Publicerad 11 mars 2022
Nyhet

Välkomna satsningar för utbyggnaden av bredband

SKR välkomnar ett undantag från lokaliseringsprincipen för bredbandsutbyggnad och anser att regeringens förslag bör genomföras snarast möjligt.

Anders Knape

Anders Knape

Lokaliseringsprincipen styr bland annat var kommunala satsningar på bredbandsutbyggnad kan genomföras. Regeringen vill nu främja utbyggnaden av bredband genom att föreslå ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad över kommungränsen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) anser att detta inte är en dag för tidigt och vill se att det genomförs omgående.

– Ett undantag skulle ge kommunala stadsnät bättre möjligheter att bidra till bredbandsutbyggnaden och samtidigt öka robustheten i näten, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Lagförslaget som utreds innebär att stadsnät som drivs som kommunala företag får bygga ut bredbandsnät utanför kommunen under förutsättning att det sker inom geografisk närhet till bredbandsnätet i den egna kommunen. Stadsnätsföretaget får bedriva verksamhet i det utbyggda nätet på samma sätt som i nät i den egna kommunen. Utredningen föreslår att undantaget bara föreslås omfatta nybyggnation av nät.

– SKR ställer sig bakom förslaget och delar i stort utredarens bedömningar. Det är också viktigt att verksamheten i det nät som byggts ut med stöd av undantaget får bedrivas på samma sätt som i nätet i den egna kommunen, säger Anders Knape.

SKR vill framhålla vikten av fortsatt statlig finansiering för bredbandsutbyggnad på landsbygden. De stora skillnaderna i tillgången till snabbt bredband som råder i Sverige riskerar att leda till ett digitalt utanförskap för människor och företag på gles- och landsbygd.

Läs vidare

Sakkunnig

Ellinor Ivarsson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR