Publicerad 12 juli 2023

Mobilitetsstöd till folkhögskolorna

Mobilitetsstödet är till för att underlätta möjligheterna till studier vid folkhögskolor i hela landet.

Mobilitetsstödet har länge betalats direkt till folkhögskolan av den region där den studerande är folkbokförd. SKR har sedan 1970-talet varje år fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp som en rekommendation till regioner att betala till folkhögskolorna.

Från hösten 2022 har processen ändrats så att Folkbildningsrådet hanterar alla utbetalningar som regionerna sedan faktureras för. Samtidigt förbereds en övergång till ny finansieringsmodell sedan alla regioner undertecknat en överenskommelse om ersättningsbelopp. Regioner som tidigare inte följt SKR:s rekommendationer har förbundit sig att under ett antal år stegvis närma sig och slutligen nå den rekommenderade nivån.

Överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolor (PDF)Pdf, 216 kB. Pdf, 216 kB.

Folkbildningsrådets information om mobilitetsstödet

Överenskommelsen förhåller sig i stor utsträckning till de villkor som Folkbildningsrådet har tagit fram för den statliga ersättning till folkhögskolorna. Det finns dock några undantag:

 • Precis som tidigare utgår mobilitetsstöd till folkhögskolor utanför den egna regionen endast för kurser som är 15 veckor per termin eller längre.
 • Mobilitetsstöd för deltidsstudier godkänns endast för deltidsstudier på minst halvtid. Stödet för deltidsstudier är 50 procent av ersättningen. Det gäller oavsett om deltidsstudierna är på mer än halvtid (exempelvis 75 procent).

Justering av ”trappan” för regionernas ersättningsnivå inom mobilitetsstödet

I regionernas överenskommelse för mobilitetsstöd finns en tabell som beskriver hur ersättningsnivåerna är prognostiserade att öka fram till 2026 då det är beräknat att alla regioner ska ligga på samma nivå. Det är denna nivåökning som vi ibland kallar ”trappan”.

I tabellen finns en kolumn med en prognos för hur pris- och löneomräkningar höjer ersättningsnivån år för år. Samtidigt finns en skrivning i överenskommelsen om att regionernas ersättningsnivå inte ska överstiga 25 procent av deltagarveckans värde, vilket Folkbildningsrådets styrelse fastställer årligen i december.

För närvarande är deltagarveckans värde 1630 kronor, vilket innebär att regionernas ersättning per deltagarvecka inom mobilitetsstödet inte ska överstiga 408 kronor. SKR har tagit fram en ny aktualiserad tabell. Denna gäller tills vidare, men behöver uppdateras årligen utifrån hur deltagarveckans värde fastställs av Folkbildningsrådet.

Tabellen "Trappan" som beskriver hur ersättningsnivåerna är prognosticerade att öka fram till år 2026

År

Införanderabatt om 285 kr eller lägre 2021

Införande-rabatt om 286-310 kr 2021

Införande-rabatt om 311-340 kr 2021

Införande-rabatt om 341-370 kr 2021

Prognos uppräknat mobilitets-stöd

Prognos 285 kr eller lägre

Prognos 286-310 kr

Prognos 311-340 kr

Prognos 341-370 kr

2021

400

2022

–120

–90

–60

–30

408

288

318

348

378

2023

–90

–60

–30

0

408

318

348

378

408

2024

–60

–30

0

0

408

348

378

408

408

2025

–30

0

0

0

404

374

404

404

404

2026

0

0

0

0

408

408

408

408

408

Så länge som Folkbildningsrådet inte höjer värdet för deltagarveckan, ska regionerna inte betala mer än 408 kronor per deltagarvecka inom mobilitetsstödet. Regioner som i dag betalar lägre än 408 kronor per deltagarvecka följer ersättningsnivåerna i ”trappan” tills de når 25 procent av deltagarveckans värde.

Det som nu gäller är följande:

 • Under hösten 2023 fattar Folkbildningsrådet ett preliminärt beslut om deltagarveckans värde för 2024.
 • I mars 2024 fastställer Folkbildningsrådet sitt beslut.
 • Efter detta beslut görs vid behov, om Folkbildningsrådet beslutat om höjning av deltagarveckans värde, en revidering av kolumnen ”Prognos uppräknat mobilitetsstöd” och de följande kolumnerna åt höger, i den utsträckning som de påverkas, utifrån de parametrar som tidigare fastställts i överenskommelsen.
 • Tillämpningen av det eventuellt nya mobilitetsstödet kan efter revideringen börja tillämpas av regionerna först fr.o.m. budgetåret 2025.
 • Nya revideringar av tabellen och mobilitetsstödets storlek kommer därefter att göras årligen i anslutning till det styrelsemöte hos Folkbildningsrådet som fastställer deltagarveckans värde.

Mobilitetsstöd för deltagare vid filialer i annat län

I överenskommelsen om mobilitetsstöd finns en formulering om folkhögskolefilialer som ligger i annat län än där folkhögskolan har sitt huvudsäte. ”Platsen där verksamheten genomförs är det som är avgörande för mobilitetsstödet, inte var skolan har sitt huvudsäte.”

Konsekvensen av skrivningen i överenskommelsen är att de folkhögskoleverksamheter som bedrivs i annan region än där folkhögskolan har sitt huvudsäte, fortsättningsvis inte kommer att få ersättning för alla sina deltagare.

Folkbildningsrådet (FBR) har under HT 2022 undersökt om alla folkhögskolornas redovisning till SCB innehåller uppgifter om var en verksamhet bedrivs, vid huvudsätet eller någon annanstans. Det har visat sig att vissa folkhögskolor behöver komplettera sin uppgiftslämning.

FBR har även tagit fram uppgifter om vilka regioner och vilka folkhögskolor som skulle komma att påverkas av den förändring som skrivningen i överenskommelsen innebär. SKR har informerat alla regioner som berörs individuellt vid både digitala och fysiska möten. Även RIO har informerats.

För att alla aktörer som påverkas av överenskommelsens skrivning ska få möjlighet att anpassa sin verksamhet kommer FBR vid utbetalning av mobilitetsstöd för läsåret 20023/24 inte att ta hänsyn till om deltagare genomför sina folkhögskolekurser på en filial eller inte.

Folkhögskolor får mobilitetsstöd för HT 2023 och VT 2024 på samma sätt som tidigare enligt det gamla systemet. Först från och med utbetalningarna för HT 2024 kommer skrivningen om ”platsen där verksamheten genomförs” att tillämpas vid beräkningen av mobilitetsstödet.

Kontroll av folkbokföringsort

Inom ramen för den regionala överenskommelsen om mobilitetsstödet kommer Folkbildningsrådet att kontrollera deltagarnas folkbokföring för den kommande höstterminen den 1 juni. Regionerna har såvitt känt gjort kontrollen av deltagarnas folkbokföring vid kursstart. Mellan 1 juni och kursstart kan deltagare ha hunnit flytta och folkbokföra sig på ny bostadsort, vilket innebär att en situation skulle kunna uppstå då en deltagare blir räknad dubbelt för både mobilitetsstöd och inomlänsbidrag. För att regionerna ska undvika detta är det ett tips att synkronisera regionens kontroll av deltagarnas folkbokföringsort med det Folkbildningsrådets datum för kontroll.

Vanliga frågor om mobilitetsstöd

 • För vilka kurstyper kan folkhögskolan få mobilitetsstöd?

  Mobilitetsstöd ges för särskild och allmän kurs, med några få undantag. Observera att kurserna ska vara minst 15 veckor per termin eller längre för att vara aktuella för mobilitetstöd.

 • Vilka kurser får man inte mobilitetsstöd för?

  Mobilitetsstöd ges inte till kurser som finansieras helt av särskilt statligt finansierade utbildningar till exempel studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), etableringskurs och Svenska från dag ett.

  SMF och Etableringskurs finansieras i sin helhet av Arbetsförmedlingen. Svenska från dag ett finansieras och hanteras enligt en särskild förordning.

  Förordning om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare, Riksdagen

Informationsansvarig

 • Erik Peurell
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.