Publicerad 22 augusti 2019

Flera boendelösningar främjar integration i Ängelholms kommun

Ängelholms kommun samverkar med det kommunala bostadsbolaget, privata fastighetsägare samt privatpersoner för att få en stor spridning på bostäderna och tillgodose boendeenhetens ökade behov av bostäder till nyanlända.

Exemplet i korthet

Ängelholms kommun arbetar brett med att hitta bostäder till nyanlända och samverkar med det kommunala bostadsbolaget, privata fastighetsägare och privatpersoner. Målet var att få en spridning av boenden i kommunen och de har idag bostäder för nyanlända i samtliga bostadsområden med hyresrätter.

Bakgrund

Antalet personer i behov av bostad har ökat markant i Ängelholm och lägenhetsbeståndet var långt ifrån tillräckligt. Kommunens mål var att få en spridning av boende för nyanlända personer och familjer i kommunen för att främja integrationen. Kommunen sökte därför alternativa boendelösningar och landade i en kombination av lösningar.

Genomförande

En politisk- och tjänstemannastyrgrupp tillsattes för att aktivt ta del i och planera för kommunens ökade behov av bostäder. De har arbetat brett för att tillgodose behovet av bostäder till nyanlända.

Kommunala bostadsbolag och privata fastighetsägare

Beståndet av lägenheter har byggts upp genom samverkansavtal med både privata fastighetsägare och det kommunala bostadsbolaget. Samverkansavtalet garanterar Boendeenheten ett antal lägenheter årligen.

Kommunen arbetar också för att möjliggöra samarbete med privata fastighetsägare genom att informera om behovet, bjuda in till möten och visa på vad kommunen erbjuder under ett samarbete. Kommunen förpliktigar sig genom samverkansavtalen hyresgaranti, att agera snabbt vid störningar och problem i lägenheterna samt att regelbundet besöka hyresgästerna och att erbjuda boendestöd när det finns behov.

Hyra bostäder av privatpersoner

Genom kampanjen ”öppna Ängelholm” har kommunen försökt att värva privatpersoner som hyresvärdar. Kommunen har tecknat kontrakt med privatpersoner för att sedan hyra ut bostaden i andrahand. Att hyra privatpersoners bostäder lyfts som resurskrävande men också positivt för integrationen.

Inköp av bostadsrätter

Kommunen köpte under 2016 fem lägenheter som hyrs ut till nyanlända i andrahand. Under 2019 inleds en plan för att sälja bostadsrätterna.

Verksamhetsförändringar och samhällsengagemang

I samband med verksamhetsförändringar, där en verksamhet lämnat lokaler, har kommunen tittat på möjligheterna att använda dem som bostäder. Till exempel har en idrottsförening byggt om en större bostad till tre mindre bostäder. Detta har också varit gynnsamt eftersom fastighetsägaren har kunnat erbjuda familjernas barn omedelbart deltagande i föreningslivet och föreningsmedlemmarna har visat stort samhällsengagemang för de nyanlända familjerna.

När efterfrågan på HVB-hem minskat har dessa använts som kollektiva bostäder. Kollektiva boendelösningar har dock endast använts för ensamstående män under en begränsad period.

Det här har arbetet lett fram till

– Vi har sedan Bosättningslagens inträde klarat av att tillgodose behovet av bostäder varje år vilket gläder oss mycket, berättar Katarina Sundberg, enhetschef i Ängelholms kommun. Arbetet med en kombination av boendelösningar har gett positiva resultat:

  • Kommunens boendeenhet har ökat sitt tillfälliga lägenhetsbestånd med 90 procent sedan 2016. Detta innebär att kommunen fått tillsätta fler tjänster inom boendesamordning för att kunna motsvara överenskommelserna i samverkansavtalen. De har prioriterat språkkunskaper i rekryteringsarbetet för att kunna möta och stötta våra hyresgäster på ett bättre sätt.
  • Aktivt arbete med att stötta hyresgästerna att söka boende. Kommunen har exempelvis öppet hus varje fredag där personer kan få hjälp att söka bostad. Hyresgästerna kallas också till enskilda möten för bostadsplanering tillsammans med tolk om det behövs. Kommunen har också inlett ett samarbete med SFI för att som en del i undervisningen lära ut hur man söker bostad.
  • I samverkan med fastighetsägarna har möjligheten öppnats upp för att hyresgästerna ska kunna ta över kontrakt när de bott i lägenheterna en längre tid. Arbetet inleddes tillsammans med det kommunala bostadsbolaget och håller nu på att implementeras hos övriga fastighetsägare.

I dag har kommunen bostäder för nyanlända i samtliga bostadsområden med hyresrätter. Genom att hyra privatpersoners bostäder har kommunen även kunnat erbjuda nyanlända bostad i villaområden vilket skapat goda förutsättningar för integration och engagemang bland medborgarna.

Kontaktpersoner

Katarina Sundberg
Enhetschef
Lärande och familj
Ängelholms kommun
0431-46 82 21Katarina.Sundberg@engelholm.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2016 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel