Publicerad 27 september 2022

Brukarundersökning, placerade barn och unga

Brukarundersökningen riktar sig till placerade barn och unga i familjehem, stödboende och HVB.

Viktiga datum för brukarundersökningen 2022

Anmälan för deltagande i årets brukarundersökningar har stängt. Undersökningarna genomförs fram till den 31 oktober.

  • 1 oktober: Undersökningsstart för anmälda senast den 9 september.
  • 31 oktober: Undersökningarna stänger. Sista datum för brukarna att besvara enkäterna.
  • 15 november: Det slutgiltiga resultatet för årets undersökningar finns tillgängliga i PPT-rapporter för varje deltagande kommun och verksamhet i Enkätfabrikens resultatportal.
  • 6 december: Resultatet från årets brukarundersökningar publiceras i Kolada.
  • Januari 2023: Resultatwebbinarier hålls för 2022 års undersökningar.

Stöd för genomförande

I vägledningen beskrivs hur brukarundersökningen inom utförarverksamheter funktionshinderområdet kan planeras, genomföras och användas.

Vägledning för brukarundersökning inom funktionshinderområdet (PDF)Pdf, 532 kB.

Manualer, pappersenkäter för nedladdning samt instruktionsfilmer, Enkätfabriken

Strukturerat arbete gav hög svarsfrekvens 2021 på Gotland

Under 2021 beslutade Region Gotland att för första gången delta i brukarundersökningen som riktar sig till placerade ungdomar.

Ett strukturerat arbetssätt, med ambassadörer som stöd till medarbetarna i de aktuella verksamheterna, fortlöpande information och möjlighet att följa svarsfrekvensen, påminnelser och ett tävlingsinslag för deltagande enheter gav god effekt i svarsfrekvens. Och därmed också ett bra underlag för utvecklingsarbete och ett högt engagemang bland enhetschefer och medarbetare.

Lärande exempel: Modell för brukarundersökningar till placerade barn och unga på Gotland

2021 års brukarundersökning är avslutad. Deltagande kommuner och verksamheter kan ta del av sitt resultat i Enkätfabrikens resultatportal och resultaten presenteras öppet i databasen Kolada.

Ta del av resultatet i sin helhet, placerade barn och unga

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Brukarundersökningen till placerade barn och unga är ny för 2021. Resultatet från pilotundersökningen som gjordes 2020 finns inte i Kolada, eftersom det var en pilot och relativt få kommuner deltog.

Kolada

Resultat från tidigare undersökningar

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR