Publicerad 1 juli 2022
Nyhet

Staten kartlägger samverkan med regioner och kommuner

Regeringen uppdrar till en utredning att kartlägga statens samverkan med kommuner och regioner och se över reglerna för digitala politiska möten. SKR vill se förbättringar på båda områdena.

Carola Gunnarsson

Carola Gunnarsson

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera statens nuvarande former för samverkan och dialog med kommuner och regioner. Utredaren ska också vid behov föreslå nya former.

− Det här är en utredning som SKR välkomnar och som vi verkligen hoppas leder till förändringar när det gäller hur staten samverkar med kommuner och regioner. Vi har länge efterlyst att staten ska ha formaliserade samråd med SKR inom bland annat hälso- och sjukvård, skola och omsorg, säger Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Bristen på formaliserade samråd kritiserat av Europarådet

Avsaknaden av formaliserade samråd är också något som kritiserats i den granskning av Sverige, som Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter genomförde 2013. Rådet har rekommenderat att staten inrättar ett formellt samrådsförfarande som gör det möjligt för kommunerna och deras representativa sammanslutning att lämna synpunkter på alla beslut som fattas på statlig nivå som kan begränsa kommunernas självstyre.

Ett formaliserat samråd ska inte ersätta dagens samverkansformer; exempelvis medverkan i utredningar och arbetsgrupper, remisser om förslag till ny lagstiftning samt förhandlingar om ekonomisk reglering enligt finansieringsprincipen.

− Under de senaste decennierna har den samlade statliga styrningen av kommuner och regioner ökat i omfång, komplexitet och detaljeringsgrad. När kommuner och regioner inte involveras så leder det lätt till ineffektivitet och lösningar som inte är till gagn för medborgarna, säger Carola Gunnarsson.

Reglering för digitala politiska sammanträden

Den särskilde utredaren ska även se över regleringen av kommunala och regionala politiska sammanträden för att säkerställa att de vid behov kan genomföras digitalt. SKR efterfrågade tidigt under pandemin att regeringen skulle förtydliga de rättsliga förutsättningarna för distansdeltagande i exempelvis fullmäktigesammanträden och nämndsmöten. En av flera oklarheter, som uppstod under perioden då restriktionerna krävde digitala möten, var vad som krävs för att samtliga deltagare ska anses se och höra varandra i bestämmelsens mening.

SKR anser också att det bör förtydligas att kommuner och regioner själva får ta ställning till olika tillämpningsfrågor som kan uppkomma vid deltagande på distans och att det bör väga tungt om ledamöterna själva inte har invändningar mot hanteringen av en viss fråga.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Langlet
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.