Publicerad 17 november 2021

Kemikalietillsyn

Miljönämnderna har tillsyn över kemikalier enligt 14 kap. miljöbalken och ett stort antal EU-förordningar. Tillsynen utövas både hos miljöfarliga verksamheter där uppdraget delas med länsstyrelserna med Naturvårdsverket som tillsynsvägledande myndighet och hos butiker och grossister där uppdraget delas med Kemikalieinspektionen, KEMI.

Kemikalieinspektionen avbryter uppdrag om kemikalietillsyn och utför inte marknadskontroll 2021

Kemikalieinspektionen, KEMI, har under september gjort ett utskick till samtliga kommuner om att tillsynsvägledning och projekt inom kemikaliekontroll stoppas under 2021. Bakgrunden är bland annat ändringarna regelverket i för marknadskontroll som började gälla i Sverige 16 juli 2021. Samma dag började EU:s Marknadskontrollförordning tillämpas i Sverige.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll, EUR-Lex

Bakgrund

Stora delar av EU-lagstiftningen på kemikalieområdet omfattas även av marknadskontrollförordningens tillämpningsområde, till exempel Reach, CLP, RoHS, PoPS och biocidförordningen. KEMI har för myndighetens egen verksamhet dragit slutsatsen att den del av kemikalietillsynen som avser kontrollen över att kraven på kemiska produkter uppfylls och som syftar till att åstadkomma rättelse krockar med marknadskontroll av samma produkter på så sätt att miljöbalken och marknadskontrollförordningen reglerar samma företeelse.

Eftersom EU:s reglering ska ha företräde framför de nationella reglerna (miljöbalken) anser KEMI sig inte ha rättsliga möjligheter att utföra kemikaliekontroll enligt miljöbalken, eller vägleda om sådan tillsyn. KEMI har hittills bara blivit utsedda som marknadskontrollmyndighet för leksaksdirektivet och anser att nödvändiga befogenheter, liksom bemyndigande att ta ut avgifter saknas. Därför kommer myndigheten inte heller att utföra marknadskontroll.

Påverkan på kommunernas kemikalietillsyn

Kommunerna påverkas av Kemikalieinspektionens bedömning genom att myndigheten inte kommer att bedriva tillsynsvägledning till kommunerna och gemensamma tillsynsprojekt tillsammans med kommunerna.

Kommunerna behöver även ta ställning till vilken tillsyn som fortsatt kan bedrivas mot bakgrund av de nya regelverket för marknadskontroll där inte heller kommunerna utsetts till behörig myndighet.

SKR har ingen tillsynsvägledande roll men delar KEMI:s uppfattning om att det finns bristande rättsligt stöd för den kemikalietillsyn som liknar marknadskontroll men menar att tillsyn som tar sikte på kemikalieanvändning till exempel hos miljöfarliga verksamheter eller prövning av tillstånd och dispenser att hantera bekämpningsmedel fortsatt kan bedrivas.

Kemikalietillsyn på varor och kemiska produkter

Kommunernas behörighet avseende kemikaliekontroll regleras i miljötillsynsförordningen (2011:13), MTSF. Kommunerna uppdrag inom marknadskontroll beskrivs i SOU 2020:49 avsnitt 11.3. Några ändringar i kommunernas uppdrag har ännu inte skett.

Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49), regeringen

För produkter som släpps ut på marknaden gäller marknadskontrollförordningen. Kommunerna bedriver ofta kemikalietillsyn av varor och kemiska produkter i projekt, med eller utan KEMI:s inblandning. Kemikalietillsynen av varor och kemiska produkter som kommunen utför tar företrädesvis sikte på att säkerställa om denna överensstämmer med krav i harmoniserad unionslagstiftning samt säkerställer skyddet av det allmänintresse som omfattas av den lagstiftningen. Eftersom denna tillsyn liknar marknadskontroll är KEMI:s slutsatser relevanta även för kommunerna och därmed finns det i nuläget ett oklart rättsligt stöd för den typen av kemikalietillsyn som liknar marknadskontroll och avser överensstämmelse med de harmoniserade regelverk som räknas upp i bilaga 2 till EU:s marknadskontrollförordning, till exempel Reach, CLP, RoHS, PoPS och biocidförordningen.

Marknadskontrollförordningen syftar till att helt harmonisera kontrollen av produkter som regleras i den EU-lagstiftning som listas i bilagan till förordningen, om det inte finns några specifika bestämmelser med samma syfte, karaktär eller verkan i harmoniserad unionslagstiftning, se skäl 4 i marknadskontrollförordningen. Det är alltså marknadskontrollförordningen som ska tillämpas vid kontroll av kemiska produkter och varor som omfattas av den EU-lagstiftningen och inte tillsynsbestämmelserna i miljöbalken. Samtidigt förutsätter marknadskontrollförordningen omfattande kompletterande bestämmelser i nationell rätt. Det handlar om att utse kontrollmyndigheter och att ge dessa de befogenheter som krävs för att kunna utföra kontrollen. Sådana kompletterande bestämmelser finns ännu inte på miljöområdet. Tillsynsmyndigheterna på miljöområdet kan alltså inte i dagsläget bedriva kontroll med stöd av marknadskontrollförordningen. Eftersom tillsynsbestämmelserna i balken inte är tillämpliga kan tillsyn inte heller bedrivas med stöd av den lagstiftningen.

Växtskyddsmedel

Regler för växtskyddsmedel berörs inte av EU:s marknadskontrollförordning utan här sker kontroll i enlighet med EU:s kontrollförordning, Om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel (EG) nr 2017/625, och kontroll således kan utföras på samma sätt som tidigare.

EU-förordning 2017/625, EUR-Lex

Kosttillskott

Kosttillskott räknas normalt som livsmedel och kontrollen sker med stöd av EU:s kontrollförordning och berörs då inte av marknadskontrollreglerna.

Kosmetiska produkter och tatueringsfärger

För kosmetiska produkter och tatueringsfärger är Läkemedelsverket tillsynsvägledande myndighet. Läkemedelsverket har dragit slutsatsen att myndighetens tillsyn av kemiska produkter inte påverkas av marknadskontrollförordningen, eftersom det finns specifika bestämmelser med samma karaktär, syfte och verkan i harmoniserad unionslagstiftning, genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter. Se även skäl 4 i marknadskontrollförordningen.

Kommunernas uppgifter avseende kosmetiska produkter framgår av 2 kap. 34 § miljötillsynsförordningen. Tillsyn inom området, som alltså omfattas av specialreglering på unionsnivå som har företräde framför marknads­kontrollförordningen, bör alltjämt kunna utföras av kommunerna.

Tatueringsfärger omfattas i nuläget inte av marknadskontroll eftersom Sverige har en egen nationell lagstiftning för tatueringsfärger. Från och med den 5 januari 2022 så ska tatueringsfärger uppfylla EU-regler under kemikalielagstiftningen REACH. Därefter faller även tatueringsfärger under marknadskontrollförordningen.

Tillsyn över kemikalier vid miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter

Kommunerna utövar även kemikalietillsyn i samband med tillsyn till exempel över miljöfarliga verksamheter, hälsoskyddsverksamheter (både anmälningspliktiga och så kallade U-verksamheter). Denna tillsyn kan både vara återkommande, det vill säga med fastställd tillsynsfrekvens, eller händelsestyrd till exempel klagomål.

Kommunernas tillsyn på miljöfarliga verksamheter innefattar kemikalietillsyn. Denna tillsyn kan innebära både uppföljning av tillståndsvillkor och försiktighetsmått avseende kemikalier utifrån en föroreningsrisk och uppföljning av miljöbalkens kunskapskrav utifrån till exempel genomgång av säkerhetsdatablad. Sådan tillsyn torde inte påverkas av införandet av marknadskontrollförordningen. Det samma gäller för klagomålinitierad tillsyn över till exempel förvaring av kemikalier och prövning av ärenden om tillstånd eller dispens för bekämpningsmedel.

Sammantaget bör tillsyn av användningen av kemiska produkter och varor i regel inte falla under marknadskontrollförordningen (till exempel tillsyn på användning av biocidprodukter som exempelvis råttgift) medan tillsyn på försäljning av kemiska produkter och varor till exempel avseende krav på märkning och barnskyddande förpackningar som följer av harmoniserad lagstiftning faller under marknadskontrollförordningen.

Vanliga frågor och svar om kemikalietillsyn

 • Vad innebär det i praktiken om kommunerna saknar rättsligt stöd för sin tillsyn?

  Att rättsligt stöd för tillsynen saknas innebär att förelägganden och förbud inte kan meddelas och sanktionsavgifter inte beslutas. Det finns inga hinder mot att informera om regelverk vid tillsynsbesök eller vid förfrågan.

  Saknas uppdrag inom ett område kan normalt sett avgift inte heller tas ut. SKR anser att det inte finns anledning att justera fasta tillsynsavgifter för miljöfarliga verksamheter, men att det finns oklarheter kring avgiftsuttag för den kemikalietillsyn och tillsyn av kosmetiska produkter som omfattas av marknadskontrollförordningen.

  Kemikalieinspektionen, KEMI, har endast tagit ställning till myndighetens egen behörighet och befogenhet. De kommunala tillsynsmyndigheterna behöver själva ta ställning i frågan och slutligt kan frågan prövas rättsligt i samband med ingripande eller avgiftsuttag.

 • När kommer nya regler om marknadskontroll eller kemikalietillsyn?

  Frågan om kompletterande regel för marknadskontroll bereds för närvarande på Utrikesdepartementet och en departementspromemoria har aviserats under hösten.

  Regeringen har tillsatt en bokstavsutredning som ska ta fram en lagrådsremiss som ska omfatta de författningsändringar som krävs för att ge marknadskontrollförordningen fullt genomslag i Sverige. Utredarna ska bland annat föreslå ändringar i miljöbalken och det innebär att de måste ta ställning till frågan om det går att avgiftsfinansiera marknadskontrollen. Utöver det ska utredarna lägga fram ett förslag till ändringar på förordningsnivå, inklusive miljötillsynsförordningen. Följaktligen måste bokstavsutredningen presentera ett förslag på vad kommunerna ska göra på marknadskontrollområdet och hur den verksamheten ska finansieras.

  Författningsändringarna föreslås träda ikraft den 31 maj 2022. För att det ska hinnas med bör en lagrådsremiss beslutas av regeringen i januari nästa år.

Kommunernas kemikalietillsyn och kontroll av kosmetiska produkter

Kemikalieinspektionen är tillsynsvägledande myndighet över kommunernas tillsyn över varor och kemiska produkter.

Exempel på varor och produkter

Leksaker, kläder och byggprodukter är exempel på varor som kommunerna kontrollerar och målarfärg, lim och rengöringsmedel är exempel på kemiska produkter som kommunerna kontrollerar. Kontrollen sker hos butiker och grossister.

Kommunerna och länsstyrelserna har tillsyn över användningen av kemikalier hos miljöfarliga verksamheter. Naturvårdsverket är tillsynsvägledande myndighet när det gäller denna tillsyn. Exempel på kontrollområden är att de farliga kemikalier används på ett bra sätt och att risker som hanteras på ett riktigt sätt. Kommunen och länsstyrelsen ska även kontrollera att förbjudna ämnen inte används och att verksamheten sköter sin egenkontroll och arbetar för att substituera farliga kemikalier.

Tillsyn av kemikalier, vem inspekterar vad? Kemikalieinspektionen

Enligt miljötillsynsförordningen 2011:13 under miljöbalken är både Läkemedelsverket och kommunerna operativa tillsynsmyndigheter för kosmetiska produkter. Kommunerna bedriver tillsyn i efterföljande led. Ett exempel på tillsyn i efterföljande led är kontroll av produktmärkning vid besök i butiker och hos yrkesmässiga verksamheter, till exempel frisörer.

Vägledning för kommuner vid tillsyn av kosmetiska produkter, Läkemedelsverket

Informationsansvarig

 • Michael Öhlund
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR