Publicerad 8 januari 2024

Agile EDU – ansvarsfull användning av data för skolutveckling

Agile EDU är ett treårigt projekt som syftar till att identifiera nyckelfaktorer för ett framgångsrikt införande av digital utbildning. Projektet leds av European Schoolnet och involverar partners från olika sektorer och länder. SKR leder, tillsammans med Skolverket, projektet för Sveriges räkning.

I alla europeiska utbildningsystem används i dag digitala plattformar för att samla in och lagra olika typer av data. Vi talar ibland om datafiering och det råder ingen brist på insamling eller mängden data. Snarare ser vi ibland tendenser till insamling av data som inte bidrar till vare sig utveckling av verksamheter, förbättrade beslutsprocesser eller ökad kvalitet på undervisning och lärande.

Målet med det treåriga Erasmus+projektet Agile EDU är bland annat att på policynivå komma med rekommendationer för ansvarsfull, säker och användbar användning av data som bidrar till högkvalitativ utbildning i en digital tid.

Dialogseminarier

Inom projektet genomförs dialogseminarium i alla länder. Syftet med de seminarierna är att olika representanter från skolan träffas och diskuterar frågor som rör hur data kan användas för att öka kvalitet på undervisning och lärande. Lärdomarna från alla länder kommer att sammanställas och tas vidare genom rundabordssamtal på EU-nivå.

I Sverige genomfördes det första dialogseminariet i slutet av september 2023. Seminariet behandlade frågor om vilken data som finns tillgänglig och hur den kan användas för att öka kvalitén och likvärdigheten i skolan samt vilka möjligheter och utmaningar som finns kring användandet av den data som finns.

Dialogseminarier, Agile EDU

Forskningsöversikt

Som en del av resultatet av Agile EDU har framtagandet av en forskningsöversikt om dataanvändning inom utbildning från förskola till gymnasium publicerats. Översikten samlar internationell forskning och riktar in sig på två övergripande perspektiv; utbildningsdata och dess ekosystem samt inkludering och likvärdighet.

Datafication in and of Education – a literature review (PDF), Agile EDU

Förstora bilden

Venndiagram. Klicka på bilden för en större version.

Inom ramen för de perspektiven har ett ramverk tagits fram. Ramverket, i form av ett Venndiagram, som också är grunden för det fortsatta arbetet inom projektet Agile EDU innehåller tre väsentliga delar för användning av data;

  1. lagar och regler
  2. användning av data i undervisning och
  3. styrning och ledning genom säker användning av data

Forskningsöversikten syftar till att öka kompetensen inom området, sätta ett nuläge och riktar sig till alla som är intresserade och berörda av hantering av data i utbildningssektorn.

Resultat av Agile EDU

Utöver syftet att identifiera nyckelfaktorer och komma med förslag och rekommendationer på policynivå är målet att bidra till kompetensutveckling och lärande exempel. Utöver forskningsöversikten planeras även ett antal exempelstudier liksom framtagandet av lärande exempel från verksamheter i de olika länderna.

Resultatet från dessa studier och lärande exempel kommer att vara fritt tillgängligt för alla via en så kallad "Massive Online Open Course (MOOC)" som riktar sig till lärare och kommer att presenteras i slutet av 2024.

Allt syftar till att öka kunskapen om – och kring – hanteringen av data i skolan.

Agile EDU

Agile EDU är ett treårigt projekt som leds av European Schoolnet.

Agile EDU

SKR är en nyckelpartner och leder projektet för Sveriges räkning i samarbete med Skolverket.

Projektet finansieras av Erasmus+ Forward looking projects:

Erasmus+

Deltagande länder och aktörer

Agile EDU involverar aktörer från olika sektorer från flera EU-länder.

Deltagande länder och aktörer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Agélii Genlott
    Projektledare
  • Stefan Melén
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.