1 juni 2022 kl. 10.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Förändra beteende hos våldsutövare vad funkar?

Förändringsarbete med våldsutövare är en viktig del i arbetet mot våld i nära relationer. Under en heldag lyfter vi forskning och lärande exempel.

Anmäl dig

Innehåll

Sedan 2021 ska kommunerna verka för att den som utsätter närstående ska ändra sitt beteende. Hur kan ett sådant arbete organiseras för bästa möjliga nytta? Hur når vi dessa personer? Hur säkerställer vi att arbetet sker med utgångspunkt i den våldsutsattas trygghet och säkerhet? Vad är verksamt?

SKR:s skrift "Förändringsarbete med våldsutövande män, strategier för kvalitetsutveckling" beskriver en trappa av insatser som är viktiga för att nå framgång i arbetet med våldsutövare – från tidig upptäckt och motivationsarbete, till behandling och uppföljning. Under dagen lyfts de olika delarna i insatstrappan, med utgångspunkt i aktuell forskning och lärande exempel från olika verksamheter.

SKR:s skrift: Förändringsarbete med våldsutövande män

Målgrupp

Chefer, förtroendevalda, socialsekreterare, behandlare, samordnare, strateger och andra yrkesverksamma inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Program

10.00-10.05 Inledning

Elin Holmgren, Susannah Sjöberg, handläggare SKR

10.05-10.25 Insatstrappan – stöd för sammanhållet arbete mot våld i nära relation

Jenny Norén, projektledare SKR:s kvinnofridssatsning, berättar om skriften Förändringsarbete med våldsutövande män och hur skriftens insatstrappa kan stödja socialtjänsten och hälso- och sjukvården att stärka kvaliteten i arbetet med våldsutövare.

10.25-10.30 Paus (5 min)

10.30-11.25 Behandlingsarbete med våldsutövare – vad ger effekt?

Jenny Rangmar, fil dr. i psykologi, forskare vid FOU i Väst, genomför två studier om effekter av behandling för personer som utsätter närstående för våld. Hon och behandlare Lars Andersson berättar om utmaningar och förutsättningar att nå effekt i behandlingsarbetet och att genomföra praktiknära forskning på området.

11.25-11.30 Paus (5 min)

11.30-12.00 Rutinmässiga frågor om våldsutövande – Sollentuna kommun

Sedan 2020 har Sollentuna kommun frågat om våldsutövande på rutin, efter att ha lagt till en egen fråga i FREDA kortfrågor. Karin Adazak, relationsvåldssamordnare och Anders Thunholm, kurator på enheten för föräldrastöd i Sollentuna kommun, berättar hur kommunens arbete lett till att fler förövare kunnat erbjudas stöd att sluta.

12.00-12.45 Paus för lunch (45 min)

12.45-13.30 Behandling i grupp för våldsutövande män

Mira Sörmark, doktorand i socialt arbete vid Stockholms universitet, gör en etnografisk studie om socialtjänstens behandling för män som utövar våld mot kvinnor. I ett ännu inte publicerat eller avslutat projekt har hon utforskat de professionellas perspektiv på det problem som de möter, hur det kan lösas och vad det bör lösas till. Preliminära slutsatser är att professionell identitet och organisation präglar behandlarnas förståelse.

13.30-13.40 Paus (10 min)

13.40-13.55 Motivationsarbete med våldsutövare – socialtjänst och polis i samverkan

I Varbergs kommun har ett samverkansarbete påbörjats tillsammans med polisen. De som misstänks för brott i nära relation erbjuds genom polisen en kontakt med kommunens relationsvåldsteam. Regina Lindahl, utvecklingsledare RSS kvinnofrid och samordnare för våld i nära relation i Varberg, berättar hur processen ser ut, hur arbetet tagits fram och följs upp.

13.55-14.00 Paus (5 min)

14.00-14.35 Behandlingsmetoder och uppföljning – Stockholms stad

Relationsvåldscentrum Väst erbjuder stöd och behandling till våldsutövare. Biträdande enhetschef Helene Diaz Hjelm berättar hur de når ut till målgruppen, vilka metoder de använder och hur verksamheten följs upp med hjälp av SUreg, Socialstyrelsens verktyg för individbaserad systematisk uppföljning.

14.35-14.40 Paus (5 min)

14.40-15.30 Bedöma risk och hantera återfall – vad säger forskningen?

Vad vet vi om återfall i partnervåld? Hur bedömer och hanterar vi risk? Vilken behandling fungerar vid återfall? Joakim Pettersson lektor i kriminologi och Susanne Strand, docent kriminologi vid Örebro universitet, berättar om det senaste kunskapsläget.

15.30-15.35 Paus (5 min)

15.35-15.55 Ny vägledning och samordning av stöd

Socialstyrelsen ska informera och vägleda när det gäller socialtjänstens nya ansvar för våldsutövare, samt hälso- och sjukvårdens ansvar att beakta barns behov av information, råd och stöd när de har bevittnat våld. Myndigheten ska även undersöka hur kunskapsstöd och samordning kan organiseras. Frida Fröberg och Olga Gislén, utredare Socialstyrelsen, samt Ulrika Sandberg, nationell samordnare vid Länsstyrelsen berättar om arbetet.

15.55-16.00 Avslut


Informationsansvarig

  • Elin Holmgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR