26 augusti 2022 kl. 09.30-15.30

Den demografiska utmaningen – hur ser den ut och vilka lösningar har vi?

Välkommen till en webbsänd konferensdag om en tilltagande utmaning för välfärden - den demografiska utmaningen. Fokus under dagen är på kommunernas socialtjänst och närliggande områden.

Anmäl dig

Innehåll

Kompetensförsörjningen är som ett led i den demografiska utmaningen välfärdens stora utmaning. Antalet äldre ökar i en betydligt snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen. De närmsta tio åren ökar antalet äldre över 80 år med nästan 50 procent medan antalet personer i arbetsför ålder endast förväntas öka med fyra procent. Äldre över 80 år är samtidigt en grupp med större behov av stöd från socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Om ekvationen ska gå ihop, i samhället som helhet, behöver vi tänka nytt. Det är inte enbart offentlig sektor som får en kompetensbrist, även näringslivet. Vi behöver inleda en omställning nu. Lösningar som ofta lyfts fram är effektiviseringar genom nya arbetssätt för kompetensförsörjning och användande av befintliga resurser, ökad digitalisering och nya former av samverkan. Men hur långt har vi kommit runtom i landet? Ger lagstiftningen stöd i utvecklingen? Finns nödvändiga resurser att tänka nytt?

Dagen inleds med att ett analysföretag ger en fördjupad analys av de faktiska utmaningar vi står i och inför - följt av en diskussion utifrån ett bredare samhällsekonomiskt perspektiv. Efter detta lyfts perspektiv av utveckling, möjliga lösningar och inspiration från ett antal kommuner med olika storlekar och profil.

Målgrupp

Chefer och strateger inom kommuner generellt och specifikt socialtjänst, HR-funktioner, ekonomer och förtroendevalda. Även relevant för andra områden så som hälso- och sjukvården.

Program

Preliminärt program. Mer information kommer i augusti.

Utmanande utvecklingsspår i outvecklad kontext – en analys av Kairos Future

Mats Olsson, Senior Advisor, har stor erfarenhet av framtidsprojekt inom hälsa, sjukvård och omsorg. Denna dag gör han en analys av den demografiska utvecklingen framåt i Sverige och vad den kan komma att innebära för kommunernas och den offentliga sektorns välfärdsuppdrag. Kommer vi att kunna leverera välfärd med bibehållen kvalitet framåt givet den utveckling vi ser? Varifrån hittar vi inspiration till framtidens lösningar?

Kompetensförsörjningen är välfärdens stora utmaning – hur jobbar kommuner idag? Vad behöver göras nationellt för att möta utvecklingen på sikt?

Hur går tankarna hos en HR-direktör runt framtidens kompetensförsörjning? Tina Liljedahl Scheel, HR-direktör i Göteborg ger sin bild. Hur jobbar SKR på nationell nivå för att skapa förutsättningar för kommuner och regioner? Caroline Olsson, chef arbetsgivarpolitiska avdelningen SKR, Emma Spak, sektionschef hälso- och sjukvård SKR.

Tre perspektiv av utmaningar och framtida lösningar i Västerbotten

Västerbottens inland ligger över Sveriges rikssnitt vad gäller en åldrande befolkning – här finns kommuner där nästan var tredje invånare är över 65 år. Glesbygdsmedicinskt centrum arbetar med innovativa lösningar på de specifika utmaningar som finns i glesbygdsområden. Storuman är en glesbygdskommun med en hög andel över 65 år. Umeå, en livfull stad vid kusten, som precis som övriga landet ser en utmaning framåt med ett växande gap mellan behov av service och tillgängliga resurser. Under denna punkt får vi tre bilder från ett län av utmaningar och möjliga lösningar framåt. Medverkar gör Andreas Lundqvist, enhetschef, Glesbygdsmedicinskt centrum, Patrik Nilsson, socialchef i Storuman, Camilla Jägerving Isaksson, processledare framtidens äldreomsorg med inriktning prevention, Umeå kommun.

Panelsamtal: Hur får vi en hållbar ekonomi för hela samhället utifrån de utmaningar vi står inför?

Välfärdssektorn och näringslivet möter de demografiska utmaningarna i nära samspel med varandra. Näringslivets utveckling påverkar skatteunderlaget i kommunerna samtidigt som välfärden är viktig för näringslivets medarbetare och för den svenska arbetsmarknaden i stort. Prognoser pekar på framtida behov av skattehöjningar och ökande behov av arbetskraft i offentlig sektor. Hur får vi utifrån de utmaningar vi står inför en hållbar ekonomi för hela samhället? Medverkar gör Annika Wallenskog, chefsekonom SKR, Anders Morin, Svenskt näringsliv, Gabriel Wickström, nationell samordnare Agenda 2030, Per Törnvall, kommundirektör Sollentuna.

Lunds digitaliseringsresa inom äldreomsorgen

Lund mottog 2021 priset Sveriges e-hälsokommun. Bakom priset ligger ett flerårigt arbete initierat från politisk nivå med att arbeta utifrån principen digitalisering först. Detta för att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för den enskilde. Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör och Niklas Snygg, verksamhetschef, berättar om Lunds resa hittills och kommande mål.

Avtalssamverkan för ökad effektivitet och kvalitet

Genom avtalssamverkan kan en kommun eller en region överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller en annan region. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.

Civilsamhälle och idéburen välfärd som möjlig resurs i att möta de demografiska utmaningarna

Civilsamhället lyfts ofta som en möjlig resurs i välfärden - särskilt sett till de utmaningar vi ser framåt. Men vad skulle det kunna handla om? Vad finns i civilsamhället som kan utgöra en av flera möjliga lösningar av de välfärdsutmaningar vi står inför? En forskare ger sin bild.

Informationsansvarig

  • Niklas Eriksson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR