Publicerad 24 januari 2023

Skador inom psykiatrisk vård 2021

Rapporten presenterar nationella resultat av den markörbaserade journalgranskning (MJG) inom allmän psykiatrisk- och rättspsykiatrisk vård som genomfördes i 19 av 21 regioner i samarbete med SKR under 2021. Jämförelser görs med tidigare mätningar.

Undersökningen omfattar 4 080 journaler och är internationellt sett den största inom psykiatrisk verksamhet som genomförts på en nationell nivå. I rapporten beskrivs hur skador och vårdskador (undvikbara skador) fördelar sig exempelvis mellan kön och ålderskategorier. Skillnader i skadefrekvens och skadetyp inom sluten respektive öppen psykiatrisk vård belyses också.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.