Publicerad 12 januari 2023

Arbetstid

Arbetstid och förläggningen av denna är en av de viktigaste resurserna som arbetsgivaren har för att uppfylla verksamhetens mål. Det är också viktigt för medarbetare att tiden förläggs så att arbete, god arbetsmiljö och privatliv kan förenas.

Olika forskningsprojekt pågår för att öka kunskapen om eventuella samband mellan exempelvis arbetstidsförläggning, effektivitet, säkerhet och arbetsmiljö. Arbetstid och arbetstidsförläggning är därför en aktuell och angelägen fråga.

Utgångspunkten för arbetstidsförläggningen är ytterst invånarnas behov av välfärdstjänster. Det innebär att många verksamheter i välfärden behöver bedrivas oavsett tidpunkt på dygnet, veckodag eller årstid.

Den ständigt pågående utvecklingen av verksamhet, organisation, digitalisering, arbetssätt och därtill demografiska förändringar ställer höga krav på kompetensförsörjningen och hur välfärdens resurser används på bästa och mest effektiva sätt.

En viktig förutsättning för att klara dessa krav, är en verksamhetsanpassad och hälsosam arbetstidsförläggning som främjar heltidsarbete och stödjer ett långt, utvecklande och hållbart arbetsliv.

Lagstiftning

Den lagstiftning som reglerar arbetstider utgår från EU:s arbetstidsdirektiv. I direktivet finns grundläggande minimikrav avseende arbetstid, hälsa och säkerhet för medarbetare. Direktivet har införlivats i svensk rätt genom arbetstidslagen (ATL). ATL är dispositiv, vilket innebär att avvikelser kan göras genom kollektivavtal, till exempel huvudöverenskommelse (HÖK) och allmänna bestämmelser (AB). Arbetstidsfrågor regleras också i arbetsmiljölagen.

SKR:s skrift om arbetstid tar upp bland annat hur lagstiftning och kollektivavtal hänger ihop.

Arbetstid

Verktyg och stödmaterial

Det finns flera goda exempel på verktyg och annat stödmaterial som rör arbetstider och arbetstidsförläggning bland arbetsgivare inom kommuner och regioner. Verktygen och stödmaterialet rör områdena:

  • Arbetstidsförläggning inom dygnet-runt-verksamhet
  • Heltid som norm
  • Lärares arbetstider

Arbetstidsförläggning inom dygnet-runt-verksamhet

En väl fungerande arbetstidsförläggning motsvarar verksamhetens behov av bemanning och kompetens, använder resurser jämnt och effektivt samtidigt som en god arbetsmiljö tillgodoses. I verksamheter som bedrivs dygnet runt, ställs särskilda krav på arbetstidsförläggningen ur ett hälsoperspektiv för att möjliggöra ett långt och hållbart arbetsliv.

Här hittar du bland annat utbildning i hälsofrämjande schemaläggning, APT-material för en verksamhetsanpassad och hälsosam arbetstidsförläggning med tillhörande dokumentation samt verktyg för beräkning av bemanningsbehov, schemaläggning och schemaläggningsteknik.

Arbetstidsförläggning

Heltidsarbete som norm

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs gemensamt av SKR och Kommunal med syftet att fler ska arbeta heltid inom välfärdssektorn. Inom ramen för projektet har ett antal verktyg och metoder tagits fram som lokala parter kan använda vid införandet av heltidsorganisationer.

Heltidsresan

Lärare

Lärares arbetstidsförläggning är en viktig del i att använda kompetensen på bästa sätt och samtidigt främja en god arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning. Här finner du bland annat särskilda bestämmelser kring lärares arbetstider samt stöd för den lokala dialogen om arbetsbelastning och verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning.

Lärares arbetstidsförläggning

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.