10 november 2022 kl. 08.30-16.15

Barnrättsperspektivet i socialtjänsten i teori och praktik

Ett förstärkt barnrättsperspektiv inom socialtjänsten – Vad innebär det i teori och praktik?

Anmäl dig

Innehåll

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) berättar om vad som går att lära av deras tillsynsuppdrag gällande barnrättsperspektivet. Socialstyrelsen berättar om arbetssättet Barn behov i centrum (BBIC) i dåtid och nutid. Några kommuner presenterar olika exempel på hur man kan ta sig an ett barnrättsperspektiv. Dessa exempel kommer både från barnrättsarbete på övergripande nivå och på individnivå inom områdena barn och unga, familjerätt och familjehemsvård.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal som arbetar direkt eller indirekt med barn inom socialtjänsten.

Program

08.30 – 9.15 Barnkonventionen som svensk lag

Vad innebär ett barnrättsperspektiv? Hur har rättspraxis utvecklats genom barnkonventionen?

 • Marie Lundin Karphammar, SKR, handläggare/barnrättsjurist

09.15 – 10.00 Fokus på barns rättigheter i tillsynen

Socialtjänsten ska säkerställa att barn får sina rättigheter tillvaratagna i all handläggning som rör barn. Vilka lärdomar från tillsynen kan på olika sätt bidra till att utveckla barns rättigheter? Vilket arbete pågår inom IVO:s regeringsuppdrag att förstärka tillsynen av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör barn och unga.

 • Annelie Andersson, inspektör med fokus på socialtjänsten IVO
 • Maria Jansson, inspektör och samordnare för ovan nämnda regeringsuppdrag IVO

10.00– 10.15 Paus

10.15 – 11.00 Barns behov i centrum (BBIC) bakgrunden och intentionerna

Föreläsarna blickar tillbaka på utvecklingen från 1990-talet och reflekterar kring framgångsfaktorer, kontroverser och några återkommande dilemman i den sociala barnavården.

 • Bodil Rasmusson, socionom, FD i socialt arbete, tidigare lektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet
 • Kjerstin Bergman, projektledare Socialstyrelsen

11.00 – 11.30 BBIC idag

BBIC är ett arbetssätt för barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning. BBIC ger stöd för arbetet under hela processen när barnet är aktuell i socialtjänsten. BBIC:s material kommer under hösten 2022 uppdateras så att grundprinciperna och BBIC-triangeln presenteras tydligare. Vid det här föreläsningspasset ges en beskrivning av hur BBIC ser ut idag.

 • Helena Ståhlhammar, utredare/BBIC-samordnare Socialstyrelsen

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 - 13.00 Socialstyrelsen och barns delaktighet

Socialstyrelsen arbetar internt med barns delaktighet, men ger också stöd till kommuner och regioner i arbetet med att göra barn delaktiga.

 • Thomas Jonsland, utredare Socialstyrelsen

13.00 – 14.00 Exempel på barnrättsarbete i kommuner

Arvika kommun, Helsingborg kommun och Stockholms stad arbetar med att förstärka barnrättsperspektivet i sina verksamheter. Vilka utmaningar har de mött och vilka effekter kan konstateras?

 • Anna Jarebo, avdelningschef IFO Arvika kommun
 • Linda Olsson, utvecklingsledare Arvika kommun
 • Anna Oldén, utvecklingsledare Arvika kommun
 • Frida Andersson, förvaltningsjurist socialförvaltningen, Helsingborg kommun
 • Anna Wallin, socialsekreterare socialjouren samt projektledare Barnkonventionen, Skåneskommuner
 • Maria Sköld, utredare socialförvaltningen, Stockholms stad

14.00 – 14.20 Paus

14.20 – 15.20 Exempel på fler barnrättsperspektiv

Exempel på barnrättsperspektiv inom områdena barn och unga/familj och familjerätten/familjehemsvården.

Vilka utmaningar har de mött och vilka effekter kan konstateras?

 • Rebecca Svensson, enhetschef barn och unga, Åstorps kommun
 • Catarina Carpelan, enhetschef på Östermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad

15.20 – 15.45 Hur kan barnrättsperspektivet förstärkas i barnavårdsutredningar?

Vilka hinder behöver övervinnas? Reflektioner från utbildare som möter många socialtjänster!

 • Ulrika Ekebro, utbildare och handledare i socialrätt
 • Saera Khan, utbildare och handledare i socialrätt

15.45 – 16.15 Paneldebatt och frågestund

 • Dagens moderatorer.
 • Föreläsare som medverkat under dagen.

Moderatorer

 • Marie Lundin Karphammar, SKR
 • Annelie Sjöberg, Barnombudsmannen

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Marie Lundin Karphammar, SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR