Publicerad 8 april 2019

Gemensam handlingsplan i Lunds kommun

Lunds kommun har tagit fram en handlingsplan för mottagande och etablering av nyanlända. Den har lett till förbättrad struktur och samverkan i kommunen.

Exemplet i korthet

Lunds kommun har tagit fram en kommungemensam handlingsplan för mottagande och etablering av nyanlända. Handlingsplanen har bidragit till en förbättrad struktur i arbetet och ökad samverkan i kommunen.

Därför gjorde vi det

Inför den nya bosättningslagen 2016 gjorde Lunds kommun en behovsanalys för att se över situationen och identifiera vad som behövde utvecklas gällande utbildning, bostad och samverkan med civilsamhälle. Samverkan med exempelvis föreningar och arbetsförmedling identifierades som ett behov liksom ett stort fokus på att få fram bostadslösningar.

Så gjorde vi

Utifrån behovsanalysen startades kommunövergripande arbetsgrupper som deltog i arbetet med att ta fram handlingsplanen. Dessa grupper samlas kring följande frågor:

  • Bostadsförsörjning
  • Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
  • Utbildning – från förskola till komvux
  • Kommunikation
  • Finansiering

Arbetsgrupperna består av nyckelpersoner från de olika verksamheterna och träffas kontinuerligt. De arbetar operativt och har varit med att ta fram aktiviteterna och åtgärderna i handlingsplanen.

Så blev det

– En av framgångsfaktorerna är att den centrala förvaltningen, kommunkontoret, har ett samordnande uppdrag och kan driva samverkan med fokus på dessa frågor. Genom att arbeta tillsammans och utgå från handlingsplanen har vi nu en struktur för att arbeta med frågorna både kort- och långsiktigt, säger Magdalena Titze, samordnare för flyktingfrågor i Lunds kommun. Vi som jobbar med frågorna lär känna varandra vilket underlättar eftersom vi är en ganska stor organisation, fortsätter hon.

Ett exempel på förändrat arbetssätt utifrån det gemensamma arbetet i handlingsplanen är att kommunen numera har en samlad bostadsorganisation med uppdrag att tillhandahålla bostäder för kommunens samlade interna behov (nyanlända och andra behövande grupper).

Ett annat exempel är att en tjänst som inkluderingskoordinator har inrättas. Uppdraget är att i dialog med kommunernas verksamheter, nyanlända och föreningslivet skapa förutsättningar för en aktiv fritid och delaktighet i samhällslivet. Planen är att uppdraget för Inkluderingskoordinatorn ska breddas. Med hjälp av kunskaper och erfarenheter från arbetet med att inkludera nyanlända ska kommunen nu arbeta vidare med att inkludera även andra utsatta grupper.

Kontaktpersoner

Magdalena Titze
Samordnare för flyktingfrågor
Lunds kommun
076-620 20 93magdalena.titze@lund.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2016 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel