Publicerad 28 oktober 2022

Inkluderande lärmiljöer

För att alla elever ska nå sin fulla potential anser SKR att skolans lärmiljöer behöver vara inkluderande. Ett synsätt som bidrar till att skolan som organisation bättre möter elevers olikheter.

Rapport: Olika är normen – att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan

Inkludering – inkluderande lärmiljöer

Inkludering innebär att det är sammanhanget som ska anpassas efter individernas behov. SKL har utgått från forskning och den tolkning av inkludering som Ifous använder.

Inkludering innebär att:

 • Skolan möter varje individ utifrån dess behov och anpassar sig efter eleverna – inte tvärtom
 • Alla elever är delaktiga i ett sammanhang och att de får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar
 • Elevernas olikheter är en tillgång i undervisningen och för lärandet
 • Skolan erbjuder olika lärmiljöer för olika behov hos olika elever
 • Inkluderande lärmiljöer främjar alla elevers utveckling såväl social som kunskapsmässigt.

Framgångsfaktorer

Identifierade framgångsfaktorer som kan bidra till utvecklingen av inkluderande lärmiljöer i skolan:

 • Elevsyn
 • Goda relationer
 • Varierande lärmiljöer
 • Tillit
 • Ledarskap
 • Kunskaper
 • Kollegialt lärande
 • Samsyn
 • Samarbete
 • Tid.

Lärmiljöer

Skolans lärmiljöer är en kombination av fysiska, pedagogiska och psykosociala dimensioner. De varieras beroende på behov på individ-, grupp och organisationsnivå.

Fysisk lärmiljö

 • Klassrum
 • Matsal
 • Korridorer
 • Omklädningsrum
 • Skolgård
 • Toaletter
 • Ljud- och ljusmiljö
 • Synintryck
 • Möbler och inredning.

Pedagogisk lärmiljö

 • Arbetssätt
 • Metoder
 • Struktur
 • Tydlighet
 • Flexibilitet
 • Extra anpassningar
 • Särskilt stöd
 • Kompensatoriska hjälpmedel
 • Digitala lärresurser
 • Schema
 • Bild- och teckenstöd.

Psykosocial lärmiljö

 • Värdegrund
 • Socialt klimat
 • Trygghet och gemenskap i skolan samt undervisningsgruppen
 • Bemötande och relationer mellan lärare övrig personal och elever.

Informationsansvarig

 • Christin Appel
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.