Publicerad 23 juni 2022
Nyhet

Satsning på bredband i områden med särskilda utmaningar

SKR välkomnar att regeringen väljer att satsa tre miljarder kronor på bredbandsutbyggnad inom ramen för EU:s återhämtningsfond. Medlen ska användas i områden med särskilda utmaningar.

Carola Gunnarsson

Carola Gunnarsson

Regeringen har meddelat att det stöd för bredbandsinfrastruktur som Post- och telestyrelsen (PTS) ansvarar för tillförs medel från den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027. Det handlar om tre miljarder kronor som från 2023 ska satsas på bredbandsutbyggnad i områden som har särskilda utmaningar.

− Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har länge påtalat behovet av särskilda insatser för att möjliggöra bredbandsutbyggnad i hela landet. Den ojämna tillgången till digital infrastruktur är ett stort problem som skapar digitala klyftor och får konsekvenser för möjligheterna att modernisera och effektivisera såväl offentlig som privat verksamhet och för att attrahera invånare och företag, säger Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för SKR.

Statistiken visar på stora skillnader mellan tätbebyggda områden och landsbygder, samt inom och mellan regioner och kommuner.

− Offentliga investeringar kommer att vara avgörande för att hushåll och företag på lands- och glesbygd ska få fungerande bredbandsuppkopplingar de närmaste åren, säger Carola Gunnarsson.

SKR anser dock att PTS behöver anpassa nuvarande stödmodell för att garantera en geografisk spridning av medlen och tillse att stödet når de områden som har störst utmaningar.

− SKR har tidigare identifierat och påtalat en rad utmaningar med den nuvarande stödmodellen, som missgynnar de med störst utmaningar. För att stödet ska få bäst effekt behövs ett ökat regionalt inflytande över hur medlen prioriteras, säger Carola Gunnarsson.

PTS uppdrag att verka för att bredbandsstödet hamnar i områden med låg utbyggnadsgrad ska redovisas senast den 15 september i år.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Ström
Handläggare

Ellinor Ivarsson
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR