Publicerad 17 augusti 2022
Debatt

Förlegad lag hindrar socialtjänstens förebyggande arbete

Socialtjänsten måste få rätt förutsättningar att arbeta förebyggande och ge såväl barn som vuxna det stöd de behöver och har rätt till. Gemensam debattartikel på Altinget.

Nuvarande socialtjänstlag infördes 1982. Då såg utmaningarna i samhället helt annorlunda ut jämfört med idag. Ändå arbetar vi fortfarande utifrån samma lagstiftning. En lagstiftning som försvårar för kommunerna att arbeta förebyggande och effektivt, eftersom de delvis saknar laglig möjlighet att ge insatser på ett enkelt sätt när individerna är motiverade.

Vi har från både fack- och arbetsgivarsidan under lång tid påpekat av vi behöver en ny socialtjänstlag med ett tydligt fokus på att kunna ge ett mer proaktivt och förebyggande stöd till framför allt barn, unga och deras familjer. Vi har fem tydliga medskick till regeringen:

 1. Inför huvudförslagen i utredningen om ny socialtjänstlag i sin helhet
  Det har nu gått nästan två år sedan den statliga utredaren Margareta Winberg presenterade sin utredning om en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Utredningen fick mycket beröm och innehåller många bra och viktiga förslag.
  Regeringen behöver så snart som möjligt lägga fram en proposition som utgår ifrån utredningens huvudförslag till riksdagen. Utredningens förslag behöver också införas i sin helhet och inte styckas upp i olika delar.
 2. Reglera det förebyggande arbetet
  För att undvika att mindre problem i familjer växer sig större och får allvarligare konsekvenser när barn växer upp, behöver socialtjänsten få förutsättningar att kunna ingripa tidigare. Socialtjänst, vård, förskola och skola kan ofta se behov hos barn och familjer i tidig ålder, men har i dag inte alltid möjlighet att agera eller prioritera tidiga insatser. Det behövs därför en lagstiftning som tydligt reglerar socialtjänstens ansvar för det förebyggande arbetet. En ny socialtjänstlag bör ha ett ska-krav om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande.
 3. Ge nuvarande och blivande socionomer rätt förutsättningar
  Många medarbetare som arbetar i de mest utsatta verksamhetsområdena saknar i dag rätt kompetens och erfarenhet för att exempelvis möta våldsbejakande extremism eller unga gängkriminella. Socionomutbildningen behöver genomgå en översyn och anpassas till dagens verklighet och vissa yrkesgrupper behöver ges en specialiserad och fördjupad kompetenshöjning.
 4. Skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst
  Socialtjänstens verksamheter måste utgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet på samma sätt som hälso- och sjukvården gör. För att kunna följa vilka insatser som är effektiva krävs förbättrad nationell statistik. Det behövs också mer praktiknära forskning av metoder som fungerar i en svensk kontext.
 5. Investera i socialtjänsten
  Att ställa om socialtjänsten och att möjliggöra ett mer förebyggande arbete kostar pengar och kräver långsiktiga investeringar. Staten behöver ge kommuner de ekonomiska förutsättningar som krävs för att kunna ställa om såväl organisation som arbetssätt.

Socialtjänsten varken kan eller ska lösa alla problem, men med rätt förutsättningar kan socialtjänsten ge fler individer ett bättre stöd.

Vi uppmanar därför regeringen att prioritera det lagstiftningsarbete som ska ligga till grund för en reformerad socialtjänst och att på allvar visa att socialtjänsten också behöver prioriteras när alla stenar ska vändas för att möta samhällsutmaningarna.

Arion Chryssafis, ordförande beredningen för socialpolitik och individomsorg, Sveriges Kommuner och Regioner

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR

Veronica Magnusson, ordförande Vision

Monica Persson, ordförande Föreningen Sveriges Socialchefer

Publicerad i Altinget omsorg den 17 augusti 2022

Läs vidare

Sakkunnig

Åsa Furén-Thulin
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.