Publicerad 10 april 2024

Långsiktiga transportplaner

Satsningar på infrastruktur i kommuner och regioner bidrar till nytta för resenärer och godstransporter i hela landet.

Vart fjärde år beslutar regeringen om nationell plan för transportinfrastruktur som beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas de kommande 12 åren.

Förslag till nationell plan tas fram av Trafikverket och den fastställs av regeringen. Med tillkommande finansiering utöver av riksdagen fördelad ram avser den 12-åriga nationella planen 2022-2033 investerings- och underhållsåtgärder på 881 miljarder kronor.

En delmängd av anslagen till den nationella planen är länsplanerna för regional transportinfrastruktur som omfattar omkring 42 miljarder kronor. Länsplanerna upprättas och fastställs av de regionalt utvecklingsansvariga, det vill säga Sveriges 21 regioner.

SKR bevakar transportinfrastrukturområdet och arbetar för att kommuners och regioners behov ska hörsammas. SKR driver arbetet genom regelbundna kontakter med våra medlemmar, Trafikverket och regeringskansliet. Vi svarar på remisser, sprider information och skapar debatt genom exempelvis konferenser och seminarier.

Nu pågår arbete med att ta fram transportinfrastrukturplaner för perioden 2026-2037. Med anledning av Trafikverkets inriktningsunderlag lämnade SKR ett yttrande den 15 mars 2024 - Utbyggd infrastruktur behövs för grön omställning.

SKR:s yttrande: Trafikverkets inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037 (PDF)

SKR tycker

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christoffer von Bothmer
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.