Publicerad 3 februari 2022

Klimatanpassning i den fysiska planeringen

För ett långsiktigt hållbart klimatanpassningsarbete behövs bättre och samordnade beslutsunderlag från staten. Samtidigt är de ekonomiska bidragen för förebyggande åtgärder långt ifrån tillräckliga.

Det är stora skillnader i hur kommuner påverkas av klimatförändringarna – på vissa håll är stigande hav det största problemet, medan andra brottas med ras- och skredrisker, vattenbrist eller kortare turistsäsong. Gemensamt för alla kommuner är risken för översvämningar till följd av skyfall.

Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen ta hänsyn till klimatrisker vid planering av ny bebyggelse. I översiktsplanen ska kommunen ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion, som är klimatrelaterade, samt hur riskerna kan minska eller upphöra.

För att göra detta behövs användbara och tillräckligt detaljerade planeringsunderlag. SKR anser att regeringen behöver ge länsstyrelserna i uppdrag att bistå kommunerna med kostnadsfria underlag till klimatanpassning på översiktplanenivå.

SKR har vid flera tillfällen framfört till regeringen hur klimatanpassningsfrågorna kan fungera bättre, senast i en hemställan tidigare i år.

Hemställan – Staten måste öka och förbättra sitt stöd till klimatanpassning i kommuner och regioner (PDF) Pdf, 251 kB.

Klimatet en politiskt viktig fråga

SKR har i juni 2020 antagit förnyade ståndpunkter som lyfter möjliga insatser för kommuners och regioners klimatarbete, både i den egna verksamheten och i samspel med andra aktörer. Kommuner och regioner ska vara ledande i arbetet att minska utsläpp av växthusgaser och stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser.

Kommuner och regioner genomför kraftfulla insatser för Sveriges klimatomställning, inte minst inom fjärrvärme, kollektivtrafik, avfallshantering och utbildning och rådgivning. Det arbetet behöver fortsätta, samtidigt som vi behöver planera för och säkra infrastruktur och byggnader mot klimatförändringens effekter. Dessutom har vi stora investeringsbehov inom skola, en åldrande befolkning och kostsamma effekter av Covid 19-pandemin. Utifrån en situation med ansträngda resurser blir det nödvändigt att prioritera och att skapa flera nyttor samtidigt.

Ståndpunkter – effektiv och ledande klimatpolitik (PDF) Pdf, 406 kB.

SKR har haft en särskild politisk kommitté för klimatfrågorna, en s.k. programberedning. I maj 2017 lade beredningen fram sin slutrapport, Klimatet – så klart, där flera förslag på förbättringar av förmågan att hantera klimatrelaterade händelser och minska klimatpåverkan presenteras.

Beredningens slutrapport, Klimatet – så klart! (PDF) Pdf, 2 MB.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Emilie Gullberg
    Ledningsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR