Publicerad 10 januari 2022

Modell, utveckla skolan

SKR har tagit fram en arbetsmodell för att utveckla den svenska skolan. Den används redan av 86 kommuner för att höja elevernas resultat i matematik men modellen kan lika gärna tillämpas för andra ämnen och områden i skolan.

Modellen bygger på kända framgångsfaktorer för hur elevers resultat kan förbättras genom en bättre styrning och ledning av skolan.

Tre centrala delar

 • Alla fyra nivåer som arbetar med skolan involveras i varje kommun: politiken, förvaltningsledningen, rektorer och lärare
 • Deltagande kommuner arbetar för att utveckla sin styrning och ledning av skolan
 • Kommuner granskar och stöttar varandra i arbetande nätverk.

Varje kommun sätter upp tydliga operativa mål för bättre resultat. Arbetssättet illustreras av figuren nedan.

Figur: Modell för att utveckla skolan

Modell för att utveckla skolan.

Ladda ner figuren "modell för att utveckla skolan" som (PDF) Pdf, 190 kB.

Detta visar figuren

Arbetet kretsar kring utveckling av styrning och ledning

Figuren visar att arbetet kretsar kring att utveckla styrning och ledning. Kommuner behöver sätta operativa, lokala, mål för vad som ska nås, till exempel bättre elevresultat i ett specifikt ämne. Dessa mål ska nås genom att utveckla styrning och ledning. Målsättningen är således både att utveckla styrningen och ledningen och nå de ämnes-/områdesspecifika målen.

Vilka aspekter av styrning och ledning som ska utvecklas kan se lite olika ut beroende på vilket ämne eller område som ska utvecklas inom skolan. Men de flesta av de aspekter som använts inom Matematiksatsningen PISA 2015 är allmängiltiga och nödvändiga oavsett ämne/område. I satsningen prövar och utvecklar deltagande kommuner sin styrning mot följande målsättningar.

Gemensam ledning

 • Ledningsnivåerna (nämnd, förvaltningsledning, rektorer) är sammanlänkade.
 • Det finns en tydlig uppdrags- och rollfördelning.

Gemensam syn

 • Höga förväntningar på alla elever och övriga.
 • Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande.

Gemensamma rutiner

 • Det finns fungerande rutiner för en systematisk uppföljning och återkoppling.
 • Det finns fungerande rutiner för att fånga upp elever i behov av stöd.

Dessa satser bygger på kända framgångsfaktorer för styrning ledning, bland annat baserat på internationella studier som McKinseyrapporterna (2007, 2010), John Hatties Synligt lärande 2011 samt SKR:s rapport Framgångsrika skolkommuner.

Fyra nivåer

Figuren visar att styrning och ledning utvecklas genom att alla fyra nivåer i skolan arbetar tillsammans. Man gör det på hemmaplan i kommunen och genom att låta sig granskas och granska andra kommuner i arbetande nätverk.

SKR:s modell för att utveckla skolan tar fasta på att det finns behov av att skapa mer tillit mellan de olika nivåer som arbetar i skolan i en kommun. Det finns inga enkla vägar till framgång, utan alla som arbetar i och med skolan behöver involveras.

Växelvis arbete på hemmaplan och i arbetande nätverk

Initialt kartlägger de fyra nivåerna i kommunen hur läget är på hemmaplan (första gula rutan i figuren). Detta tar man med och redovisar för andra kommuner i det arbetande nätverket (första lilla rosa rutan).

Erfarenhetsutbytet bör ske i blandade grupper där personer från de fyra nivåerna från olika kommuner är representerade. Man får feedback och mötet avslutas med att varje kommun åtar sig att genomföra vissa åtgärder/insatser på hemmaplan.

Nästa steg blir att genomför åtagandena i praktiken (andra gula rutan i figuren). Det huvudsakliga arbetet sker alltså på hemmaplan.

Vid nästa arbetande nätverk redovisar kommunerna för varandra vad de ha gjort och nya åtaganden om åtgärder/insatser görs av varje kommun (andra lilla rosa rutan).

Därefter genomförs återigen arbete på hemmaplan. Processen med att arbeta på hemmaplan och träffas i arbetande nätverk upprepas så många gånger man har kommit överens om (illustreras av den böjda pilen).

Ellipserna visar på viktiga faktorer för att modellen ska fungera

I figuren ovan finns tre ellipser som betonar viktiga faktorer för att arbetet enligt modellen ska fungera.

 • Den första, ”Huvudmannens ansvar”, understryker att ett utvecklingsarbete inte fungerar om inte huvudmannen, det vill säga den politiska ledningen, ställer sig bakom arbetet. Den högsta politiska ledningen i varje kommun ska ta ansvar för resultaten i skolan och för att alla nivåer i kommunerna involveras.
 • Den andra ellipsen, ”Säkerställa delaktighet”, visar att vikten av att alla fyra nivåer är delaktiga hela tiden, både på hemmaplan och vid mötena med de arbetande nätverken.
 • Den tredje ellipsen, ”Uthållighet”, syftar på att utvecklingsarbete kräver att man inte ger upp. Man behöver ta höjd för att det kan ta tid, ibland flera år, innan man når uppsatta ambitioner.

Informationsansvarig

 • Daniel Berr
  Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.