Publicerad 24 mars 2021

Flyg

Ansvaret för att upprätthålla flygtrafiken i hela landet vilar idag tungt på regioner och kommuner.

Flyget spelar en viktig roll i samhällets utveckling ekonomiskt och socialt. I grunden skapar flyget tillgänglighet, i synnerhet till perifera eller på annat sätt avlägsna platser, och tillväxt. Därmed är flyget också en viktig fråga för Sveriges kommuner och regioner. Samtidigt står flyget för en negativ miljöpåverkan och behöver därför arbeta med att minska sina utsläpp och bära sina egna klimatkostnader.

Antalet inrikes passagerare på svenska flygplatser med linje- och/eller kommersiell trafik var 2017 totalt 7,9 miljoner. Samma år uppgick det totala antalet passagerare till 38 miljoner, varav 30,9 miljoner var utrikes resor.

Kommunerna har en nyckelroll för de regionala flygplatserna

Ansvaret för att upprätthålla flygtrafiken i hela landet vilar idag tungt på regioner och kommuner. Att ägarna tillför pengar är en förutsättning för de regionala flygplatserna, då statens driftbidrag urholkats allt mer samtidigt som nya regelverk medfört ökade kostnader.
SKL anser att staten måste ta ett större ekonomiskt ansvar även för de regionala flygplatserna. De regionala flygplatserna är en del i den totala transportinfrastrukturen eftersom Sverige är ett stort land till ytan och glest befolkat. Det är därför inte rimligt att staten överlämnar en så stor del av ansvaret och även stora kostnader för landets flyginfrastruktur till kommunerna.

Lista över regionala flygplatser

Flygplatserna delas idag upp i 10 statliga och 32 regionala (icke-statliga, kommunala) flygplatser. Totalt 24 godkända helikopterflygplatser tillkommer. Utöver dessa finns det omkring 200 mindre flygfält runt om i landet, där det på många håll bedrivs andra flygverksamheter än linjeflyg, till exempel privat- och allmänflyg i olika former.

Informationsansvarig

  • Ulrika Nordenfjäll
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.