Publicerad 29 juni 2022

Valfrihetssystem i regioner, beslutsläge

SKR sammanställer en gång per år förekomst av regionernas beslutade och annonserade valfrihetssystem enligt LOV. Antalet införda valfrihetssystem 2021 uppgår till 106 stycken. Statistiken är huvudsakligen uppgifter från annonsdatabasen valfrihetswebben och innehåller uppgifter om primärvård, specialistvård och tandvård.

Senaste sammanställningen över beslutsläget 2021

Sammanställning: Beslutsläge vårdval i regioner juni 2021 (PDF) Pdf, 476 kB.
  • 2021 uppgår antalet införda valfrihetssystem till 106 stycken.
  • Nya vårdval som haft införts under 2021 är specialiserad ögonsjukvård (med möjligt tilläggsuppdrag kataraktoperation) respektive vaccinatörer för vaccination mot Covid-19.
  • Ytterligare en region har baserat valfrihet inom allmäntandvården för barn och unga på lagen om valfrihetssystem (LOV).
  • Två vårdval inom öppen specialiserad vård har under året avvecklats, inom vuxenpsykiatri respektive hudsjukvård.

SKR publicerar en gång per år statistik över annonserade valfrihetssystem. Källan för redovisningen är huvudsakligen uppgifter från annonsdatabasen för valfrihetssystem (valfrihetswebben.se), i vissa fall kompletterad med uppgifter från regionernas webbplatser.

Valfrihetswebben, Upphandlingsmyndigheten

Önskar du sammanställningar från 2012 - 2020 vänligen kontakta SKR.

Primärvård

Det är obligatoriskt sedan 2010 att regionerna ska organisera primärvården i valfrihetssystem och därför finns valfrihetssystem i alla regioner.

År 2021 finns totalt 41 valfrihetssystem inom primärvården, olika definierade i olika regioner. En del breda i sin karaktär som spänner över hela primärvårdens verksamhetsområde. I andra regioner, främst Stockholm, är uppdragen uppdelade i flera stycken vårdvalssystem, smala i sin karaktär.

Specialistvård

Valfrihetssystem inom andra områden än primärvård är frivilligt. Flera regioner använder LOV för att komplettera sin egen kapacitet med privata utförare och samtidigt öka individens valfrihet också inom andra delar av hälso- och sjukvården. Beslutet att införa valfrihetssystem kan också vila på en rad andra motiv.

Region Stockholm är den region med störst mängd valfrihetssystem. Regionen annonserar 27 vårdval i specialiserad vård inom en mängd olika verksamhetsområden omfattande både öppen- och delar av slutenvården. Region Uppsala och Region Skåne följer därefter med vardera 6 vårdval inom specialiserad vård.

Tillgänglig statistik visar att en flest vårdval införts då regioner haft ett borgerligt styre. Men andra faktorer – som befolkningsutveckling, demografiskt betingade behov och egen kapacitet – kan också ligga till grund för ett beslut att införa valfrihetssystem. När beslutet väl är taget är regionens förmåga som systemledare respektive ekonomiska villkor avgörande för marknadens intresse att etablera nya utbudspunkter.

Tandvård

Sedan länge har det varit möjligt för barn, ungdomar och unga vuxna att få offentligt finansierad tandvård hos privata tandvårdsgivare. I ökad omfattning används LOV som förfarande för anslutning av privata utförare också inom tandvården, både inom allmän och specialiserad barn- och ungdomstandvård, samt tandreglering. 11 regioner har tillsammans infört 15 valfrihetssystem inom tandvårdens verksamhetsområden.

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR