Publicerad 12 maj 2022

Överklagade detaljplaner

Andelen överklagade detaljplaner har inte förändrats nämnvärt jämfört med tidigare års undersökningar och fortfarande överklagas omkring var fjärde antagen detaljplan, sett över hela landet.

Av de detaljplaner som antagits under 2020–2021 överklagades nästan var fjärde detaljplan till första instans. Resultatet motsvarar nivån från tidigare års undersökningar. Liksom vid föregående undersökningstillfällen är överklagandefrekvensen högst i storstadskommunerna, där var tredje detaljplan överklagades, och i storstädernas kranskommuner där mer än var tredje detaljplan överklagades 2020–2021. Andelen överklagade detaljplaner är lägst i landsbygdskommuner där lite mer än var tionde detaljplan överklagades under perioden.

Domstolarnas hantering påverkar tidsåtgången att färdigställa en detaljplan

Rätten att överklaga beslut om detaljplaner är lagstadgad och överklagandet är en del av den demokratiska processen. Hanteringen av eventuella överklaganden är en process som ligger utanför kommunens planarbete och där kommunen saknar möjlighet att påverka hur lång tid det tar. Eftersom ett överklagande kan ha en stor betydelse för den sammanlagda tiden det kan ta innan en detaljplan vinner laga kraft och kan genomföras är det dock intressant att inkludera nyckeltalet om andel överklagade detaljplaner. När den tid det tar för domstolarna att hantera en överklagad detaljplan är lång, påverkas naturligtvis den tid det tar innan detaljplanen är färdig. Om dessutom ett stort antal detaljplaner i den enskilda kommunen överklagas, påverkar det många processer tidsmässigt.

Diagram: Andel överklagade detaljplaner

Diagrammet visar andel överklagade detaljplaner för de svarande kommunerna i respektive kommungrupp under perioden 2020–2021.

Många detaljplaner överklagas men andelen är ojämnt fördelad över landet

Över tid kan konstateras att andelen överklagade detaljplaner, sett över hela landet, är relativt konstant. Skillnaderna mellan kommungrupper är dock, som diagrammet ovan visar, betydande. Även inom kommungrupper kan överklagandefrekvensen skilja sig betydligt mellan olika kommuner. Vid en närmare granskning av de tio kommuner som antagit flest detaljplaner mellan 2020–2021 framkommer att den kommun som har lägst andel överklaganden har en överklagandefrekvens om 9 % medan den kommun med högst andel överklaganden har en överklagandefrekvens om 45 %. Varför överklagandefrekvensen skiljer sig så mellan olika kommuner framgår inte av statistiken. Sannolikt kan faktorer som typ av detaljplan, var den är belägen och antal berörda grannar spela in. Även socioekonomiska eller andra faktorer kan tänkas påverka andelen överklaganden. Många av dessa faktorer är svåra för kommunen att påverka.

Diagram: Andel överklagade detaljplaner

Diagrammet visar andel överklagade detaljplaner i de tio kommuner som antagit flest detaljplaner under åren 2020–2021.

Hur gör jag egna jämförelser?

Alla värden för nyckeltalet finns i databasen Kolada.

I Kolada kan kommunen även själv göra studier av sina nyckeltal i sammanhang med andra kommuner med likartad situation, eller med kommuner som av andra skäl kan vara intressanta som jämförelseobjekt.

Jämföraren – Kolada

Lär dig arbeta med Jämföraren i Kolada

Information om nyckeltalet

Nyckeltalets syfte

Att visa överklagandefrekvensen i kommunen.

Kommentar till nyckeltalet

Den totala tiden det tar att ta fram en detaljplan är ofta längre än bara kommunens handläggningstid. Detta då många detaljplaner överklagas. Om beslutet att anta en detaljplan överklagas har kommunen inte längre rådighet över tidplanen. Det tar alltså längre tid innan detaljplaner som överklagas kan genomföras.

Uppgifter som ligger till grund för nyckeltalet

Uppgifter som lämnats av kommunen i databasen Kolada. Kommunerna fick besvara frågan: ”Hur många av de detaljplaner som antagits i kommunen under åren 2020 och 2021 har överklagats till första instans?”

Antal kommuner som har ett värde för nyckeltalet i den aktuella undersökningen

220 stycken, det vill säga 76% av kommunerna.

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.