OBS! Evenemanget är avslutat!26 oktober 2022 kl. 09.30-16.30

Grundkurs i arrenderätt

Kurs om arrende för dig i kommun, region och kommunala företag. Du får en genomgång av grunderna i regelverket och tillfälle att utbyta erfarenheter med föredragshållarna och övriga kursdeltagare.

Anmäl dig

Innehåll

Du som handlägger ärenden rörande kommunens fastighetsinnehav kommer ofta i kontakt med upplåtelseavtal av mark i olika former. Då är det viktigt att känna till reglerna kring arrenderätt.

För att öka kunskaperna på detta område inbjuder avdelningen för juridik till en endags grundkurs i arrenderätt. Kursen kommer i huvudsak att omfatta en allmän genomgång om de olika arrendetyperna, varvid gränsdragningsproblem mellan de olika upplåtelseformerna kommer att belysas.

Målgrupp

Tjänstemän och förtroendevalda som handlägger markupplåtelser.

Programpunkter

  • Hur dras gränsen mellan de olika arrendeformerna och mellan arrende och andra nyttjanderätter?
  • Vilka är de grundläggande reglerna för de olika arrendeformerna?
  • När har arrendatorn besittningskydd och när kan det brytas?
  • Hur görs en korrekt uppsägning?
  • Vad gäller för gratisupplåtelser?
  • Upplåtelse av offentlig plats
  • Ta del av avtalsmallar och exempel på uppsägningsskrivelser m.m.

Medverkande

  • Per Henningsson, förbundsjurist, avdelningen för juridik, SKR
  • Åsa Wedmalm, förbundsjurist, avdelningen för juridik, SKR.

Praktisk information

Dagen börjar kl.09.30 och slutar kl.16.30. Under dagen tar vi flera pauser såväl som ett längre avbrott för gemensam lunch.

Kursintyg skickas till anmälda deltagare efter avslutad kurs.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Per Henningsson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR