Publicerad 28 juni 2022
Nyhet

Mer krävs för en fungerande arbetsmarknadspolitik

Regering och riksdag har fattat flera beslut om arbetsmarknadspolitiken. Bland annat att den lokala närvaron ska stärkas. Men SKR saknar fortfarande besked om kommunernas roll.

Carola Gunnarsson.

Carola Gunnarsson.

– Det är bra att regeringen i styrningen av Arbetsförmedlingen tydliggör myndighetens lokala närvaro och samverkan med kommunerna. Arbetsförmedlingen har ökat dialogen med kommunerna det senaste året vilket är hoppingivande. Nu måste Arbetsförmedlingen prioritera lokal närvaro ytterligare och formalisera samverkan. De senaste årens turbulens har tydligt visat att lokal förtrogenhet, närvaro och samarbete behövs, säger Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för SKR.

I Arbetsförmedlingens nya instruktion ingår att stödja kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Lokal närvaro blir tydligare då myndigheten ska vara organiserad nationellt, regionalt och lokalt. På det sättet ska arbetssökande som behöver fysiska möten få det.

Kommunernas roll är fortfarande otydlig

Arbetsmarknadspolitiken har varit turbulent under den innevarande mandatperioden. Fortfarande finns det oklarheter, framförallt vad gäller kommunernas roll. Detta trots att Riksdagen fattat beslut om propositionen Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

– Det är positivt att regeringen landat i att kommuner kan utföra insatser i statliga arbetsmarknadspolitiken med ersättning. Men jag är besviken på att regeringen efter tre och ett halvt år inte alls ha landat i vilka insatser, vilka målgrupper och med vilken finansiering. Detta behöver nu tas fram skyndsamt annars kan Arbetsförmedlingen inte göra verkstad av detta, säger Carola Gunnarsson.

De flesta av landets kommuner har sedan 90-talet byggt upp en arbetsmarknadsverksamhet för individer som står långt från arbete och/eller uppbär ekonomiskt bistånd. Arbetsförmedlingen stöd till dessa individer har inte varit tillräckligt. Kommunerna lägger redan idag 5 miljarder kr årligen på insatser för arbetslösa som kompletterar den statliga arbetsmarknadspolitiken. Utöver det tillkommer 6 miljarder per år för utbetalning och administrering av ekonomiskt bistånd för individer som har arbetslöshet som huvudsakligt skäl.

– Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar. Kommunerna är beredda att ta ett ansvar, men uppdrag och ansvar måste vara tydligt. Regeringen och Arbetsförmedlingen behöver nu i dialog med kommunerna fokusera på hur stödet ska fungera väl för de längre från arbete och hur vi kan ta oss an långtidsarbetslösheten gemensamt, säger Carola Gunnarsson.

Fakta

De senaste fyra åren har Arbetsförmedlingen genomgått betydande förändringar med minskad personalstyrka och kontorsavveckling. Myndighetens stöd sker allt mer digitalt. Lokal närvaro har kompletterats genom servicekontor och att verka från kommunernas lokaler.

SKR har i dialog med kommunerna identifierat fem viktiga dimensioner för Arbetsförmedlingens lokal närvaro:

 • Enklare service och stöd till arbetslösa som inte kan lösa det digitalt
 • Fördjupat stöd till arbetslösa
 • Operativt samarbete med kommuner och regioner för individer i behov av samlat stöd
 • Strategiskt samarbete på ledningsnivå mellan kommuner och Arbetsförmedlingen
 • Lokalt och regionalt stöd för arbetsgivares kompetensförsörjning

SKR:s årliga undersökning Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitiken har pekat på utvecklingsbehov gällande lokal närvaro och samverkan

 • Endast 53 procent av kommunerna uppgav att Arbetsförmedlingen hade en lösning på plats för att säkerställa lokal närvaro för arbetssökande från deras kommun.
 • 72 procent av kommunerna svarade att Arbetsförmedlingens fysiska närvaro inte var ändamålsenlig för att ge arbetssökande stöd i sin kommun.
 • 95 procent av kommunerna uppgav att de gav någon eller några former av stöd till arbetssökande som ligger i Arbetsförmedlingens uppdrag.
 • Endast 10 procent av kommunerna svarade att Arbetsförmedlingen i hög eller mycket hög utsträckning hjälper de som befinner sig långt från arbetsmarknaden att bli anställda.

Läs vidare

Sakkunnig

Oscar Svensson
Samordnare arbetsmarknadssektionen

Pressjour

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.