Publicerad 26 mars 2024

Klagomålshantering, skola

En väl fungerande klagomålshantering ger huvudmannen möjlighet att uppmärksamma och åtgärda brister på lokal nivå så tidigt som möjligt.

Detta bidrar till att problem kan lösas snabbare och närmare barnet eller eleven. Klagomålshanteringen kan också ge viktig information till huvudmannens och förskolan eller skolans kvalitetsarbete, vilket kan bidra till högre kvalitet i verksamheterna för alla barn och elever. Rätt ordnad kan klagomålshanteringen även bidra till en ökad resurseffektivitet och minskad administration.

Klagomålshanteringen utgör en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Sammanställningar och analyser av klagomål som lämnats av vårdnadshavare samt barn och elever bör ingå i uppföljningen av förskolan och skolan. Det kan handla om resultat av olika undersökningar, men också sådant som framkommer genom klagomålshanteringen.

Klagomål utgör en värdefull källa till information för huvudmannen i arbetet med att identifiera utvecklingsområden. En analys av innehållet i, och omfattningen av, inkomna klagomål är därför en viktig del av kvalitetsarbetet och en utgångspunkt för planeringen och genomförandet av åtgärder.

Gällande bestämmelser

Huvudmannens ansvar för att hantera klagomål gällande utbildningen regleras i skollagen (4 kap. 7–8 §§ skollagen 2010:800). Enligt skollagen ska alla huvudmän ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen, och lämna information om sina rutiner på ett lämpligt sätt. Huvudmannen ska vidare se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det genom uppföljning, klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i verksamheten.

Det finns inte någon tydlig definition i skollagen om vad som ska betraktas som ett klagomål (4 kap.). Detta förtydligas inte heller i förarbetena till skollagen. Skolinspektionen har i sina granskningar utgått från hur begreppen definieras i Svenska Akademiens ordlista. Ett klagomål beskrivs vara en yttring av missnöje, medan en synpunkt beskrivs vara en åsikt. Enligt skollagen (1 kap. 3 §) avser bestämmelserna klagomål mot utbildningen, vilket definieras som verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål. Det betyder att i princip allt som rör huvudmannens verksamhet omfattas.

Stödmaterial

SKR har tillsammans med Friskolornas riksförbund tagit fram ett stödmaterial. Vår förhoppning är att stödmaterialet ska underlätta för huvudmän att hantera frågan om klagomålshantering på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Stödmaterialet omfattar bland annat en självskattning samt ett konkret exempel på hur information om klagomålshantering kan tillgängliggöras på en webbsida.

Stödmaterial för klagomålshantering (PDF) Pdf, 460 kB.

Rekommendationer för klagomålshantering, Skolverket

Informationsansvarig

  • Maria Caryll
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.