Publicerad 30 april 2024

Fakta om kommunal revision

SKR hämtar in och analyserar återkommande fakta om den kommunala revisionen och ger stöd för utveckling av revisionens förutsättningar.

Två tusen revisorer i kommuner och regioner

SKR har ett flertal gånger undersökt hur politiker och tjänstepersoner upplever revisionen. Resultatet är att det generellt finns ett högt förtroende för revisionen och man upplever att den också gör nytta för verksamheten.

Fakta om förtroendevalda revisorer i kommuner 2020 (PDF) Pdf, 74 kB.

  • Alla kommuner och regioner väljer för en mandatperiod minst fem revisorer som ska granska verksamheten och pröva ansvaret årligen. Medelantalet revisorer är sex stycken och några kommuner har över tio förtroendevalda revisorer.
  • Revisorerna nomineras generellt av partier och väljs av fullmäktige. De utför sitt uppdrag oberoende från partipolitiken.
  • Det finns totalt cirka 2 000 förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner och det totala antalet revisorer har ökat med cirka 20 procent under de senaste 20 åren.
  • Revisorerna ska anlita sakkunniga. I över 90 procent av kommunerna och regionerna sker detta genom att revisorerna upphandlar yrkesrevisorer från revisionsföretag.

Enkät om arbetssätt och förutsättningar

Rapporten Fakta om den kommunala revisionen är resultatet av en enkät som SKR varje mandatperiod ställer till samtliga revisionsgrupper. Frågorna i enkäten rör bland annat förutsättningar, arbetsformer och kommunikation. Kort visar rapporten att en stor majoritet av revisionsgrupperna arbetar enligt god revisionssed. Fler uppger att de vid upphandling av sakkunnigt stöd får färre anbud än tidigare.

Fakta om den kommunala revisionen

Utfallet i ansvarsprövningen

SKR samlar årligen in utfallet i ansvarsprövningen och i rapporten framgår hur många fall av anmärkning och avstyrkt ansvarsfrihet som varit för föregående år.

Utfallet i ansvarsprövningen för år 2022

Rapporten Utfallet i ansvarsprövningen 2011-2021 beskriver utfallet i ansvarsprövningen under den senaste tioårsperioden. Den visar bland annat att det är ovanligt att revisorerna eller fullmäktige riktar anmärkning eller avstyrker ansvarsfrihet men då det sker är det oftast relaterat till brister i styrning och intern kontroll av antingen verksamheten eller ekonomin.

Utfallet i ansvarsprövningen 2011 - 2021

Fakta om revisionens ekonomi, Kolada

I databasen Kolada kan du i tjänsten ”Jämföraren” hitta uppgifter om revisionens ekonomi. Uppgifterna hämtas från SCB:s räkenskapssammandrag samt från regionerna.

Kommuner: Revisionens ekonomi, Kolada

Regioner: Revisionens ekonomi, Kolada

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.