22 april 2024 till 23 april 2024 kl. 10.00-15.30

Vägar mot det robusta samhället – presidiedagar inom plan-, bygg- och miljöområdet

Välkommen till SKR:s årliga presidiekonferens för aktuella plan-, bygg- och miljöfrågor som i år är på temat Vägar mot det robusta samhället.

Anmäl dig

Innehåll

SKR bjuder årligen in presidierna i kommunernas plan-, bygg- och miljönämnder eller motsvarande till en presidiekonferens där aktuella plan-, bygg- och miljöfrågor presenteras och diskuteras. Nu återkommer arrangemanget under två dagar på temat ”Vägar mot det robusta samhället”.

I osäkra tider behöver vi rusta oss för att möta kommande, förutsedda såväl som oförutsedda, utmaningar. Invånare har behov som behöver tillgodoses, idag såväl som i framtiden. Viktiga byggstenar i arbetet mot ett robust samhälle är den gröna omställningen, ett samhälle anpassat till ett klimat i förändring, tillgång till samhällskritisk infrastruktur och social sammanhållning. Dessa utgör alla på olika sätt utmaningar såväl som potentiella möjligheter.

Hur ser vägen mot det robusta samhället ut och vad behöver vi göra här och nu?

Dagarna kommer att innehålla ett antal kunskapspass och samtal kring olika frågeställningar som ni i era uppdrag kommer möta och behöva hantera.

Målgrupp

Politiska ledningar och tjänstemannaledningar inom plan-, bygg- och miljöområdet.

Moderatorer

Jan-Ove Östbrink och Victoria Kalén, SKR

Program 22 april

09.30 Registrering och fika

10.00 Välkomna

10.05 Inledande samtal: Vad innebär robusthet ur ett kommunalt perspektiv?

Robusthet är ett brett begrepp men som kan sammanfattas som samhällets eller enskilda organisationers förmåga att möta framtidens utmaningar till följd av inre och yttre påverkan.

Vilken typ av påverkan och vilka utmaningar står kommuner inför idag? Vilka risker och sårbarheter behöver kommuner hantera inom ramen för plan-, bygg- och miljöområdet?

Medverkande

 • Patrik Jakobsson, direktör avdelningen Tillväxt- och samhällsbyggnad, SKR.
 • Michael Malm, Totalförsvars- och samhällsplaneringssektionen, Försvarsmakten.
 • Rickard Vidlund, kommundirektör, Öckerö kommun.
 • Emma Spak, länsråd, Länsstyrelsen Värmland.

10.30 Frågor inom plan- och byggområdet som SKR driver

Frågor inom plan- och byggområdet som SKR driver i ljuset av nationell lagstiftning och EU-direktiv, statliga utredningar och uppdrag till myndigheter.

Medverkande

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Tillväxt- och samhällsbyggnad, SKR.

10.45 Hur ser regeringens aktuella politik och inriktning ut för att hantera samhällsbyggandet och samhällsplaneringen ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv?

Medverkande

Johan Davidson, statssekreterare hos infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlson.

11.30 Lunch

12.30 Keynote speaker på temat ”Behovet av lokala samhällskontrakt i en turbulent tid”

Hans Abrahamsson är freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid Globala politiska studier på Malmö högskola. Hans tar i sin forskning avstamp i globaliseringen och de sociala utmaningar som följer med den. Han väver samman internationell politik och global utveckling med dess lokala uttryck, städer och samhällens roll i den framtida världsordningen samt villkor för socialt hållbar stadsutveckling.

Medverkande

Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid Globala politiska studier på Malmö högskola.

Hans Abrahamssons rapport:Lokala samhällskontrakt (PDF)

13.30 Paus

13.45 Hur ser behovet ut av samordning av den gröna omställningen? Vilka roller och vilket ansvar har olika aktörer?

Det pågår en stor samhällsomvandling med investeringar i ny industri som utvecklar grön el, fossilfritt stål, batterier till fordon och utvinning av metaller från gruvbrytning. Industrietableringarna är en förutsättning för Sveriges gröna omställning och innebär stora möjligheter för utveckling och välfärd i hela landet. Samtidigt innebär det också utmaningar och risker. Följdinvesteringar i bostäder, kollektivtrafik och samhällsservice behöver göras. Under passet lyfts och diskuteras utmaningar och möjligheter med fokus på riskfördelning och olika aktörers roller och ansvar.

Medverkande

 • Peter Larsson, samordnare för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i norra Sverige, Regeringskansliet.
 • Klas Ericson, samordnare Regeringsuppdrag att förstärka koordinering av insatser för stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning, Business Sweden.
 • Annika Wallenskog, chefsekonom, SKR.
 • Sara Keisu-Lundh, ordf. i samhällsbyggnadsnämnden, Skellefteå kommun.
 • Susanne Wirdemo, kommundirektör, Mariestad kommun.
 • Andreas Hagnell, expert energi och Christoffer von Bothmer, expert transportinfrastruktur, SKR.

Annika Wallenskogs skrift:Vem ska stå för risken? - Om omvandlingen till grön industri i Sverige

15.30 Studiebesök

Möjlighet att följa med på något av de fyra studiebesök som erbjuds. SKR ordnar transport med buss till och från studiebesöken från Clarion Hotel Stockholm där konferensen äger rum. Studiebesöken kräver föranmälan.

18.00 Mingel

Avslutande mingel dag 1 på Clarion Hotel Stockholm för att samla tankar om dagen, utbyta erfarenheter kommuner emellan och dela intryck från de olika studiebesöken.

Program 23 april

08.30 Välkomna tillbaka

08.45 Hur ser regeringens aktuella politik och inriktning ut för att hantera miljö och klimat ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv?

Daniel Westlén, statssekreterare hos klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari.

09.20 Frågor inom miljö- och klimatområdet som SKR driver

Frågor inom miljö- och klimatområdet som SKR driver i ljuset av nationell lagstiftning och EU-direktiv, statliga utredningar och uppdrag till myndigheter.

Medverkande

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Tillväxt- och samhällsbyggnad, SKR.

09.40 Temastationer och fika

Samtal och fika med SKR:s medarbetare och med varandra runt olika temabord.

10.10 Hur kan kommuner möta ökade krav inom planering och byggande?

Kraven på utredningar från staten inom ramen för den kommunala planeringen växer och istället för samlade bedömningar krävs allt fler avgränsade utredningar kring specifika värden. Samtidigt finns stora skillnader mellan Länsstyrelser. Detta försvårar kommunernas arbete och fördyrar och förlänger ledtiderna i en redan komplex samhällsbyggnadsprocess. Parallellt ser SKR att kommande EU-lagstiftning inom miljöområdet kan få en allt större påverkan på kommunernas markan-vändning och fysiska planering.

Vilka krav bör kommuner göra sig redo för? Hur kan kommuner möta ökade krav inom planering och byggande?

Medverkande

 • Love Edenborg, expert planering och byggande, SKR.
 • Eva Jacksson, sektorchef Livsmiljö och Anders Ekman ordf. samhällsbyggandsnämnden, Gävle kommun.
 • Elisabeth Strand Hübinette, planchef, Västerås kommun.

SKR:s undersökning om växande krav från staten på utredningar i detaljplanearbetet:Utredningar i detaljplaneprocessen

Om vägval och åtgärder som krävs för att skapa förutsättningar för effektiva och rättssäkra planeringsprocesser: Grus i planeringsmaskineriet | SKR

10.45 Hur skapar vi effektiva processer för att möta klimatförändringarna?

Samhället måste ta allt större hänsyn till en rad nya eller ökande risker som följer av ett klimat i förändring, exempelvis höjda havsnivåer, förändrade flöden i vattendrag, ändrade nederbördsmönster och ökad risk för skyfall, ras och skred. Längre perioder av värmebölja och torka ökar även risken för vattenbrist, missväxt och skogsbränder. För att minska risken och sårbarheten ställs allt högre krav på kommuner och regioner. Effektiva processer behövs som innefattar både förebyggande och åtgärdande insatser. Under passet lyfts kommuners utmaningar och möjligheter i arbetet med att hantera ett klimat i förändring.

Medverkande

 • HannaSofie Pedersen, chef strategisk klimatanpassning, Statens geotekniska institut (SGI).
 • Anders Tallgren, kommunalråd och stadsbyggnadsnämndens ordförande, Karlstads kommun.
 • Jasmina Lilja, verksamhetschef samhällsplanering, Lerums kommun.

Klimatförändringarnas konsekvenser: Vägval för framtiden 5 - En spaning mot år 2035

11.25 Paus

11.35 Hur kan kommuner arbeta med civil beredskap inom VA-sektorn?

Vattenbrist och kemikaliehot är bara några av de utmaningar som kommuner och regioner står inför i arbetet med att säkra framtidens dricksvattenförsörjning. Lyssna på ett panelsamtal med kommuner som arbetar med frågan om VA-beredskap och civilt försvar.

Vilka risker står kommuner inför? Hur ska kommuner tänka för framtiden och vad kan staten göra för att stötta? Hur arbetar kommuner idag för att säkerställa redundans och säkrad dricksvattenförsörjning?

Medverkande

 • Maria Khalili, Tf chef för enheten för dricksvattenförsörjning, Livsmedelsverket.
 • Pär Jönsson, kommunalråd, Östersunds kommun.
 • Roger Rohdin, VA–chef, Jönköpings kommun.

12.15 Lunch

13.15 Hur kan kommuner främja delaktighet och rättvisa i omställningen?

En kommuns robusthet beror i hög utsträckning på invånarnas levnadsförhållanden och möjligheter till anpassning och omställning. Den gröna omställningen behöver därför gå hand i hand med inkludering och social hållbarhet.

Hur kan kommuner arbeta med medborgardeltagande och i omställningsarbetet? Hur kan kommunen arbeta för att främja insatser som bidrar till såväl minskad klimatpåverkan som välmående och folkhälsa? Hur kan rättviseperspektivet inkluderas?

Medverkande

 • Nils Munthe, utvecklingsledare medborgardialog och samverkan med civilsamhället, SKR.
 • Ida Bylund Lindman, hållbarhetschef, Uppsala kommun.
 • Tobias Åsell, kommundirektör, Avesta kommun.

Kommunernas arbete för att involvera invånare och näringsliv i omställningen: Lärande exempel, klimat

SKR:s forskningsöversikt om hur medborgardialoger kan inkludera marginaliserade grupper: Inkludering och medborgardeltagande

13.55 Hur kan kommuner arbeta för att bygga trygghet och säkerhet, tillit och social sammanhållning?

Viktiga faktorer för att människor ska vilja bo och verka i en kommun är upplevd trygghet och säkerhet, tillgång till utbildning och arbete samt att det finns en grundläggande tillit till varandra såväl som till samhällsinstitutioner. Den lokala livsmiljön har stor påverkan – inte minst för barn och ungas uppväxtvillkor och livschanser. Otrygga, osäkra och segregerade miljöer bidrar till att förstärka utanförskap och samhälleliga utmaningar och påverkar tilliten och den sociala sammanhållningen negativt.

Hur planerar och bygger vi för trygghet, säkerhet och social balans?

Medverkande

 • Jan Landström, säkerhetschef, Nacka kommun.
 • Per-Erik Ebbeståhl, hållbarhets- och trygghetsdirektör, Malmö stad.

SKR:s arbete med trygghet och säkerhet: Trygghet, säkerhet | SKR

SKR:s rapporter:Lokala samhällskontrakt (PDF)Ta ett samlat grepp om trygghet och säkerhet (PDF)

14.20 Paus

14.35 Samtal med två medlemmar och SKR:s VD Palle Lundberg

Samtal kring vad kommuner kan och behöver göra för att stärka och påskynda en hållbar omställning, vilka krav som kan ställas på det politiska ledarskapet för en sådan förändringsprocess och hur man praktiskt kan arbeta för att öka kommunernas robusthet.

Medverkande

Caroline Dieker, kommunstyrelsens ordförande, Askersunds kommun.

Under arbete med en andra kommun.

15.05 Och så blir det litteratur! Verktygspoesi från boken ”Clas Ohlson och jag”

Den byggda miljön är ramen för våra liv. Därför måste den vara vacker, säger Frk. Husgafvel i en liten kommun med hamnstad, elva byar, tre fiskelägen och vidunderligt böljande jordbrukslandskap. Byggnadsteknik, estetik, juridik och psykologi, allt ska beaktas och balanseras på slak lina. Möt ”Frk. Husgafvel passionerad stadsarkitekt” i ny roman.

Medverkande

Madeleine Brandin, författare och arkitekt. Tidigare arbetat som stadsarkitekt, turistchef samt stadsbyggnadsdirektör i Trelleborgs och Vellinge kommuner. Hon har gett ut tolv skönlitterära böcker och skriver sedan 20 år krönikor i dagspressen.

15.30 Tack för oss!

 

Val av studiebesök 22 april kl. 15.30

Fokus Järva – en sammanhållen satsning och en samlad plan för revitalisering och utveckling av en del av Stockholms stad

Fokus Järva är en av Stockholms stads stora stadsutvecklingssatsningar och del i ett långsiktigt arbete för att skapa bättre förutsättningar för ett samlat stadsområde att utvecklas som omfattar ett antal stadsdelar tillkomna från slutet av 1960-talet till begynnelsen av 1980-talet. Inom Fokus Järva finns fem prioriterade utvecklingsområden. Grunden är nya bostäder och stadsmiljöer, men också satsningar på utbildning, arbete och en meningsfull fritid. Här ska flera tusen nya bostäder byggas och utemiljöer förnyas, men satsningen omfattar också sådant som att hålla stadsbygden ren, snygg och trygg. Samtidigt utvecklas den kommunala servicen. Under besöket ges möjlighet att på plats ta del av allt som är på gång, såväl sådant som att handlar att lyfta befintliga delar av Järvaområdet som att tillskapa nya kvalitéer.

Guide: Karin Ahlsén, projektchef, Stockholm stad.

Nacka stad - stadsutveckling kopplat till utbyggnaden av tunnelbanan

Tunnelbanans blå linje ska förlängas österut från Kungsträdgården i centrala Stockholm till Nacka stad. Utbyggnaden påbörjades 2020 och beräknas pågå i drygt 10 år. Det blir tre nya stationer i Nacka och kopplat till den nya kapacitetsstarka kollektivtrafiken sker en utbyggnad av nya bostäder, arbetsplatser och en levande stadsmiljö. Kommunens mål är att bygga 13 500 bostäder och 10 000 nya arbetsplatser utefter tunnelbanan. Genom stadsutvecklingen ska också samband och offentliga rum skapas som är attraktiva, trygga och hållbara över tid i ett förändrat klimat. Välkommen till Nacka stadshus för mer information om hur stadsutvecklingen fortskrider utifrån ett trygghetsperspektiv.

Guide: Jan Landström, trygghetssamordnare, Nacka kommun.

Samverkan Stockholmsregionen (SSR) - nytt center för att motverka våldsutvecklingen

Samverkan stockholmsregionen är en etablerad samverkan med ansvar för att hantera störningar och krissituationer i länet med hjälp av gemensamma mål, metoder och resurser. Deltagande organisationer är bland annat länets kommuner, Länsstyrelsen, Mellersta militärregionen Försvarsmakten, Kustbevakningen, Polisen, Region Stockholm, SOS Alarm och räddningstjänsten. Ett samverkansområde är mobilisering för att motverka våldsutvecklingen. För att genomföra åtgärderna och snabbt omhänderta behov har de berörda aktörerna startat upp ett gemensamt center. Hör mer om detta och mycket annat!

Guide: Mikael Jeppson, samordningschef, Länsstyrelsen Stockholms län.

Norra Djurgårdsstaden – profilområde inom minskad klimatpåverkan och klimatanpassning

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden och utpekat som profilområde inom hållbarhet. I området testas och utvecklas innovativa helhetslösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan och till klimatanpassning. Stadsutvecklingsprojektet har bland annat har belönats med Landskapsarkitekturpriset och C40 Cities Awards. Här möts hamn och vatten, nationalstadspark, storskalig infrastruktur och kulturhistoriska miljöer, bostäder och verksamheter. Följ med på en upplevelserik rundvandring genom området!

Guide: Camilla Edvinsson, besökskommunikatör, Stockholm stad.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.