Publicerad 5 oktober 2022

Välfärdsbrottslighet är demokratihotande

SKR bedriver ett arbete för att sprida information till kommuner och regioner inom flera sakområden. Välfärdsbrottslighet är ett hot mot demokratin och därmed allas problem. Kommuner och regioner behöver arbeta aktivt för att stärka det förebyggande arbetet och säkerställa att det finns en tydlig process för att hantera problem när de upptäcks.

Välfärdsbrottslighet: När en extern aktör – företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning.


Det har blivit allt tydligare att välfärdsbrottslighet tar sig flera olika uttryck i den kommunala och regionala kontexten. Det kan handla om att enskilda personer, genom att lämna uppgifter som inte är korrekta, beviljas bistånd eller bidrag som de inte har rätt till, vårdleverantörer som utsätter regionen för olika bedrägerier eller sålda oriktiga recept på läkemedel.

Det kan också handla om brott som begås av företag eller föreningar inom ramen för kommunala upphandlingar av välfärdstjänster eller genom föreningsbidrag eller avtal om Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Välfärdsbrottslighet är inte ett brott utan handlar om många olika brott som begås inom många olika verksamhetsgrenar. För SKR innebär detta att arbetet behöver bedrivas ur flera olika perspektiv och kring många olika verksamheter för att stödja kommuner och regioner.

Det här gör SKR

SKR har stärkt sitt arbete mot området genom att inrätta en samordnarfunktion för välfärdsbrottslighet och för arbetet mot otillåten påverkan. Samordnaren planerar för utbildningsinsatser och nätverk, erfarenhetsutbyten och att dela goda exempel. Ett samarbete har inletts med berörda myndigheter och aktörer med syfte att tydliggöra kommuner och regioners perspektiv och behov, stärka samverkan och identifiera gemensamma framgångsfaktorer. När det gäller välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan finnas ett stort behov av checklistor, mallar och instruktioner som stöd i arbetet. En del av det som efterfrågas är grundläggande och finns redan tillgängligt men behöver få större spridning.

Samtliga regioner har 2022 bjudits in till ett möte med syfte att fördjupa lägesbilden kring välfärdsbrottslighet i regionernas verksamheter. Ett liknande möte kommer även genomföras med kommunerna.

Podd om välfärdsbrottlighet

#75 Välfärdsbrott

Rapport om välfärdsbrott mot kommuner och regioner, Brå

I ett poddavsnitt förs ett samtal om välfärdsbrott med särskilt fokus på företag och föreningars välfärdsbrott mot kommuner och regioner. Johanna Skinnari, Brå, förklarar vad som kan utgöra välfärdsbrott och omfattningen av dessa utifrån forskningen. Christina Kiernan, SKR, berättar om kommande insatser.

Undersökning om välfärdsbrottslighet

I rapporten, som genomfördes 2021, identifierades följande fem områden som utvecklingsområden och-/eller hinder för kommunerna i arbetet mot välfärdsbrottslighet.

 1. Behov av information, kunskap och kompetens.
 2. Det saknas verktyg, struktur och samordning kring välfärdsbrott.
 3. Brist på stöd/styrning/förståelse från ledningen.
 4. Otillåten påverkan.
 5. Intressekonflikter och målkonflikter.

Resultat undersökning 2021 om välfärdsbrott och otillåten påverkan

Nyhetsbrev

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Christina Kiernan
  Handläggare
 • Lotta Ricklander
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR