Publicerad 8 april 2019

Regional överenskommelse (RÖK) för nyanländas etablering i Östergötland

Östergötlands regionala överenskommelse (RÖK) för att främja en sammanhållen integrations- och etableringsprocess för nyanlända.

Exemplet i korthet

I Östergötland har en regional överenskommelse (RÖK) om utveckling av nyanländas etablering tagits fram. Den sträcker sig över perioden 2016- 2020. Överenskommelsen fungerar som ett ramverk och har bidragit till aktiv samverkan med stöd av en regional integrationssamordnare.

Bakgrund

Till följd av att Region Östergötland bildades 2015 identifierades ett behov av att sluta en uppdaterad regional överenskommelse med länets 13 kommuner för att främja en sammanhållen integrations- och etableringsprocess för nyanlända.

RÖK:en ”Etablering i utveckling 2020: En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland” sträcker sig över perioden 2016 till 2020.

Genomförande

Utifrån den uppdaterad RÖK:en omformades Östergötlands integrationsråd 2015 till att omfatta samtliga kommuner i länet. Rådet leder den regionala samverkan. Rådet består av representanter från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland samt kommunstyrelseordförande/ nämndordförande i kommunerna.

Därefter formades beredningsgruppen, som är en operativ grupp med tjänstemän från respektive organisation.

– Syftet är att hela tiden ha en regional ansats där vi tillsammans tar steg framåt. Vi vill göra saker tillsammans och är överens om att det är ett bra modell, berättar Åsa Hedberg, integrationssamordnare, Länsstyrelsen Östergötland.

På initiativ från integrationsrådet anställdes en integrationssamordnare för att möjliggöra samarbeten över kommungränserna. Integrationssamordnaren är anställd på Länsstyrelsen men finansieras av kommunerna i överenskommelsen.

Integrationssamordnaren skapar nätverk och mötesplatser för yrkesverksamma, bidrar med processtöd för utvecklingsarbetet samt samordnar olika samverkansformer.

Det här har arbetet lett fram till

RÖK:en har bidragit till en tydlig struktur för samverkan.

– Vi märker att det är viktigt med skriftligt dokument i grunden. Det gör att vi har ett tydligt ramverk som vi kan förhålla oss till, berättar Åsa Hedberg.

Åsa Hedberg lyfter vikten av att hålla den regionala samverkan aktiv och levande. De har valt att ta fram en övergripande RÖK som hålls levande genom exempelvis aktivitetsplaner.

Att enas om vad de ska jobba med regionalt är en utmaning eftersom det är stora skillnader mellan antal kommuninvånare och resurser i de olika kommunerna, berättar Åsa Hedberg. Därför görs en så kallad kommunturné årligen där integrationssamordnaren besöker kommunerna för att lyssna in deras behov och önskemål. Utifrån detta definieras prioriterade teman en gemensam aktivitetsplan.

En annan utmaning är att koppla ihop olika forum för samverkan och se till att RÖK:en går hand i hand med andra överenskommelser eller initiativ. Att ha en regional integrationssamordnare lyfts därför som en framgångsfaktor för att få ett bredare perspektiv och fungera som ett paraply för samverkan.

Samverkan har följts av en extern utvärderare sedan 2018 för att se arbetet är på rätt väg.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Åsa Hedberg
Integrationssamordnare
Länsstyrelsen Östergötland
010- 223 53 70asa.hedberg@lansstryelsen.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Exempel från
Region
Tidsperiod
2015 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel