Publicerad 24 november 2023

För förtroendevalda inom kulturområdet

Som förtroendevald med ansvar för kultur behöver du vara insatt i frågor som rör hela sektorn: bibliotek, kulturskolor, föreningsliv, folkbildning, museer med mera. Här finns material som hjälper dig med detta, och som beskriver SKR:s syn på kulturpolitiken och arbete inom kulturområdet.

Kommunernas och regionernas satsningar på kultur är en tydlig prioritering av det konstnärliga och kulturella fältet. Tillsammans står de för en stor del av den offentliga finansieringen av kulturen. SKR menar att kommuner och regioner har långsiktiga åtaganden för att främja medborgarnas kulturutövande, delaktighet i kulturlivet och för att det professionella kulturlivet utvecklas.

Kommuner och regioner bidrar till verksamheter och stöd med en infrastruktur som utmärks av kulturinstitutioner (som bibliotek, museer, arkiv, scenkonst- och musikinstitutioner, konsthallar, etc.) och kulturskolor samt av stödet till fria kulturutövare och ideella aktörer

Lagstiftning

Ta del av en översikt av gällande lagstiftning på kulturområdet, som bibliotekslagen, museilagen och förordningen om kultursamverkansmodellen.

Lagstiftning på kulturområdet

Konstnärlig frihet

SKR menar att kulturpolitiken skall värna den konstnärliga integriteten. Politisk styrning ska ske genom att sätta ramar för verksamheter och för hur offentliga medel får användas.

Kulturlivet är avgörande för en vital samhällsdebatt och därmed ett fundament för ett långsiktigt hållbart och demokratiskt samhälle. Den konstnärliga friheten, yttrandefriheten och respekten för allas lika värde och rättigheter behöver en stabil plattform. De kulturverksamheter som arbetar på offentligt uppdrag eller med offentlig finansiering är på många sätt en utmärkt arena för debatt.

Armlängds avstånd

En förutsättning för att säkerställa att den konstnärliga integriteten respekteras är tydliga uppdrag och ett gott samarbete mellan politiker och tjänstemän. Kulturpolitiken ger ramar för hur de offentliga medlen kan användas – men den ska inte vara involverad i konstnärliga eller innehållsmässiga beslut.

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen är en central faktor för det kulturpolitiska arbetet på nationell, regional och kommunal nivå. Syftet med kultursamverkansmodellen är att den ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås och samtidigt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. Den medför också att kulturpolitiska beslut fattas närmare medborgarna. Regionernas fleråriga kulturplaner är politiskt beslutade planer som tas fram i samverkan med kommunerna, och efter samråd med civilsamhälle och det professionella kulturlivet i regionen. SKR har sedan införandet av modellen verkat för goda förutsättningar för medlemmarna att bedriva regional kulturverksamhet.

Kultursamverkansmodellen och SKR:s ståndpunkter

Vanliga frågor och svar om kulturpolitik

Ta reda på mer om kulturpolitikens omfattning, finansiering, lagstiftning, kommuner, regioner och statens roll för kulturområdet med mera, med hjälp av SKR:s svar på vanliga frågor om kulturpolitik.

Vanliga frågor och svar om kulturpolitik

Podcast om kulturpolitik

I tre avsnitt erbjuds en  en introduktion till och reflektioner kring det kulturpolitiska uppdraget i kommuner och regioner.Avsnitten behandlar

  • Det kulturpolitiska området, hur det ser ut och fungerar med Kajsa Ravin och David Karlsson.
  • Att vara förtroendevald med ansvar för kultur, med Alex Bergström och Catrin Hulmarker.
  • Frågeställningar som rör konstnärlig frihet och principen om armlängds avstånd, med Alex Bergström, Conny Brännberg och David Karlsson.

Kultur och fritid – en podcast från SKR

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.