Publicerad 11 juni 2024

Privata utförare

Kommuner och regioner har stor frihet att välja hur en verksamhet ska drivas och en större andel av välfärden inom vård, skola och omsorg utförs av privata utförare.

Valet av driftsform blir en allt mer angelägen fråga. Genom olika nationella reformer har införande av konkurrens och marknadsliknande lösningar möjliggjorts inom välfärdssektorerna.

Kommuner och regioner kan besluta att överlämna vården av kommunala angelägenheter till privata utförare. Med en privat utförare avses en juridisk person eller enskild individ som mottagit uppdraget om vården av en kommunal angelägenhet.

Ett införande av valfrihetssystem medför ofta stora förändringar i styrningen av kommunen eller regionen. Huvudmannen (kommunen och regionen) har ett ansvar och flera roller, som samtliga måste hanteras.

Kommunallagen (2017:725) , 3 kapitel

Lag om offentlig upphandling (LOU) och Lag om valfrihetssystem (LOV) är till många delar lika i lagstiftningen men skillnader finns i själva förfarandet när kommunen upphandlar välfärdstjänster.

Likheter och skillnader mellan LOU och LOV

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.