Publicerad 23 december 2022

Malmö stad: Säkrare arbete med familjer i hederskontext

Malmö stad har tagit fram ett stödmaterial och screeninghjälpmedel för arbetet med familjer i hederkontext. Materialet underlättar tidig upptäckt, och ger socialtjänsten stöd att ge tryggare insatser för utsatta barn och unga.

Bakgrund, syfte, mål

Familjearbete inom hederskontext är kontroversiellt. De få studier som finns på området visar att familjearbete i traditionell bemärkelse inte är särskilt verksamt, utan kan innebära stora risker. Samtidigt möter många familjebehandlare familjer där det förekommer hedersrelaterat våld och förtyck, och behöver kunskap och verktyg att jobba på ett säkert sätt.

Resursteam Heder i Malmö såg att många familjer i hederskontext förekom i öppenvårdens familjebehandlande verksamheter. Många gånger var hedersproblematiken inte känd vid insatsens start, utan framkom under tiden. Det fanns ett stort behov av stöd hur medarbetarna skulle bemöta och arbeta med familjer där hedersförtrycket inte var i den grad att uppnå rekvisitet för LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), eller där man behövde ha insyn i familjen på grund av kvarvarande syskon. Det fanns även fall där barn hade omhändertagits och familjen önskade insatser. Syftet med insatserna var dock aldrig återförening.

För att komma till rätta med behoven fick Resursteam Heder ett uppdrag att göra en översyn tillsammans med familjebehandlarna. Målet var först att kartlägga hur familjearbetet i hederskontext bedrivs i öppenvården. Senare, när kartläggningen var klar, fick de ett fortsatt uppdrag att utveckla gemensamt synsätt och likvärdig kompetens, vilket mynnade ut i att utveckla ett screeninghjälpmedel samt ett tillhörande stödmaterial om hedersproblematik i familjer i öppenvården.

Vi kan inte stoppa huvudet i sanden. Hedersärenden finns i hela socialtjänsten och vi måste hantera dem på bästa sätt. Familjebehandlarna hade inget att luta sig mot och det var tydligt att det finns ett behov av stöd, säger Sandra Blomqvist Albaida, socialsekreterare på Resursteam heder i Malmö.

Resursteam heder i Malmö

Resursteam Heder i Malmö har funnits sedan 2016 och stödjer personer (från 13 år och uppåt) som lever med hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår också att utbilda och ge konsultation till andra yrkesverksamma. Resursteamet är mobilt, vilket innebär att teamets socialsekreterare åker ut till den plats där den utsatta befinner sig och känner sig trygg. Antingen åker de ut själva, eller tillsammans någon annan yrkesverksam (till exempel från skolan eller socialtjänsten) som den utsatta redan känner och har tillit till.

Genomförande

Kartläggning

År 2020 sammankallade Resursteam Heder en arbetsgrupp med familjebehandlare för att se över behoven. Kartläggningen visade att kompetens och arbetssätt skiljde sig åt mellan olika medarbetare och verksamheter, och att det saknades strukturerade arbetssätt. Utöver det saknades evidensbaserade metoder, både när de gäller dem som utövar hedersvåld och när det gäller familjearbete i en hederskontext generellt. Det fanns inte heller någon nationell metod att luta sig mot.

Utveckling av stöd och kompetens

Under 2021 arbetade Resursteam Heder och familjebehandlarna processinriktat för att utforska hur arbetssätt, screeningverktyg och stöd kunde utvecklas. De sökte också efter dokumenterat och beforskat familjearbete inom en hederskontext, både nationellt och internationellt. En del av det materialet har sedan använts i det stödmaterial som tagits fram.

Det här har arbetet lett fram till

Screeninghjälpmedel

Malmö stad har nu ett screeninghjälpmedel för att tidigt upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck. Verktyget ger stöd att identifiera om det finns hedersproblematik i familjen och i vilken allvarlighetsgrad. Verktyget kan antingen användas av familjebehandlarna, eller av utredande socialsekreterare inom myndighetsutövningen innan eventuellt familjearbete påbörjas. I verktyget finns frågor riktade till barn respektive föräldrar/vårdnadshavare, där temana är uppdelade enligt BBIC.

Stödmaterial

Ett tillhörande stödmaterial är också framtaget, som ska användas när det är klarlagt att det finns en hederskontext i familjen. Materialet ger kunskap och praktiskt stöd om och hur arbetet med familjen kan genomföras med utgångspunkt i säkerheten för barnen. Stödmaterialet är uppdelat i fyra delar:

Del 1 Innan du sätter igång

Kaptitlet tar upp vad som är viktigt att ta fasta på innan insats påbörjas.

Del 2 Organisera arbetet

Kapitlet ger råd om när en insats i familjen är till hjälp/när man bör avstå, hur man sätter mål för arbetet, vilka som ska delta, vad som är viktigt att tänka på vid kartläggning av familjens bakgrund/nätverk samt råd kring säkerhet, samverkan och konsultation.

Del 3-4 Samtal

Kapitlet tar upp utgångspunkter, teman och frågor att använda i samtal med barn respektive föräldrar eller vårdnadshavare.

Till stödmaterialet finns även en checklista samt mallar och verktyg för samtal, kartläggning av nätverk och säkerhetsbedömning.

Pilottest

Under 2022 och 2023 testas materialen av en av sektionerna inom öppenvårdens familjebehandling. Sektionen har fått utbildning i materialen och har gått Malmö stads interna webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Samtidigt jobbar Resursteam Heder processinriktat och är med och handleder i alla hedersärenden, vilket skapar lärande under gång.

– De familjebehandlare som testat är positiva och menar att materialet skapar trygghet. Det ger stöd att inte missa hederproblematiken, underlättar samverkan med utredande socialsekreterare och ger en ingång att samtala både med barn och vuxna. Det tryggar också upp kring säkerhetsaspekterna, säger Sandra Blomqvist Albaida.

Vartefter arbetet fortskrider fortsätter Resursteam Heder att utvärdera, revidera och utveckla materialen. De undersöker också om arbetet kan skalas upp till att omfatta alla sektionerna inom familjebehandling.

Medskick, de viktigaste slutsatserna

  • Avsätt tid för arbetet. Det är viktigt förankra ordentligt hos chefer och medarbetare, så att frågan prioriteras och det finns tid att jobba med utveckling.
  • Fokus måste alltid vara på den utsattas säkerhet. Familjearbete i en hederskontext har inte som överordnat mål att den utsatta ska återförenas med sin familj, utan att trygga situationen för den utsatta.
  • Att göra en kartläggning ger värdefull kunskap. Hur har arbetet med dessa ärenden sett ut hittills? Många gånger kommer ärenden in av andra skäl än hedersproblematik. Genom att gå tillbaka i ärenden kan man upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck och orsaker till att detta inte har uppmärksammats.
  • Det är viktigt att familjebehandlare har rätt kompetens eller har möjlighet att ta stöd av någon som har det. En framgångsfaktor i Malmö är att Resursteam Heder ger utbildning och finns med som konsulterade part i enskilda ärenden. Det stärker lärandet under gång, så att behandlarna kan hantera ärenden på egen hand framgent.
  • Ju mer kompetens och kunskap de yrkesverksamma får, desto fler ärenden kommer upptäckas. På det viset kan vi säkra att de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck verkligen får adekvata och trygga insatser.

Fördjupning

Hedersförtryck, stöd för invånare och yrkesverksamma, Malmö stad

Kontaktpersoner

Sandra Blomqvist Albaida
Socialsekreterare och projektledare, Resursteam Heder
Malmö Stad
sandra.blomqvist-albaida@malmo.se

Informationsansvarig

  • Sofia Karlsson
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnofrid
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2020 - pågående
Verksamhetsområde
Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel