Publicerad 2 december 2019

Helhetsgrepp och stort engagemang gör att fler nyanlända kommer ut i jobb i Järfälla

I Järfälla kommun har de skapat en väg in till arbete och studier. Det är en av flera faktorer som lyfts för att nå de lyckade resultaten kopplat till nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Exemplet i korthet

På kompetenscentrum i Järfälla kommun har de skapat en väg in till utbildning och arbetsmarknad. Järfälla har goda resultat när det gäller etableringsuppdraget och många nyanlända kommer ut i jobb eller studier efter 2 år. Några av de faktorer som lyfts för att nå lyckade resultat är just en väg in, samordnade insatser, tillgänglighet, skräddarsydda utbildningar och samarbete med lokala företag.

Bakgrund

Järfälla kommun är en av de kommuner där flest nyanlända kommer i arbete eller studier 2018. Drygt 70 procent av de som lämnat etableringen efter två år har börjat arbeta eller studera. Frågan är vad som ligger bakom de lyckade resultaten?

Genomförande

I det filmade inslaget lyfter Abbas Hamadé, enhetschef på arbetsmarknadsenheten i Järfälla kommun, ett flertal faktorer som bidrar till att nyanlända kommer ut i arbete eller studier.

En väg in skapar mervärde för individen

Målet med kompetenscentrum, där arbetsmarknad och utbildning är samlokaliserade, var att förkorta tiden för individen som behöver hjälp. Att sitta under samma tak och ha ett nära samarbete lyfts som en viktig faktor för att kartlägga individen och samordna insatserna. Det skapar en väg in och flera vägar ut, som Abbas Hamadé beskriver det.

Samordning av insatser är avgörande

Varje individ har en arbetskonsulent kopplad till sig. Konsulenten har en samordnande roll och ser till att kedjan av insatser hänger ihop. De träffar både individen och arbetsgivarna för att matcha individen till rätt arbetsplats. Tillsammans med studievägledarna planerar de den utbildning som individen behöver. Arbetsmarknadsenheten har också haft ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och skapat en arbetsgrupp där arbetsförmedlare och arbetskonsulenter har träffats.

Arbetskonsulenternas tillgänglighet är viktigt

Konsulenterna är tillgängliga för individen från dag ett då individen skrivs in tills det att personen skrivs ut. Att vara tillgänglig för både individen och arbetsgivaren har spelat stor roll för att nå bra resultat, berättar Abbas Hamadé.

Satsningen välfärdsjobb en framgång

Under 2015 startades projektet Välfärdsjobb för att fler arbetslösa skulle komma ut i jobb. Strategin var att placera individerna på arbetsplatser och samtidigt rusta dem med kompletterande utbildning.

Skräddarsydd utbildning

Inom ramen för projektet satsade man på att skräddarsy utbildningar inom komvux utifrån nyanländas behov. På så vis kunde de rikta in sig på arbetsgivarnas behov och att korta utbildningarna.

Bra samarbete med lokala företag

Arbetskonsulenterna åker ut och träffar företagen, speciellt de företag där de ser ett behov av arbetskraft. Genom att träffa företagen kan de lättare matcha rätt person till rätt jobb och samtidigt ta reda på vilka utbildningar som krävs för att få ett jobb.

– Vi har haft kontakt med företag där vi aldrig trodde att vi skulle kunna få in folk, men det funkade. Det kommer personer med många olika bakgrunder och det gäller att kunna kartlägga dem på ett bra sätt och leda dem till rätt spår, berättar Abbas Hamadé.

Det fortsatta arbetet

Abbas berättar att de hoppas fortsätta med sitt arbete men att de är oroliga inför framtiden och speciellt förändringarna på Arbetsförmedlingen.

– Situationen på Arbetsförmedlingen påverkar individer som tidigare haft möjlighet att träffa arbetsförmedlarna vid personliga möten. Det gäller speciellt personer som inte är vana vid att använda digitala tjänster. De vänder sig nu till kommunen och frågar om hjälp.

Extratjänsterna har gett goda resultat och många av de som anställts
genom extratjänster har fått fortsatt anställning på exempelvis skolor, förskolor och äldreboende.

– Individerna har fått utbildning, de har visat att de är kapabla och det finns ett behov på arbetsplatserna, säger Abbas Hamadé.

Abbas önskar att satsningar som fungerat väl och gett goda resultat, kommer fortsätta att utvecklas. Det gäller bland annat extratjänsterna. Skulle dessa satsningar läggas ner tror han att det kommer att påverka resultaten.

Kontaktpersoner

Abbas Hamadé
Enhetschef arbetsmarknadsenheten
Järfälla kommun

Informationsansvarig

  • Sanna Rosén
    Projektkoordinator

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Folkhälsa, Social hållbarhet
Exempel från
Kommun
Verksamhetsområde
Arbetsmarknad, Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel