Publicerad 18 november 2022

Shanazi hjältar förebygger hedersrelaterat våld och förtryck

Gävle kommun utbildar unga att våga se och agera mot hedersrelaterat våld och förtryck. Tack vare projektet Shanazi hjältar har kommunen 20 unga ambassadörer och en stark organisation som gör det våldspreventiva arbetet hållbart på sikt.

Två unga killar och en medelålders man

Abbe Hussein, Rodin Hajo och Sercan Cicek

Bakgrund, syfte, mål

Genom Shanazi hjältar engageras unga att vara ambassadörer i det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Metoden kommer ursprungligen från Linköping och går ut på att stärka unga killar och tjejer att stå upp mot hedersförtryck och vara förebilder för jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

– Kan vi förändras, så kommer våra barn att förändras. På det viset kan vi utrota hedersförtrycket, säger Abbe Hussein, en av Shanazi hjältar i Gävle kommun.

Metoden har en genusförändrande ansats, vilket innebär att främja jämställdhet genom att synliggöra och motverka stereotypa föreställningar om kön och makt. År 2019 beslutade Gävle kommun att utveckla en modell för Shanazi hjältar utifrån Linköpings metod, och implementera en stabil samverkansstruktur som kunde göra arbetet långsiktigt hållbart.

Initialt var målet att utbilda och diplomera tio unga killar som kunde fungera som arvoderade ambassadörer i kommunen. Men det långsiktiga målet är att skapa en attitydförändring som på sikt kan förbygga och minska det hedersrelaterade våldet i Gävle.

– Hedersrelaterat våld och förtryck kränker och begränsar flickor och unga kvinnors, men också pojkars, unga mäns och unga hbtqi-personers, grundläggande fri- och rättigheter. Genom att engagera pojkar och unga män i det förebyggande arbetet kan vi påverka de patriarkala strukturer som våldet bygger på, säger Cecilia Vågberg, strateg på kommunledningskontoret i Gävle.

Genomförande

Förberedelser

Att påbörja arbetet i form av ett projekt var ett politiskt beslut och resurssattes i kommunplanen 2019. Shanazi hjältar blev en del i Gävles kommunövergripande våldspreventiva arbete, och en av de prioriterade aktiviteterna för att uppnå målet ”Gävle är en kommun fri från våld”, som är ett av delmålen i kommunkoncernens Sociala hållbarhetsprogram.

Projektet organiserades i en styrgrupp och arbetsgrupp med representation från elevhälsan, förebyggande socialtjänst, Brottsförebyggarna i Gävle (BIG), Stickans ideella krismottagning för män, enheten Anhöriganställda och kommunledningen.

– Shanazi hjältar är ett kommunövergripande arbete och styrkan ligger i just det. När fler känner ägarskap bli arbetet hållbart. Vi får också med de professioner som möter och har kompetens om unga som lever i en hederskontext, säger Cecilia Vågberg.

Arbetsgruppen tog fram en projektbeskrivning, och tillsammans med styrgruppen, HR och expertstöd från grundaren i Linköping rekryterades Rodin Hajo som projektledare och verksamhetsledare sommaren 2020. Anställningen finansieras av kommunledningen, men arbetsgivaransvaret ligger hos socialtjänsten.

– Det är viktigt att visa hur vi kan jobba förebyggande och göra skillnad. För att komma åt hedersnormerna behöver vi jobba med kunskap och dialog. Och det blir en helt annan effekt när ungdomar pratar om de här frågorna, säger Rodin Hajo verksamhetsledare för Shanazi hjältar.

Rekrytering av hjältar

För att rekrytera hjältar startade Rodin Hajo ett instagramkonto och besökte skolor och fritidsgårdar för att berätta om projektet. Intresserade fick skriva ett brev, och togs sedan in för intervjuer. När en ungdom rekryterats togs också godkännande in från vårdnadshavare.

Abbe Hussein och Sercan Cicek är två av de hjältar som rekryterades i första omgången.

– I kulturen som jag kommer ifrån så är hedersvåldet väldigt vanligt, och det vill jag få bort, säger Abbe Hussein.

– Vi kommer få blickar, men vi vill visa den rätta vägen. Om vi var rädda skulle vi inte vara här, säger Sercan Cicek.

Utbilding och ambassadörskap

Hjältarnas utbildning innehåller tre delar – att se, förstå och agera – som bygger på varandra. Hjältarna ses en gång i veckan under ett helt år och utbildningen blandar samtal, föreläsningar, studiebesök och slutligen eget förebildsarbete.

– Det har varit fantastiskt att få följa de här killarna. De har gjort en personlig resa, både genom ny kunskap och genom att de har utvecklats och blivit trygga i sig själva, säger Rodin Hajo.

Del 1: Se

Del ett har fokus på att skapa trygghet och sammanhållning i gruppen med hjälp av samarbets- och värderingsövningar. Genom att intervjua varandra, dela känslor och erfarenheter, lär de känna varandra på en djupare nivå. Gruppen får prata om rasism, sexism, HBTQI, fördomar och utanförskap. I gruppen tar man också upp de uppmärksammande hedersfallen i Sverige och sjukvårdens och socialtjänstens arbete.

Del 2: Förstå

Del två innehåller föreläsningar på teman som tjejers utsatthet och pojkars roll i hederskontext, mäns våld och våld i nära relationer, jämställdhet, barnkonventionen, könsstympning, psykisk ohälsa, lärarens roll i relation till upptäckt, socialtjänstens och kommunpolisens arbete, samt grundläggande kunskaper i ledarskap. Deltagarna går också igenom metodmaterialet ”Machofabriken” som fokuserar på hur stereotypa normer och attityder påverkar och begränsar både killar och tjejer.

Del 3: Agera

Under den tredje och sista delen vänder sig hjältarna utåt. Tillsammans med verksamhetsledaren besöker hjältarna skolor, fritidsgårdar och personalgrupper, och berättar om Shanazi hjältar, vad hedersrelaterat våld och förtryck är, varför de valt att gå in i arbetet och vad det inneburit för dem. I hjältarnas uppdrag ingår också att prata med vänner, familjemedlemmar och andra personer i bekantskapskretsen.

Det här har arbetet lett fram till

Dialog med skolor, yrkesverksamma och ideell sektor

Projektet har nu permanentats, och Abbe, Sercan och åtta andra killar som utbildades i första omgången har träffat elever i alla kommunens gymnasieskolor, flera högstadieskolor, samt några friskolor. De har också träffat personalgrupper inom skolan, socialtjänsten, kommunens fritidsgårdar, gymnasiesärskolan och familjecentralen. De har föreläst vid ledarskapsutbildning inom Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, samt för fotbollsklubbar.

De har också lett till arbete med ”Minihjältar” i en av Gävles stadsdelar kopplat till Rädda barnens arbete med DOIT, där 33 pojkar från mellanstadiet upp till årskurs 8 deltog en gång i veckan under sommaren.

Trygg plats som stärker de unga

Många av hjältarna uttrycker att Shanazi har skapat en trygg plats där de kan utvecklas som individer.

– Utbildningen har fått mig att tänka om och tänka rätt. Jag är inte samma person som förra året. Om jag får en fråga om hedersvåld kan jag utveckla och förklara på ett annat sätt. Jag har lärt mig vad som är fel och förstår varför det är fel säger Sercan Cicek.

Fler hjältar

Projektet har också fått god spridning. Till omgång två var det tydligt fler sökande och i december 2022 diplomeras den andra kullen, vilket innebär att kommunen får totalt 20 ambassadörer för Shanazi hjältar. Kommunen planerar även för ett nytt delprojekt för att rekrytera tio unga kvinnor som ska bli Shanazi hjältinnor.

Stöttande struktur

Samtidigt har samverkansmodellen, med bred representation i styrgrupp och arbetsgrupp, varit framgångsrik. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ägs av hela kommunen och det finns en stöttande struktur för Shanazis verksamhetsledare. Arbetet följs löpande av kommunens sociala hållbarhetsutskott och resultaten redovisas årligen till kommunstyrelsen som en del i bokslutet för kommunens sociala hållbarhetsprogram.

Goda resultat i utvärdering

Arbetet med Shanazi hjältar har utvärderats av Högskolan i Gävle med stöd från Delmos och Brottsförebyggande rådet. Utvärderingen visar att metoden är ett effektivt sätt att förändra attityder och öka medvetenhet kring hedersrelaterat våld.

Nyhet: Hjältar som förebild kan effektivt minska hedersrelaterat våld, Högskolan i Gävle
Rapport: Shanazi hjältars arbete för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtyck, DIVA portal

Medskick

Vad är viktigt att tänka på när man startar upp ett projekt som Shanazi hjältar? Här är Cecilia Vågbergs tips:

  • Se till att skapa politisk och koncernövergripande förståelse och engagemang. Att Shanazi fick uttalad prioritet, var avgörande för att projektet skulle komma igång och bli långsiktigt hållbart.
  • Ta fram en tydlig plan och rigga en organisation som kan stötta. Med en styrgrupp och arbetsgrupp som är aktiv och har mandat säkerställer du att verksamhetsledaren får löpande stöd och kan driva på arbetet.
  • Involvera såväl kommunala och ideella verksamheter som har kunskap och möter unga som lever i hederskontext. När fler samverkar blir arbetet kraftfullare. Att elevhälsan och socialtjänsten ingår i Shanazis arbetsgrupp har varit särskilt viktigt, och gjort att hjältarna fått tillgång till fler arenor.
  • Ta in expertis från någon som har testat modellen. Att involvera Linköping vid rekryteringen av projektledare, gjorde det lättare att hitta en person med rätt kunskap och engagemang.
  • Dela ansvar för anställningen av projektledare/verksamhetsledare. Genom att dela finansiering och arbetsgivaransvar mellan kommunledning och socialtjänst blir arbetet mindre sårbart. Du får en naturlig koppling till kommunens styrning, samtidigt som projektet grundas i kärnverksamheten.
  • Se till att projektledaren/verksamhetsledaren har en heltidsanställning. Det är viktigt att hjältarna har stöd och att det finns tid att genomföra alla aktiviteter.

Fördjupning

Våldsförebyggande arbete, Gävle kommun

Shanazi hjältar Gävle, Instagram

Gävle kommun berättar om arbetet med Shanazi hjältar

Rodin Hajo, verksamhetsledare och Helena Roswall, strateg social hållbarhet, berättade om Gävle kommuns arbete vid SKR:s seminarium om hedersvåld och jämställdhet som sändes 6 dec 2022. Föreläsningarna spelades in och kan ses i efterhand.

Filmer från seminariet om hedersvåld och jämställdhet

Kontaktpersoner

Cecilia Vågberg
Strateg social hållbarhet/våldsprevention, kommunledningskontoret
Gävle kommun
cecilia.vagberg@gavle.se

Informationsansvarig

  • Sofia Karlsson
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnofrid
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2019 - pågår
Verksamhetsområde
Demokrati, Integration, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel