla samma krav som för F-skatt. Vägledning om koncernbegrppet och annat kommer nu efterhand från Skatteverket.

Taket begränsar stödet till kommunsektorn

SKR har inte fullständiga uppgifter om kommunsektorns elförbrukning men uppskattar denna till drygt 9 terawattimmar (TWh) per år.

Bostäder och lokaler i kommuner använde cirka 5,5 TWh el år 2014. Regionernas lokaler använde drygt 1 TWh 2021. Till det kommer kollektivtrafiken med drygt 1 TWh och VA och gatubelysning med i runda slängar 1,5 TWh.

Ett elstöd på cirka 50 öre per kWh i snitt skulle ge kommunsektorn knappt 5 miljarder kronor, inräknat lokaler, allmännytta, VA, gatubelysning och kollektivtrafik.

Men det föreslagna taket slår mot större kommuner och nästan samtliga regioner. Skatteverkets tolkning av koncernbegreppet är därför viktig för när kommunala företag själva kan söka stöd.

Särskilt stöd till elintensiva företag

Det är även möjligt att vissa kommunala företag skulle kunna komma ifråga för det särskilda elstödet till elintensiva företag. Enligt definitionen i förordningen ska de ha minst 0,015 kWh per omsättningskrona. Därtill ska företaget fått minst en och en halv gånger högre elpris under oktober–december 2022 jämfört med snittpriset under 2021.

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.