Publicerad 26 april 2022
Debatt

Värna Europas lokala självstyren

För att kunna ge medborgarna en så god välfärd som möjligt måste vi utgå från de lokala och regionala förutsättningarna och behoven. Det skriver Anders Knape i en krönika i Europaportalen.

För att värna demokratin och förhindra maktkoncentration har Europarådets konvention om kommunalt självstyre slagit fast att beslut ska fattas nära medborgarna. Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter (CLRAE) gör nu en genomlysning av det lokala självstyret i Sverige. Två utsedda rapportörer har bland annat besökt SKR, riksdagen, regeringen, ett urval av myndigheter och en kommun och region. Allt för att kunna bedöma förhållandena för den lokala och regionala demokratin i Sverige, som är en av Europarådets 46 medlemsstater.

Granskningarna som CLRAE gör är viktiga - inte minst när demokratin prövas såväl i Sverige som i världen. I vår absoluta närhet yttrar det sig bland annat genom att förtroendevalda i sin roll utsätts för hot och hat, vilket i sin tur kan leda till tystnande röster, censur och avhopp. I andra delar av Europa, såsom Ukraina, försöker utomstående makter med våld påverka landets utveckling och självständighet.

Enligt årets demokratirapport, från Varieties of Democracy-institutet vid Göteborgs universitet, lever 13 procent av världens befolkning i en demokrati så som vi i Sverige definierar den.

Det om något är en stilla påminnelse om att demokratin aldrig kan tas för given. Som Kievs borgmästare Vitalij Klytjko själv beskrev det när han via länk medverkade på SKR:s internationella dag i april: internationella samarbeten och organisationer behövs mer än någonsin för att bygga ett bättre och fredligt Europa.

Förhindra maktkoncentration

För att värna demokratin och förhindra maktkoncentration har Europarådets konvention om kommunalt självstyre, bland annat slagit fast att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Det ska ske av politiska församlingar som de själva har valt och med möjlighet att påverka och utkräva ansvar.

Rapportörerna konstaterade redan i den tidigare granskningen 2013 att den statliga styrningen över den lokala nivån hade ökat avsevärt. Och den lär knappast ha minskat. Sedan dess har SKR, Riksrevisionen och Statskontoret i flera rapporter och utredningar pekat på att den statliga styrningen av kommuner och regioner fortsätter att öka i omfattning, komplexitet och detaljeringsgrad.

SKR pekar, i ett underlag till rapportörerna, ut ett antal områden som vi ser som särskilt angelägna att förändra. Vi ser bland annat att det behövs en mer konsekvent tillämpning av både proportionalitetsprincipen och finansieringsprincipen.

Värna självstyret i kommunerna och regionerna

Principerna slår fast att inskränkningar av självstyrelsen inte får vara mer omfattande än nödvändigt och att staten ska finansiera nya uppdrag som åläggs kommuner och regioner. Vi tror att efterlevnaden av principerna hade kunnat förbättras, bland annat genom att ha formaliserade system för samråd mellan den statliga, regionala och lokala nivån.

Vi ser också att de riktade statsbidragen behöver minska både i antal och omfattning. Utöver att de inskränker på självstyret utgör de ofta ett hinder för att kunna ge så god välfärd som möjligt utifrån de lokala och regionala förutsättningarna och behoven. Dessutom behöver statsbidragens indexering baseras på hur priser och demografin utvecklas.

Så, låt oss aldrig ta demokratin för given. Den behöver diskuteras, skyddas och utvecklas. En viktigt del i det är att värna självstyret i kommunerna och regionerna i Sverige, såväl som i Europa.

Anders Knape, Ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Krönikan är publicerad i Europaportalen den 26 april 2022

Läs vidare

Sakkunnig

Björn Kullander
Handläggare

Marcus Holmberg
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.