Publicerad 23 december 2021
Debatt

Höjda pensioner gynnar hela samhället

SKR och de 25 fackliga organisationerna i kommuner och regioner har undertecknat en bred överenskommelse om omställning, pensioner och arbetsmiljö.

Vår nya överenskommelse handlar om att förbättra arbetsvillkoren för undersköterskor, lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare och alla andra yrkesgrupper som gör ett betydelsefullt arbete, dygnet runt ser till att svensk välfärd och samhällsviktiga funktioner fungerar och levererar. Vi tar samtidigt ansvar för kommuner och regioners ekonomi genom att gå över till ett pensionssystem som gör det möjligt att förutse kostnaderna och över tid minska de snabbt ökande pensionsskulderna. Det ligger i hela samhällets intresse.

Välfärden spelar en avgörande roll för vårt lands möjligheter att bygga tillväxt och långsiktigt välstånd. Det är förstås oerhört viktigt att välfärdens verksamheter har villkor som gör att vi kan rekrytera och behålla medarbetare, och på så sätt upprätthålla och utveckla välfärden. Det är viktigt för hela Sverige.

Jag konstaterar att arbetsgivare och fack inom den kommunala sektorn än en gång konstruktivt och framåtsyftande har kommit överens om villkor som dels bidrar till att göra välfärdsyrkena ännu mer attraktiva, dels bidrar till ett förlängt arbetsliv. Det är att ta ett gemensamt ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi. Dagens pensionsavtal för kommuner och regioner med förmånsbestämda pensioner innebär att kostnaderna är både mycket varierande olika år och oförutsägbara för arbetsgivarna. Med ett nytt pensionsavtal tar vi viktiga steg ifrån en situation där pensionsskulden ovillkorligen ökar. Om något, så äventyrar osäkerheten kommuners och regioners förmåga att klara och utveckla välfärden över tid. Samhällsekonomiskt finns betydande fördelar med vårt nya avtal.

Vår nya överenskommelse är också en satsning på en mer jämställd arbetsmarknad och mer jämställda pensioner. Pensionsvillkor och möjligheter till kompetensutveckling och omställning är viktiga delar för att fler ska kunna jobba heltid och bidra till ett längre yrkesliv. De förstärkningar vi nu gör bidrar till mer jämställda villkor på arbetsmarknaden.

Att välfärdens medarbetare förtjänar högre pensioner och att kommuner och regioner vill investera i detta, fick Svenskt Näringsliv att göra ett utspel med rätt slängig kritik när det nya avtalet presenterades. Låt mig vara mycket tydlig: Jag är trygg med att vår överenskommelse är bra, till och med mycket bra. Inte bara för välfärdens medarbetare, utan för oss alla. Den är bra för alla som behöver ta del av svensk välfärd och samhällsviktiga funktioner, och därmed också bra för svensk industri och företagande.

Det är mot den bakgrunden också svårbegripligt när Svenskt Näringsliv påstår att parterna inom kommun- och regionsektorn äventyrar den svenska arbetsmarknadsmodellen genom ett nytt pensionsavtal. Det är ju ett faktum att det i den statliga sektorn redan sedan länge finns pensionsvillkor på de nivåer som vi i kommunsektorn nu har kommit överens om. I den privata sektorn finns avtal med så kallad flexpension, som också de innebär högre nivåer, men som framför allt handlar om att du ska kunna sluta jobba vid en lägre ålder. För välfärden, där andelen äldre över 80 år ökar med 50 procent under de närmaste tio åren samtidigt som andelen i yrkesverksam ålder endast ökar med enbart 4 procent, är lösningar som främjar tidig pension inget alternativ. Vi står upp för arbetslinjen. Det betyder att vi vill och behöver att fler ska jobba heltid, att fler ska tillsvidareanställas, att fler ska orka jobba några år extra, och att alla ska ha en rimlig pension efter ett långt arbetsliv.

För oss som arbetsgivare, och sannolikt för de flesta som dagligen tar del av vår gemensamma välfärd, är det självklart att undersköterskor, sjuksköterskor, socialsekreterare, lärare, brandmän, ingenjörer, läkare, fysioterapeuter och alla andra viktiga yrkesgrupper som arbetar i välfärden ska ha attraktiva arbetsvillkor och en trygg ekonomisk tid efter avslutat yrkesliv. Det behövs för att välfärden och Sverige ska fungera och leverera.

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Debattartikeln publicerades på Dagens Industris debattsida den 23 december 2021

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR